Dražba nehnuteľností v obci Smilno v katastrálnom území Smilno

Katastrálne územie:
Smilno
Obec:
Smilno

Podanie: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 56 900,00 EUR 22.08.2018 Stiahnuť
Platiť sa oplatí s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo DD PSO109/18
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Platiť sa oplatí s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Mostová2811 02 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Mostová
b) Orientačné/súpisné číslo 2
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 811 02
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sro , vložka číslo: 66827/B
IV. IČO/ dátum narodenia 45684618
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko JUDr. Gábor Száraz, správca sídlo: Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa značka správcu: S1179 IČO: 41 986 491 správca konkurznej podstaty úpadcu: Petruš Miroslav, rod. Petruš dátum narodenia: 27.05.1959 bytom: Smilno 206, 086 33 Smilno
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Garbiarska
b) Orientačné/súpisné číslo 20
c) Názov obce Stará Ľubovňa d) PSČ 064 01
e) Štát Slovenská republika
IV. IČO/ dátum narodenia 41986491
C. Miesto konania dražby Salónik 202, na 2. poschodí, Hotel DUKLA, Nám. Legionárov 2, 080 01 Prešov, okres Prešov, Prešovský kraj.
D. Dátum konania dražby 22. 08. 2018
E. Čas konania dražby 14:00 hod.
F. Kolo dražby 1.kolo
G. Predmet dražby

súbor vecí

LV č.

Okresný úrad

Okres

Obec

Katastrálne územie

306

Bardejov

Bardejov

Smilno

Smilno

 

Parcely registra "C" evidované na katastrálnej mape:

Parcelné číslo

Druh pozemku

Výmera /m2/

131/3

Zastavané plochy a nádvoria

498

Stavby:

Súpisné číslo

Parcelné číslo

Druh stavby                                                                                      

206

131/3

10 rodinný dom

Spoluvlastnícky podiel v 1/1.

H. Opis predmetu dražby

Rodinný dom: RD Smilno s.č. 206

Popis stavby:

Jedná sa o   RD  súpisné číslo  206  , na parc. č.  131/3   nachádzajúci sa na   svahovitom   pozemku   v intraviláne   obce  Smilno  , v zastavanej časti samostatne stojacích  rodinných domov   na  okraji obce  v tichej  lokalite. Nehnuteľnosť ku dňu obhliadky  je  napojená   na  verejný  rozvod   :   verejného vodovodu  , ELI a na   verejný rozvod zemného plynu  . Kanalizácia  do vlastnej žumpy , nakoľko v lokalite  nie je  zrealizovaná  verejná kanalizácia .

Rodinný dom je  samostatne stojací  jednopodlažný s  podpivničením pod celou zastavanou plochou  v  čase  obhliadky   bez  obytného podkrovia. RD má jedno  nadzemné podlažia  s hlavným vstupom do  RD   z čelnej strany dvora   cez   suterén   z úrovne terénu. Začiatok užívania RD  bol na základe zistenia  pri obhliadke  a Rozhodnutia o povolení trvale užívať stavbu  RD Smilno s.č. 206, vydané ONV v Bardejove - odbor plánovania a stavebného poriadku , č.ÚP 768/1988  zo dňa 2.8.1988. Vek RD stanovujem na rok 1988 . 

DISPOZIČNÉ RIEŠENIE:Dispozičné riešenie  suterénu  a  1.NP RD   je v súlade s pôdorysom suterénu  a  1.NP RD, ktorý  tvorí  prílohu  znaleckého posudku . Hlavný vstup do   RD  je   z čelnej   časti dvora   z  úrovne terénu  cez suterén. V suteréne  RD  sa nachádzajú  tieto miestnosti:  zádverie ,chodba  kuchyňa , čierna kuchyňa , kotolňa , špajza , dielňa , garáž  a  schodisko  do  1.NP RD V 1. nadzemnom podlaží  sa nachádzajú  tieto miestnosti:chodba  ,  4 x izba ,  loggia   orientovaná do ulice   prístupná z jednej izby , balkón   prístupný  z ďalšej izby  , kúpeľňa a  WC

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmet dražby je v stave zodpovedajúcom údržbe a dobe jeho využitia.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
POZNÁMKY:
Poznamenáva sa -Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., Bajkalská 30, 829 48 Bratislava, IĆO 31 335 004 - Oznámenie o vykonaní dobrovoľnej dražby na nehnut. majetok - rodinný dom čs. 206 na par. CKN 131/3, poz.par. CKN o výmere 498m2-zast.pl. vo vl.povinných v bezpodielovom spoluvlastníctve v pod. 1/1. - P 336/2015-v.z.32/15
ČASŤ C: ŤARCHY:
Vklad záložného práva v prospech Prvej stavebnej sporiteľne, a.s., Bajkalská 30, 829 48 Bratislava, IĆO 31 335 004 - Zmluva o zriadení záložného práva na nehnut. majetok - rodinný dom čs. 206 na par. CKN 131/3, poz.par. CKN o výmere 498m2-zast.pl. v bezpodielovom spoluvlastníctve v pod. 1/1. - V 822/2013-v.z.25/13
INÉ ÚDAJE
Bez zápisu.
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Znalecký posudok č. 134/2018 zo dňa 27.06.2018, Jurko Pavel Ing., VŠH: 56 900,00 EUR
K. Najnižšie podanie 56 900,00 EUR
L. Minimálne prihodenie 250,00 EUR
M. Dražobná zábezpeka a) výška 11 380,00 EUR
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky Účastník dražby je povinný zložiť dražobnú zábezpeku dražobníkovi alebo do notárskej úschovy v peniazoch alebo vo forme bankovej záruky s preukázaním potvrdenia o úhrade týmto alebo zákonom povoleným spôsobom. Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť šekom ani platobnou kartou.
c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky Výpis z bankového účtu o úhrade dražobnej zábezpeky v stanovenej výške v prospech účtu dražobníka, potvrdenie o vklade dražobnej zábezpeky v stanovenej výške na bankový účet dražobníka v hotovosti, príjmový pokladničný doklad vystavený dražobníkom, banková záruka, zápisnica o notárskej úschove.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky sa končí otvorením dražby.
e) vrátenie dražobnej zábezpeky Dražobník vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil, dražobnú zábezpeku alebo listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky bez zbytočného odkladu po skončení dražby alebo po upustení od dražby. V prípade, že dôjde k zmareniu dražby, dražobná zábezpeka zložená vydražiteľom vrátane jej príslušenstva sa použije na úhradu nákladov zmarenej dražby. Ak sa koná opakovaná dražba, zúčtuje sa zostávajúca časť dražobnej zábezpeky zložená vydražiteľom, ktorý spôsobil zmarenie dražby, na náklady opakovanej dražby. Po úhrade nákladov zmarenej dražby a opakovanej dražby sa zostávajúca časť vráti vydražiteľovi, ktorý spôsobil zmarenie dražby. Vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie dražby, je povinný na vyzvanie dražobníka uhradiť tú časť nákladov dražby, ktorú nepokrýva dražobná zábezpeka ním zložená. To platí aj pre náklady opakovanej dražby, konanej v dôsledku zmarenia predchádzajúcej dražby vydražiteľom.
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Vydražitel je povinný uhradit cenu dosiahnutú vydražením najneskôr do 15 dní odo dna skoncenia dražby v hotovosti alebo na úcet dražobníka, císlo úctu: 5019559480/0900, IBAN: SK17 0900 0000 0050 1955 9480, SWIFT (BIC): GIBASKBX, vedený v SLSP, a.s., variabilný symbol (VS): 10918 (uvedie sa v referencii platiteľa).
Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 EUR, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutej vydražením hneď po skončení dražby. Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením, to neplatí v prípade, ak bola dražobná zábezpeka vydražiteľom zložená vo forme bankovej záruky.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) Obhliadka 1: 01.08.2018 o 13:45 hod. Obhliadka 2: 21.08.2018 o 13:45 hod.
Miesto obhliadky stretnutie záujemcov o obhliadku sa uskutoční pred predmetom dražby: Smilno 206, 08633 Smilno.
Organizačné opatrenia Bližšie informácie a pokyny Krajiček Martin kontakt: 02/322 02 724, 0911 833 859, krajicek@platitsaoplati.sk.
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Vlastnícke právo k predmetu dražby prechádza na vydražiteľa udelením príklepu a po uhradení ceny dosiahnutej vydražením.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
Užívacie právo prechádza na vydražiteľa odovzdaním predmetu dražby zápisnicou o odovzdaní. Predmet dražby odovzdá predchádzajúci vlastník po predložení osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa. Dražobník odovzdá vydražiteľovi po zaplatení vydraženej ceny predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby bez zbytočného odkladu a vydražiteľ prevzatie písomne potvrdí. Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, odovzdá predchádzajúci vlastník predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. O odovzdaní predmetu dražby spíše dražobník zápisnicu. Predchádzajúci vlastník odovzdá vyprataný predmet dražby, kľúče od dverí, vrát, ovládače od diaľkovo ovládaných brán a dokumenty ako sú kolaudačné rozhodnutia, geometrické plány, nájomné zmluvy a spoločne s vydražiteľom si navzájom potvrdia konečné stavy na meračoch médií.
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul JUDr.
b) meno Katarína
c) priezvisko Valová
d) sídlo Pribinova 10, 811 09 Bratislava