Dražba nehnuteľností v obci Šaštín-Stráže v katastrálnom území Šaštín

Katastrálne územie:
Šaštín
Obec:
Šaštín-Stráže

Podanie: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 116.000,00 € 09.08.2018 Stiahnuť
Profesionálna dražobná spoločnosť s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo PDS č. 041/11 -2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Profesionálna dražobná spoločnosť s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Masarykova2104001 Košice
a) Názov ulice/verejného priestranstva Masarykova
b) Orientačné/súpisné číslo 21
c) Názov obce Košice d) PSČ 04001
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Košice I , oddiel: Sro , vložka číslo: 15388/V
IV. IČO/ dátum narodenia 36583936
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Bajkalská
b) Orientačné/súpisné číslo 30
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 829 48
e) Štát Slovensko
IV. IČO/ dátum narodenia 31335004
C. Miesto konania dražby Notársky úrad JUDr. Ivety Vaškovej, Kráľovská 8/2, 90901 Skalica, kancelária notára na 1. poschodí
D. Dátum konania dražby 09. 08. 2018
E. Čas konania dražby 10.00 hod.
F. Kolo dražby 1.
G. Predmet dražby

Okresným úradom Senica, Katastrálny odbor, Okres: Senica, Obec: ŠAŠTÍN-STRÁŽE, Katastrálne územie: Šaštín,

 • stavba so súp. č. 1122 na parcele registra „C“ č. 1684/2, Popis stavby: Rodinný dom,
 • stavba bez súpisného čísla na parcele registra „C“ č. 1684/3, Druh stavby: rozostavaná prístavba rodinného domu
 • parcela registra „C“ č. 1684/1 vo výmere 287 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria,
 • parcela registra „C“ č. 1684/2 vo výmere 101 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria,
 • parcela registra „C“ č. 1684/3 vo výmere 117 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria,
 • parcela registra „C“ č. 1685 vo výmere 362 m2, druh pozemku: Záhrady,

(ďalej len „predmet dražby“),

 

Príslušenstvo: Vráta, vrátka, Plot murovaný bočný, Plot záhradný, Studňa, Vodovodná prípojka, Kanalizačná prípojka, Žumpa, Elektroprípojka, Plynová prípojka, Spevnené plochy I, Spevnené plochy II, Terasa, Múr terasy, Vonkajšie schody, Skleník.

H. Opis predmetu dražby

Opis predmetu dražby:

Jedná sa o samostatne stojaci rodinný dom, podpivničený, s jedným nadzemným podlažím a účelne využitým podkrovím, so sedlovou strechou. Stavba bola postavená na rovinatom teréne v zastavanom území mesta Šaštín Stráže v k.ú. Šaštín. Stavba určená na celoročné bývanie. Za základe stavebného povolenia zo dňa 12.1.1989 a povolenia zmeny stavby pred jej dokončením zo dňa 10.10.2013 bola urobená prístavba a rekonštrukcia rodinného domu. Stavebno - technický stav rodinného domu je veľmi dobrý. Na základe miestneho šetrenia a informácií z mestského úradu bol rodinný dom  bol postavený v roku 1948.

Predmet dražby sa draží ako stojí a leží v deň dražby.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Opis stavu predmetu dražby:

Rodinný dom s.č.1122

POPIS STAVBY

Samostatne stojaci rodinný dom je postavený pri miestnej komunikácii prevažne v rodinnej zástavbe na Železničnej ulici. Oproti rodinnému domu je zariadenie pre seniorov. Prístupný je priamo z verejnej komunikácie a chodníka.

I.PP. - suterén:

Tvorený prístupom schodiskom z dvora z bočnej strany domu schodiskom, skladmi a kotolňou.

