Dražba nehnuteľností v obci Santovka v katastrálnom území Santovka

Katastrálne územie:
Santovka
Obec:
Santovka

Podanie: Súdni exekútori
Najnižšie podanie 10.023,91 26.07.2018 Stiahnuť
Číslo exekučného konania: EX 1567/2016
Typ dražobnej vyhlášky: EX 1567/2016
Poradie dražby: 1
Exekútor: Bohumil Kubát
Ulica: Obchodná 7
Obec: Bratislava
PSČ: 81106
Dátum konania dražby: 26.07.2018
Čas konania dražby: 11:00
Miesto konania dražby: Obchodná 7, 81104Bratislava
Vlastník: Chovancová Denisa r. Rakitová
Sídlo: Vodárenská 245/21, Santovka, nar.: 22.3.1981
Podiel: 1/1
Dátum vyhlásenia termínu dražby: 11.06.2018
Znalecká hodnota: 10.023,91
Reálna hodnota: 10.023,91
Výška zábezpeky: 5.011,96
Číslo bankového účtu: SK7275000000004013223594, VS 15672016, poznámka: Dražba2
Najnižšie podanie: 10.023,91
Číslo bankového účtu najvyššieho podania: SK7275000000004013223594, VS 15672016, poznámka: Dražba2
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez započítania na najvyššie podanie: Vydražiteľ musí bez započítania na najvyššie podanie prevziať vecné bremená, ktoré vznikli na základe osobitného právneho predpisu, a nájomné práva. Ak osobitný zákon (§ 151h, § 151ma a 151md Občianskeho zákonníka) neustanovuje inak, voči vydražiteľovi bez započítania na najvyššie podanie pôsobia záložné práva viaznuce na nehnuteľnosti. Inak prevezme vydražiteľ vecné bremená so započítaním na najvyššie podanie. Predkupné právo k vydraženej nehnuteľnosti udelením príklepu zaniká.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti: Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky nehnuteľnosti, ako aj závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby (t.j. nájomné práva).
Odovzdanie: Po udelení príklepu sa vydražiteľ po upovedomení exekútora môže ujať držby vydraženej nehnuteľnosti. O tom je povinný upovedomiť súdneho exekútora. Ak vydražiteľ zaplatí najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schváli, stane sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu. Ak súd udelenie príklepu neschválil, vydražiteľ je povinný vrátiť vec povinnému, vydať mu úžitky a nahradiť škodu, ktorú mu spôsobil pri hospodárení s nehnuteľnosťou.
Dátum obhliadky: 23.07.2017
Čas obhliadky: 10:00
Miesto obhliadky veci: na mieste, kde sa nachádza vyššie uvedená nehnuteľnosť
Ďalšie informácie : Predmetom dražby je nehnuteľnosť vo vlastníctve povinného Denisa Chovancová, bytom Vodárenská 245/21, Santovka, nar. 22.03.1981. Všeobecná hodnota draženej nehnuteľnosti zistená znaleckým posudkom č. 91/2018 vypracovaným Ing. Štefanom Tonhaiserom v zmysle vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku je vo výške 10.023,91 € (slovom desaťtisíc dvadsaťtri eur deväťdesiatjeden centov). Najnižšie podanie sa rovná všeobecnej hodnote určenej znaleckým posudkom zníženej o závady, ktoré vydražiteľ prevezme so započítaním na najvyššie podanie, a zvýšenej o hodnotu práv spojených s nehnuteľnosťou, ktoré vydražiteľ prevezme so započítaním na najvyššie podanie. Najnižšie podanie za nehnuteľnosť na dražbe je vo výške 10.023,91 € (slovom desaťtisíc dvadsaťtri eur deväťdesiatjeden centov) bez započítania závady na najvyššie podanie. Dražobná zábezpeka pre draženú nehnuteľnosť je 50 % z ceny zistenej znaleckým posudkom – t.j. 5.011,96 € (slovom päťtisíc jedenásť eur deväťdesiatšesť centov). Dražobnú zábezpeku je potrebné zložiť v hotovosti najneskôr v deň konania dražby do 09:45 