Dražba nehnuteľností v obci Santovka v katastrálnom území Santovka

Katastrálne územie:
Santovka
Obec:
Santovka

Podanie: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 80.700,- EUR 25.09.2018 Stiahnuť
AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 089/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Kopčianska1085101 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Kopčianska
b) Orientačné/súpisné číslo 10
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 85101
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sro , vložka číslo: 72494/B
IV. IČO/ dátum narodenia 46141341
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko OTP Banka Slovensko, a.s.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Štúrova
b) Orientačné/súpisné číslo 5
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 81354
e) Štát SR
IV. IČO/ dátum narodenia 31318916
C. Miesto konania dražby konferenčná miestnosť 1.poschodie v Hoteli Zobor, Štefánikova trieda 5, 949 01 Nitra
D. Dátum konania dražby 25. 09. 2018
E. Čas konania dražby 13:30 hod.
F. Kolo dražby prvé
G. Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Levice, obec: Santovka, katastrálne územie: Santovka, zapísané v evidencii Okresného úradu Levice, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 549, a to konkrétne:

 • rodinný dom so súpisným číslom 350 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 925 o výmere 800 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
 • pozemok parcely registra „C“ č. 924/4 o výmere 1620 m2, druh pozemku: orná pôda,
 • pozemok parcely registra „C“ č. 925 o výmere 800 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria.
H. Opis predmetu dražby
 1. Rodinný dom súp. č. 350 na parc. č. 925, k. ú. Santovka

Jedná sa o samostatne stojaci rodinný dom, osadený do hlavného ťahu prechádzajúceho obcou, s jedným podzemným a dvomi nadzemnými podlažiami a pultovou strechou v miernom sklone. Strecha bola vymenená po zásahu prírodného živlu – guľový blesk, ktorý okrem iného zničil kompletnú konštrukciu strechy. Novú krytinu strechy tvorí šindeľ na kompletnom podbití. Klampiarske konštrukcie sú nové, realizované v roku 2003. Vstup do domu je z bočnej strany cez vonkajšie predložené schodisko. Dom je prístupný priamo z miestnej komunikácie a chodníka. Pôvodná stavba rodinného domu bola daná do užívania v roku 1971.

 

Dispozičné riešenie:

I. PP tvorí: chodba, schodisko, kuchyňa, práčovňa so skladom a kotolňa so skladom.

Zastavaná plocha I. PP je 87,93 m2.

 

I. NP tvoria: obytné miestnosti s príslušenstvom, t.j. predsieň, chodba, schodisko, kúpeľňa s WC, kuchyňa s jedálňou a 3x izba.

Zastavaná plocha I. NP je 99,66 m2.

 

II. NP tvorí: chodba, 3x izba, kúpeľňa s WC, balkón a terasa.

Zastavaná plocha II. NP je 89,73 m2. Balkón je o výmere cca 1,5 x 4 m a terasa je o výmere cca 9 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie:

Suterén: Zvislá nosná konštrukcia je tvorená bodovým plášťom – murivom z monolitického betónu. Stropy sú rovné, železobetónové monolitické. Schody sú betónové s povrchom z keramickej dlažby. Podlahy sú vyhotovené z keramickej dlažby. Vnútorné omietky sú hladké vápenno cementové. Vnútorné dvere sú prevažne hladké plné drevené, osadené do oceľových zárubní. Elektroinštalácia je svetelná i motorická s istením. Vykurovanie je plynovým kotlom, teplovodné ústredné cez rozvod oceľovými rúrkami do oceľových radiátorov. Okná sú plastové, menené v roku 2007. V kuchyni v suteréne je kuchynská linka s drevenými dvierkami a korpusmi na báze dreva so spotrebičmi – kuchynský smaltovaný drez s vodovodnou batériou, kombinovaný sporák s plynovou varnou doskou a elektrickou rúrou. Suterén je prístupný z prízemia schodiskom.

Vybavenie suterénu: 1x plynový kotol, 1x plynový sporák s elektrickou rúrou, 1x drez smaltovaný.

 

 1. NP: Zvislá nosná konštrukcia je tvorená obvodovým plášťom s pórobetónovým murivom hr. do 400 mm so zateplením. Strop je keramický s rovným podhľadom. Schody sú betónové s povrchom z keramickej dlažby. Podlahy v obytných miestnostiach sú drevené vlysové aj veľkoplošné laminátové parkety, v kúpeľni s WC je keramická dlažba. Vnútorné omietky sú hladké vápenno cementové. Vnútorné dvere sú prevažne hladké plné drevené, osadené do oceľových zárubní. Elektroinštalácia je svetelná i motorická. Vykurovanie je teplovodné ústredné cez rozvod oceľovými rúrkami do oceľových radiátorov. Podlažie je napojené na rozvod teplej a studenej vody cez pozinkované potrubie až po spotrebiče a kanalizáciu. V kúpeľni bola zrealizovaná modernizácia, v kuchyni je keramický obklad stien. Vonkajšie omietky stien sú so zateplením, povrchová úprava je na báze umelých vlákien. Okná prízemia sú plastové s kovovými žalúziami, menené v roku 2007. V kúpeľmi sa nachádza samostatná sprcha s keramickým umývadlom a WC. Vo WC bude keramická misa so spodnou nádržkou na splachovanie. Všetky zariaďovacie predmety budú mať pákové vodovodné batérie. V kuchyni je kuchynská linka s drevenými dvierkami a korpusmi na báze dreva bez spotrebičov. Celý rodinný dom je zastrešený pultovou strechou s krytinou tvorenou šindľom na kompletnom podbití. Všetky klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Celý rodinný dom je možnosť vykurovať plynovým kotlom na plyn umiestneným v suteréne a zásobníkom na prípravu TÚV v kúpeľni na poschodí.

Vybavenie podlažia: po dokončení bude 1x umývadlo, 1x WC, 1x sprcha

 

 1. NP: Poschodie je prístupné cez schodisko. Zvislá nosná konštrukcia je tvorená obvodovým plášťom s pórobetónovým murivom  hr. do 400 mm so zateplením. Strop je keramický s rovným podhľadom. Podlahy obytných miestností sú drevené vlysové aj veľkoplošné laminátové parkety, v chodbe a v kúpeľni je keramická dlažba, na terase a balkóne je dlažba – terazzo. Vnútorné omietky sú hladké vápenno cementové. Vnútorné dvere sú hladké plné drevené, osadené do kovových zárubní. Okná poschodia sú plastové s kovovými žalúziami, menené v roku 2007. Elektroinštalácia je svetelná. Vykurovanie je teplovodné ústredné cez rozvod oceľovými rúrkami do oceľových radiátorov. Zásobník TÚV je umiestnený v kúpeľni.

Vybavenie podlažia: 1x keramické umývadlo, 1x WC, 1x vaňa, 1x zásobník TÚV.

 

Príslušenstvo rodinného domu tvorí najmä:

 1. Hospodárska stavba na parcele CKN 924/4

Základy sú bez podmurovky, zvislé konštrukcie sú murované z pálenej tehly, krov je pultový, krytina je pálená, obyčajná, jednodrážková. Vonkajšiu úpravu povrchov tvorí vápenná hrubá omietka, podlahy sú hrubé, betónové. Elektroinštalácia je svetelná na poistky. Stavba bola daná do užívania v roku 1971.

Zastavaná plocha je 21 m2.

 

 1. Podzemná pivnica

Podzemná pivnica bola daná do užívania v roku 1971. Pivnica má rozmery 3m x 2m x 2m.

 

 1. Záhradné jazierko na parcele CKN 925

Jazierko bolo dané do užívania v roku 2008.

Zastavaná plocha je 25 m2.

 

 1. Prístrešok na parcele CKN 924/4

Prístrešok patrí do kategórie altánkov, je drevenej konštrukcie so strechou, do užívania bol daný v roku 1971.

Zastavaná plocha je 19,04 m2.

 

 

 

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave poškodenom guľovým bleskom s neukončenou rekonštrukciou, udržiavanou záhradnou úpravou.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
a) poznamenáva sa Upovedomenie o začatí exekúcie predajom nehnuteľnosti (súdny exekútor Mgr. Stanislav Polák, Nitra) podľa č. EX 2951/2011 zo dňa 24.11.2011;
b) poznamenáva sa Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva (Exekútorský úrad Topoľčany, súdny exekútor JUDr. Zuzana Kubešová) podľa č. EX 712/713/1560/11, 2231/12 zo dňa 10.9.2012;
c) V-50/2011 - Záložné právo na úver poskytnutý OTP Banka Slovensko, a.s. Bratislava IČO: 31318916 zo zmluvy zo dňa 7.1.2011 na pozemky parc. č. 924/4, 925 a stavba na parc. č. 925 s. č. 350 - rodinný dom-vz. 12/11 (zmena poradia záložných práv na základe Z- 497/2018 zo dňa 24.1.2018), - vz.39/2018;
d) V-1459/2005 Záložné právo na úver poskytnutý Slovenskou sporiteľňou, a.s. Bratislava IČO: 00151653 zo zmluvy zo dňa 13.4.2005 na pozemky parc. č. 924/4,925 a stavba na parc. č. 925 - s. č. 350 rodinný dom. -vz.19/05, (zmena poradia záložných práv na základe Z-497/2018 zo dňa 24.1.2018), - vz. 39/2018;
e) Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva (Exekútorský úrad Nitra, súdny exekútor Mgr. Stanislav Polák), podľa č. EX 2951/2011 zo dňa 19.12.2011;
f) Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva (Exekútorský úrad Topoľčany, súdny exekútor JUDr. Zuzana Kubešová), podľa č. EX 1560/2011 zo dňa 10.9.2012;
g) Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva (Exekútorský úrad Topoľčany, súdny exekútor JUDr. Zuzana Kubešová), podľa č. EX 713/11,712/11,2231/12 zo dňa 3.5.2013.
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Cena predmetu dražby zistená znaleckým posudkom č. 34/2018 zo dňa 15.07.2018, vyhotoveným súdnym znalcom Ing. Jurajom Talianom, PhD:
80.700,- EUR (slovom: osemdesiattisícsedemsto EURO)
K. Najnižšie podanie 80.700,- EUR (slovom: osemdesiattisícsedemsto EURO)
L. Minimálne prihodenie 1.000,-EUR (slovom: tisíc EURO)
M. Dražobná zábezpeka a) výška 15.000,-EUR (slovom: pätnásťtisíc EURO)
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky a) v hotovosti k rukám dražobníka, v mieste jeho sídla, alebo v mieste konania dražby,
b) vklad na bankový účet dražobníka (číslo účtu 2921855440/1100, vedený v Tatra banka, a.s., VS: 089, IBAN: SK44 1100 0000 0029 2185 5440 TATRSKBX), dokladom o úhrade je originál dokumentu „vklad v hotovosti na účet“ s označením, že ide o dražobnú zábezpeku ku konkrétnemu číslu dražby (nutnosť súčasného doloženia kópie takéhoto dokladu). V prípade akéhokoľvek bezhotovostného prevodu dražobnej zábezpeky musí byť táto k okamihu otvorenia dražby preukázateľne pripísaná na účet dražobníka,
c) banková záruka (jej originál alebo úradne overená kópia) v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu, že účastník dražby sa stane vydražiteľom,
d) notárska úschova (originál alebo úradne overená kópia dokladu preukazujúceho notársku úschovu),
e) úhrada dražobnej zábezpeky nie je možná platobnou kartou alebo šekom.
Pozn.: iný spôsob úhrady dražobnej zábezpeky je vylúčený.
c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky a) v hotovosti k rukám dražobníka, v mieste jeho sídla, alebo v mieste konania dražby, b) vklad na bankový účet dražobníka (číslo účtu 2921855440/1100, vedený v Tatra banka, a.s., VS: 089, IBAN: SK44 1100 0000 0029 2185 5440 TATRSKBX), dokladom o úhrade je originál dokumentu „vklad v hotovosti na účet“ s označením, že ide o dražobnú zábezpeku ku konkrétnemu číslu dražby (nutnosť súčasného doloženia kópie takéhoto dokladu). V prípade akéhokoľvek bezhotovostného prevodu dražobnej zábezpeky musí byť táto k okamihu otvorenia dražby preukázateľne pripísaná na účet dražobníka, c) banková záruka (jej originál alebo úradne overená kópia) v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu, že účastník dražby sa stane vydražiteľom, d) notárska úschova (originál alebo úradne overená kópia dokladu preukazujúceho notársku úschovu), e) úhrada dražobnej zábezpeky nie je možná platobnou kartou alebo šekom. Pozn.: iný spôsob úhrady dražobnej zábezpeky je vylúčený.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky - lehota na úhradu dražobnej zábezpeky sa končí otvorením dražby
e) vrátenie dražobnej zábezpeky - v zmysle ust. § 15 Zákona o DD alebo v zmysle ust. § 19 Zákona o DD
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
a) v hotovosti k rukám dražobníka, v mieste jeho sídla, najneskôr do 15 dní odo dňa skončenia dražby
b) platba vkladom na účet dražobníka alebo bankovým prevodom na účet dražobníka (číslo účtu 2921855440/1100, vedený v Tatra banka, a.s., VS: 089, IBAN: SK44 1100 0000 0029 2185 5440 TATRSKBX), s označením čísla dražby, najneskôr do 15 dní odo dňa skončenia dražby.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) Termín č. 1: 10.09.2018 o 11:30 hod., stretnutie záujemcov je pred rodinným domom so súpisným číslom 350, na Levickej ulici v Santovke. Termín č. 2: 20.09.2018 o 11:30 hod., stretnutie záujemcov je pred rodinným domom so súpisným číslom 350, na Levickej ulici v Santovke.
Miesto obhliadky Termín č. 1: 10.09.2018 o 11:30 hod., stretnutie záujemcov je pred rodinným domom so súpisným číslom 350, na Levickej ulici v Santovke. Termín č. 2: 20.09.2018 o 11:30 hod., stretnutie záujemcov je pred rodinným domom so súpisným číslom 350, na Levickej ulici v Santovke.
Organizačné opatrenia stretnutie záujemcov je pred rodinným domom so súpisným číslom 350, na Levickej ulici v Santovke.
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
V zmysle ust. § 27 ods. 1 Zákona o DD: „Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby udelením príklepu; to neplatí, ak je vydražiteľom osoba, ktorá je povinná zapísať sa do registra partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu (Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov), ak v čase príklepu nie je zapísaná v tomto registri. Ku dňu zaplatenia ceny dosiahnutej vydražením vydražiteľom zaniká pohľadávka veriteľa v rozsahu uspokojenia veriteľa z výťažku dražby.“
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
a) zaplatenie ceny dosiahnutej vydražením podľa § 27 ods. 1 Zákona o DD,
b) osvedčený odpis notárskej zápisnice osvedčujúcej priebeh dražby podľa § 29 Zákona o DD.
• Po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva vydražiteľa k predmetu dražby (t.j. po zaplatení ceny dosiahnutej vydražením podľa § 27 ods. 1 Zákona o DD), je dražobník povinný odovzdať predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby, bez zbytočného odkladu vydražiteľovi; vydražiteľ prevzatie predmetu dražby písomne potvrdí,
• Ak ide o dražbu bytu, domu, inej nehnuteľnosti, podniku alebo jeho časti alebo ak najnižšie podanie hnuteľných vecí, práv a iných majetkových hodnôt presiahnu sumu 33.193,92 €, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíšu predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe; o tom dražobník túto osobu poučí. Na ostatné náležitosti zápisnice o odovzdaní predmetu dražby sa použijú ust. § 29 ods. 2 Zákona o DD.

Pozn.: V zmysle ust. § 29 ods. 5 Zákona o DD všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ!

S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
 1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
 2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
 3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
 4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
 5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul JUDr.
b) meno Tomáš
c) priezvisko Trella
d) sídlo Panenská 24, 811 03 Bratislava