Suterén je zapustený do terénu v priemernej hĺbke nad 1 m do 2 m so zvislou izoláciou. Obvodové, nosné murivo a priečky v suterénnej časti sú tehlové bez vnútorných omietok. Stropná konštrukcia nad suterénom je železobetónová, podlaha suterénu je betónová s poterom. Okná sú plastové. Elektroinštalácia svetelná. Dvere do suterénu sú iba vonkajšie hladké. V tomto podlaží je kotol ústredného kúrenia na plyn  a  zásobník TÚV.

I.NP. - prízemie:

Prízemie tvorí - závetrie, chodba, hala, obývacia izba, kuchyňa, komora, izba, kúpeľňa s WC, schodisko a prekrytá terasa prístupná z obývačky.

Základy betónové - objekt s podzemným podlažím s vodorovnou izoláciou. Obvodové murivo je z tehál v skladobnej hrúbke nad 450 mm, v prístavbe je murivo z pórobetónových tvárnic hr. 375 mmm. Obvodové murivo je zateplené polystyrénom hr. 50mm s vonkajšou silikátovou omietkou a remienkovým obkladom sokla. Priečky sú tehlové,  vnútorné omietky vápenné hladké, stropy drevené trámové s rovným podhľadom, na prístavbe prefabrikované keramické. Krov je väznicové sedlové, krytina je pálená, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu - úplné striechy (žľaby, zvody, záveterné lišty). Podlahy obytných miestností a v časti kuchyne sú z bukasovej dlažby, pri kuchynskej linke je PVC, v kúpeľni je  keramická dlažba, v hale a obývačke je laminátová plávajúca podlaha. Schody sú z tvrdého dreva. Okná sú drevené EURO s izolačným dvojsklom a vonkajšími plastovými roletami. Dvere sú hladké plné aj presklené. Vykurovanie je ústredné teplovovodné s liatinovými radiátormi, kotlom umiestneným v suteréne. Elektroinštalácia je svetelná i motorická. V kuchyni je kuchynská linka na báze dreva s nerezovým drezom, elektrickým sporákom, digestorom. V kúpeľni je jednoduchá plastová vaňa, umývadlo, pračka oddelená zhrňovacou priečkou a WC oddelené priečkou a dverami. V kuchyni a kúpeľni sú keramické obklady. Batérie sú obyčajné, umývadlová je páková a vaňová je so sprchou s keramickými kohútikmi.

Podkrovie:

Podkrovie je tvorené - schodiskom, 3 izbami, kúpeľňou s WC a halou.

Obvodové murivo je z tehál v skladobnej hrúbke nad 450 mm, v prístavbe je murivo z pórobetónových tvárnic hr.375 mmm. Obvodové murivo je zateplené polystyrénom hr. 50mm s vonkajšou silikátovou omietkou. Podlahy obytných miestností v podkroví sú tvorené drevo trieskovovu dlažbou s náterom, v kúpeľni je podlaha korková a v hale je PVC. Stropná konštrukcia nad podkrovím je drevená trámová s rovným podhľadom. Klampiarske konštrukcie z medeného plechu - úplné striech (žľaby, zvody, záveterné lišty). Vnútorné omietky sú vápenné hladké.  Okná sú drevené EURO s izolačným dvojsklom a vonkajšími plastovými roletami. Dvere sú hladké plné aj presklené. Vykurovanie je ústredné teplovovodné s liatinovými radiátormi, Elektroinštalácia je svetelná. Rozvod vody je studenej a teplej. V kúpeľni je samostatná sprcha, umývadlo, bidet a WC. Batérie sú pákové. V kúpeľni je korkový obklad.

 

BYTOVÉ A NEBYTOVÉ BUDOVY (HALY)

Hospodárska budova

POPIS STAVBY

Hospodárska budova je postavená za rodinným domom. Jedná sa o pôvodnú prízemnú stavbu čiastočne rekonštruovanú v roku 1993. Murivo je tehlové hr. 300 mm na betónových základoch. Strecha je sedlová s pálenou krytinou z prednej strany a pôvodnou cementovou krytinou zo strany záhrady. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Strop je prevažne drevený trámový, čiastočne prefabrikovaný keramický. Vonkajšie omietky sú brizolitové, vnútorné vápenné hladké. Elektroinštalácia je svetelná a motorická, podlahy sú betónové a z PVC, okná drevené zdvojené, dvere hladké plné, vráta drevené otváravé. Stavba je v dobrom technickom stave.

 

PRÍSLUŠENSTVO

Vráta, vrátka

Vstupné vráta a vrátka sú kováčskej výroby osadené do murovaných stĺpikov s murovaným nadpražím.

Plot murovaný bočný

Plot vo dvore z pravej bočnej strany po hospodársku budovu je murovaný z tehál bez oplotenia. Výška plota je 1,9 m.

Plot záhradný

Plot je z betónových panelov osadených v betónových stĺpikov na betónových základoch. Je z pravej bočnej a zadnej strany.

Studňa

V záhrade za hospodárskou budovou je kopaná studňa s ručným čerpadlom, ktorá sa využíva iba na zavlažovanie.

Vodovodná prípojka

Vodovodná prípojka je vedená z mestského rozvodu vody do rodinného domu. Je z PVC DN 25 mm, dĺžky 3,8 m.

Kanalizačná prípojka

Kanalizácia je vedená z rodinného domu do žumpy. Je z PVC potrubia DN 150 mm. Dĺžka prípojky je 6 m. Je urobená aj prípojka do obecnej kanalizácie, nie je však prepojená s rodinným domom.

Žumpa

Vedľa rodinného domu je vodotesná žumpa, do ktorej je zaústená kanalizácia z rodinného domu.

Elektroprípojka

Elektroprípojka je vedená zemou do elektromernej skrinky a odtiaľ do rodinného domu.

Plynová prípojka

Plynová prípojka je vedená do plynomernej skrinky a odtiaľ do rodinného domu.

Spevnené plochy I

Komunikačný priestor okolo domu, chodník, odstavné plochy, vybudované v roku 2008 sú z betónovej zámkovej dlažby kladenej do piesku.

Spevnené plochy II

Spevnené plochy za rodinným domom a chodník do záhrady je z betónu do podkladného štrkového lôžka.

Terasa

Vedľa rodinného domu a prekrytej terasy prístupnej z obývačky je neprekrytá terasa s podlahou z terazzovej dlažby.

Múr terasy

Železobetónová plocha terasy je uložená na betónových oporných múroch výšky 1,2 m.

Vonkajšie schody

Betónové schody vedú z terasy do zadnej časti dvora.

Skleník

V záhrade je osadený skleník , ukotvený do betónových základov.

 

 1.  

METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE

POZEMKY POLOHOVOU DIFERENCIÁCIOU

LV č. 1734

 

Parcela

Druh pozemku

Vzorec

Spolu výmera [m2]

Podiel

Výmera [m2]

1684/1

zastavané plochy a nádvoria

287

287,00

1/1

287,00

1684/2

zastavané plochy a nádvoria

101

101,00

1/1

101,00

1684/3

zastavané plochy a nádvoria

117

117,00

1/1

117,00

1685

záhrada

362

362,00

1/1

362,00

Spolu výmera 

 

 

 

 

867,00

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Popis práv a záväzkov viaznucich k predmetu dražby:
LV č. 1734, k.ú. Šaštín
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
1
Poznámka: Oznámenie o začatí výkonu záložného práva formou dobrovoľnej dražby podľa zák.č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách predajom nehnuteľností založených v prospech Prvej stavebnej sporiteľne, a.s., Bajkalská 30, 829 48 Bratislava, IČO: 31 335 004, podľa P-61/2018, č.z. 127/18
ČASŤ C: ŤARCHY
1 Záložné právo v prospech Prvej stavebnej sporiteľne a.s., IČO:31335004, Bajkalská 30, 829 48 Bratislava podľa V-3209/13 vklad povolený 13.12.2013 na parc.č. 1684/1 zast.plocha a nádvorie o výmere 287 m2, parc.č. 1684/2 zast.plocha a nádvorie o výmere 101 m2, parc.č. 1684/3 zast.plocha a nádvorie o výmere 117 m2, rodinný dom súp.č. 1122 na parc.č. 1684/2, rozostavaná prístavba rod.domu na parc.č. 1684/3, parc.č. 1685 záhrada o výmere 362 m2 č.z.562/13
Poznámka: Bez zápisu
Iné údaje: Bez zápisu


J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Číslo znaleckého posudku:38/2018
Meno znalca: Ing. Jana Zavadilová
Dátum vyhotovenia:07.05.2018
Všeobecná cena odhadu:116.000,00 €Meno znalca:
Dátum vyhotovenia:
Všeobecná cena odhadu:
38/2018 Ing. Jana Zavadilová 07.05.2018 116.000,00 €

K. Najnižšie podanie 116.000,00 €
L. Minimálne prihodenie 1.200,00 €
M. Dražobná zábezpeka a) výška 30.000,00 €
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:
1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. IBAN SK4831000000004350268216, VS: 0412018, vedený v Prima banka Slovensko a.s..
2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese Masarykova 21, Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,
3. banková záruka,
4. notárska úschova.
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.
c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky Doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky: Originál výpisu z bankového účtu, potvrdenie o vklade peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti (účastník bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka), príjmový pokladničný doklad dražobníka, banková záruka v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu, že účastník dražby sa stane vydražiteľom, notárska úschova v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu, že účastník dražby sa stane vydražiteľom.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky do otvorenia dražby
e) vrátenie dražobnej zábezpeky Spôsob vrátenia dražobnej zábezpeky: Dražobník bez zbytočného odkladu po skončení dražby vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil, zloženú dražobnú zábezpeku alebo zabezpečí jej vydanie z notárskej úschovy. Listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky predloženú účastníkom dražby, ktorý predmet dražby nevydražil, dražobník bez zbytočného odkladu vráti účastníkovi dražby, najneskôr však do 5 dní od skončenia dražby alebo od upustenia od dražby.
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením: Vydražiteľ je povinný uhradiť cenu dosiahnutú vydražením najneskôr do 15 dní odo dňa skončenia dražby na účet dražobníka č. IBAN SK4831000000004350268216, VS: 0412018, vedený v Prima banka Slovensko a.s. Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) Obhliadka 1: 23.07.2018 o 13.30 hod. Obhliadka 2: 24.07.2018 o 10.30 hod.
Miesto obhliadky stavba so súp. č. 1122 na parcele registra „C“ č. 1684/2, Popis stavby: Rodinný dom, Obec: ŠAŠTÍN-STRÁŽE.
Organizačné opatrenia Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov o obhliadku predmetu dražby sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie týkajúce sa obhliadky: 0903 420 800.
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby: Vlastnícke právo k predmetu dražby prechádza na vydražiteľa udelením príklepu a po uhradení ceny dosiahnutej vydražením v ustanovenej lehote. Dražobník vydá bez zbytočného odkladu po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva vydražiteľovi potvrdenie o vydražení predmetu dražby a v prípadoch, v ktorých sa o priebehu dražby spisuje notárska zápisnica vydá dražobník vydražiteľovi dve vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
Podmienky odovzdania predmetu dražby:
1. Po nadobudnutí vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby odovzdá dražobník bez zbytočného odkladu vydražiteľovi predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby a vydražiteľ prevzatie predmetu dražby písomne potvrdí .
2. Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíše predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe.
3. Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby znáša vydražiteľ. Táto povinnosť sa nevzťahuje na náklady, ktoré by ináč nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník, majiteľ alebo dražobník alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla.
4. Osoba povinná vydať predmet dražby zodpovedá vydražiteľovi za škodu spôsobenú omeškaním s odovzdaním predmetu dražby.

S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
 1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
 2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
 3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
 4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
 5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul JUDr.
b) meno Iveta 8/2
c) priezvisko Vašková
d) sídlo Kráľovská 2/8, 90901 Skalica