Dražba nehnuteľností v obci Sereď v katastrálnom území Sereď

Katastrálne územie:
Sereď
Obec:
Sereď

Podanie: Oznámenia správcov
Najnižšie podanie N/A 17.07.2018 Stiahnuť
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Marianna Krčmáriková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: A. Hlinku 3058/16, 926 01 Sereď
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.12.1970
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Erik Bilský
Sídlo správcu: Pekárska 11, 91701 Trnava
Kotakt na správcu : 0907367997, bilsky.spravca@gmail.com
Spisová značka správcovského spisu : 36OdK/85/2017S1477
Spisová značka súdneho spisu : 36OdK/85/2017
Druh podania : Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o výsledku dražby organizovanej správcom

podľa § 167o ods. 1 v spojení s § 167n ods. 1 a ods. 2 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

s primeraným použitím § 24 ods. 9 Zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok), v znení neskorších predpisov

 
 
 

A. Označenie správcu organizujúceho dražbu

 

a) Obchodné meno/meno a priezvisko

JUDr. Erik Bilský, správca

dlžníka: Mgr. Marianna Krčmáriková,

narodená 07.12.1970,

trvale bytom: A. Hlinku 3058/16, 926 01 Sereď,

Správca ustanovený do funkcie Uznesením Okresného súdu Trnava č. k. 36OdK/85/2017-14 zo dňa 27.11.2017, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 230/2017 z 04.12.2017

 
 

b) Sídlo kancelárie správcu

Pekárska 11, 917 01 Trnava

 

c) IČO

40 046 966

 

d) Zapísaný

Zoznam správcov MS SR pod číslom S1477

 

B. Miesto konania dražby

 

 

Konferenčný salón na prízemí hotela Holiday Inn, Hornopotočná ul. 5, 917 01 Trnava

 

C. Dátum konania dražby

 

 

17. júla 2018

 

D. Čas konania dražby

 

 

Otvorenie dražby o11:00 hod. a ukončenie dražby o 11:10 hod.

 

E. Kolo dražby

 

 

Prvá dražba

 

F. Predmet dražby

 

 

Predmetom dražby je byt č. 7 s príslušenstvom nachádzajúci sa vo vchode 16, na 4. poschodí, bytového domu na adrese: A. Hlinku 3058/16, v Seredi,  so súpisným číslom 3058,  postaveného na parc. č.  167/5 a parc. č. 167/7 v katastrálnom území Sereď, obec Sereď, okres Galanta, ktorý je zapísaný na liste vlastníctva č. 3927 v bezpodielovom spoluvlastníctve Dlžníka a jej bývalého manžela Mariána Krčmárika, vrátane  spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti 278/10000.

 

Predmet dražby je zapísaný do súpisu majetku všeobecnej konkurznej podstaty, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 99/2018 zo dňa 24.05.2018.

 
 
 
 
 

G. Opis predmetu dražby a jeho príslušenstva a opis stavu predmetu dražby

 

  

Bytový dom je samostatné stojaci v rovinatom teréne, má štyri vchody od ulice a štyri z dvora, nemá podzemné podlažie, má štyri nadzemné podlažia a jedno podkrovné podlažie, pričom v I.NP sú nebytové priestory pre obchod a služby, v ostatných podlažiach sú bytové jednotky. Dom je napojený na všetky verejné rozvody IS. Základy domu sú betónové monolitické, obvodové steny sú murované, stropy železobetónové s rovným podhľadom, schodisko železobetónové s povrchom nástupnice z liateho terazza, v prízemí z PVC, na podestách je PVC, strecha je sedlová s vikiermi, krytina škridlová, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu, vnútorné omietky hladké, dom je chránený bleskozvodom, okná sú drevené zdvojené, vchodové dvere oceľové s domovým elektronickým vrátnikom, dom je udržiavaný.

 

Spoločnými časťami domu sú: základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, vodorovné nosné, zvislé nosné a izolačné konštrukcie.

 

Spoločnými zariadeniami domu sú: spoločné priestory, bleskozvod, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové domové prípojky od hlavného domového uzáveru a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne tomuto domu.

 

Byt č. 7 je štvorizbový na 4. (podkrovnom) poschodí s príslušenstvom: predsieň, chodba, kuchyňa, kúpeľňa, WC, byt má z kuchyne prístup na lodžiu, nemá pivnicu, z predsiene má prístup po stropnom rebríku do povalového priestoru nad časťou bytu, tento priestor nie je zapísaný v zmluve o prevode, preto nie je započítaný ani do výmery bytu. Byt je napojený na vodovodné, elektrické, kanalizačné, plynové a teplonosné domové rozvody, domový telefón, káblovú TV. V byte sú rozvody teplej a studenej vody, vykurovaný je z ústredného zdroja, radiátory sú oceľové panelové a liatinové rebrové s termoregulačnými ventilmi a meračmi tepla, elektroinštalácia je svetelná s poistkovými automatmi. Okná plastové so žalúziami a strešné drevohliníkové, dvere drevené plné hladké a presklené. Podlahy sú laminátové a z keramickej dlažby. Na stenách a stropoch sú hladké omietky. V kuchyni sa nachádza nadštandardná rohová kuchynská linka s nerezovým drezovým umývadlom, nerezovou pákovou batériou, zabudovaný nerezový plynový sporák s rúrou, nerezový digestor, keramický obklad stien pri linke. Bytové jadro je murované, kde v kúpeľni je oceľová vaňa s keramickým obkladom, keramické umývadlo, nerezové pákové batérie, keramický obklad stien. Splachovací záchod „kombi“ je samostatný s keramickým obkladom stien. V jednej izbe je vstavaná skriňa. Byt je udržiavaný v dobrom stave, opotrebenie zodpovedá veku.

 

S vlastníctvom bytu je spojené aj spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu.

 

Bytový dom v ktorom je ohodnocovaný byt umiestnený, bol daný do užívania v r. 1995. Vzhľadom na vek, stavebno-technický stav a intenzitu užívania je vo výpočte uvažované s celkovou životnosťou 100 rokov.

 
 
 
 
 
 
 
 

H. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby

 

 

Právo zodpovedajúce vecnému bremenu podľa § 23 zák.č.151/1995 z. z. a zák.č.182/1993 z. z. k parc.č.167/5,167/7 v prospech vlastníkov nebytových priestorov vedených na LV č.3927.

Na byt č.7/16/IV. Podľa V 537/07 z 2.3.2007 sa zriaďuje záložné právo v prospech Tatra banky a. s. Bratislava, Hodžovo nám.č.3 /IČO:00 686 930/ na zabezpečenie pohľadávky vzniknutej zo zmluvy o úvere č.9907000188-v.z.235/07.

K bytu č. 7/16/IV Z 1625/18 - Stavebné bytové družstvo Sereď, IČO: 30 997 755 - Žiadosť č. NP/18/193 z 13.4.2018 o zápis záložného práva v prospech ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov podľa § 15 ods. 1 zák.č. 182/93 Z.z. - č.z. 655/18

 
 
 
 
 
 

I. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby

 

 

Všeobecná hodnota predmetu dražby bola určená znaleckým posudkom č. 67/2018 zo dňa 10.05.2018, ktorý vypracoval Ing. Ján Greguš, znalec pre odbor: stavebníctvo, odvetvie: pozemné stavby, odhad hodnoty nehnuteľností, vo výške 99.700,00 €.

 
 
 

J. Najnižšie podanie

 

 

Najnižšie podanie nebolo urobené, pretože sa nedostavil žiadny účastník dražby.

 

K. Označenie licitátora                                                                                                                                            

 

a) Meno a priezvisko

JUDr. Erik Bilský, správca

dlžníka: Mgr. Marianna Krčmáriková

 
 

b) Sídlo kancelárie

Pekárska 11, 917 01 Trnava

 

c) IČO

40 046 966

 

d) Zapísaný

Zoznam správcov MS SR pod číslom S1477