hodiny, a to do rúk súdneho exekútora alebo najneskôr jeden deň pred konaním dražby bezhotovostne na bankový účet súdneho exekútora č. SK7275000000004013223594, VS 15672016, poznámka: Dražba2, vedený v Československej obchodnej banke, a.s. Zloženie zábezpeky musí záujemca preukázať súdnemu exekútorovi najneskôr 15 minút pred začiatkom dražby, t.j. do 10:45 hod. Najvyššie podanie urobené na dražbe je vydražiteľ povinný uhradiť v lehote 30 dní počítaných odo dňa udelenia príklepu na bankový účet súdneho exekútora č. SK7275000000004013223594, VS 15672016, poznámka: Dražba2 vedený v Československej obchodnej banke, a.s. Dňa 23.07.2018 o 10:00 hod. na mieste, kde sa nachádza vyššie uvedená nehnuteľnosť, na základe predchádzajúceho telefonického a písomného prihlásenia, sa pre záujemcov uskutoční obhliadka nehnuteľnosti. Kontakt pre doručovanie písomností: Exekútorský úrad Bratislava, JUDr. Bohumil Kubát, súdny exekútor, Obchodná 7, 811 06 Bratislava; E-mail: kubat@sudnyexekutor.net; Tel.: +421 2 5245 4641-2., mobil: +421 948 489 400. Draží sa osobne alebo prostredníctvom zástupcu, ktorý musí preukázať právo zastupovať záujemcu verejnou alebo úradne overenou listinou. Dražiť môže každá právnická a fyzická osoba spôsobilá na právne úkony, pokiaľ sa na dražbu prihlási do termínu dražby a zloží dražobnú zábezpeku v zmysle ust. IV. Výška dražobnej zábezpeky. Dražitelia, oprávnený, povinný, zástupcovia obce a orgánov štátnej správy, ak sú prítomní na dražbe, môžu vzniesť u exekútora námietky proti udeleniu príklepu. Okrem toho môže do troch dní odo dňa dražby vzniesť námietky každý, komu v rozpore s ustanovením § 141 ods. 2 Exekučného poriadku nebola doručená dražobná vyhláška, a preto nebol na dražbe prítomný. O námietkach rozhoduje súd. Vyzývam povinného, aby v určenom termíne umožnil záujemcom obhliadku draženej nehnuteľnosti, inak si exekútor alebo jeho zamestnanec v zmysle § 141 ods. 6 Exekučného poriadku na účely obhliadky vymôže na draženú nehnuteľnosť prístup. Vyzývam všetky osoby, ktoré sú odkázané so svojimi nárokmi na najvyššie podanie, aby uviedli výšku svojich nárokov aj s príslušenstvom ku dňu termínu dražby a preukázali ich listinami. Tieto osoby upozorňujem, že inak sa na ich nároky bude prihliadať len podľa obsahu exekučného spisu. Vyzývam veriteľov povinného, aby vyhlásili, či žiadajú zaplatenie svojich pohľadávok v hotovosti a upozorňujem ich, že ak nepožiadajú o zaplatenie v hotovosti pred termínom dražby, vydražiteľ môže ich dlh prevziať. Osoby, ktoré môžu uplatniť práva nepripúšťajúce dražbu v zmysle § 55 ods. 1 Exekučného poriadku, vyzývam, aby uplatnenie týchto práv preukázali pred začatím dražby a upozorňujem ich, že inak také práva nemôžu uplatniť na ujmu vydražiteľa, ktorý bol dobromyseľný. Osoby, ktoré majú k draženej nehnuteľnosti predkupné právo, môžu ho uplatniť len na dražbe ako dražitelia. Ich predkupné právo udelením príklepu zaniká. Proti dražobnej vyhláške nie je možné vzniesť námietky a ani nie je proti nej prípustný opravný prostriedok.
Predmet dražby
   Nehnutelnosť
     Okres : Levice
     Obec : Santovka
     Kataster : Santovka
     Číslo listu vlastníctva: 806
   Parcela
     Parcelné číslo: 184/2
     Výmera: 1079
     Druh: Orná pôda
     Popis:
Dôvod zrušenia:
Dátum zrušenia:
Zmenené skutočnosti:
Dôvod zmeny:
Dátum zmeny:
Zmenené skutočnosti:
Oprava údajov:
V časti:
Staré znenie textu:
Nové znenie textu: