Dražba nehnuteľností v obci Stará Lesná v katastrálnom území Stará Lesná

Katastrálne územie:
Stará Lesná
Obec:
Stará Lesná

Podanie: Oznámenie o upustení od dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 30.05.2018 Stiahnuť
Dražobná spoločnosť, a. s.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 148/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Dražobná spoločnosť, a. s.
II. Sídlo/bydlisko Zelinárska682108 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Zelinárska
b) Orientačné/súpisné číslo 6
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 82108
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sa , vložka číslo: 3070/B
IV. IČO/ dátum narodenia 35849703
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. 
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Štefánikova
b) Orientačné/súpisné číslo 27
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 814 99
e) Štát Slovenská republika
IV. IČO/ dátum narodenia 00682420
C. Miesto konania dražby TATRA Hotel, Karpatska 7, 058 01 Poprad, miestnost "Salonik Garni"
D. Dátum konania dražby 30. 05. 2018
E. Čas konania dražby 08:30 hod.
F. Kolo dražby Prvé kolo dražby
G. Predmet dražby

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti evidované na liste vlastníctva č. 377, okresným úradom Kežmarok, katastrálny odbor, obec Stará Lesná, katastrálne územie Stará Lesná a to:

 

 

Pozemky- parcely registra „C“:

parc. č. 4413/3 o výmere 236 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria

parc. č. 4415/6 o výmere 6575 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria

 

Stavby:

súpisné č. 154, na parcele č. 4415/6, druh stavby: budova pre šport a rekreačné účely, popis stavby: škol. a rekr. stred.

 

Príslušenstvo, ktoré sa nezapisuje alebo nie je zapísané na liste vlastníctva: garáž na parc.č. 4415/6, sklad plechový na parc. č. 4415/6, altánok 1 a 2, plot ohraničujúci tenisový kurt, vodovodná prípojka, vodomerná šachta, kanalizačná prípojka, kanalizačná šachta, elektrická prípojka, spevnená plocha betónová – dlaždená, spevnená plocha zo zámkovej dlažby, spevnená plocha tenisového kurtu, spevnená plocha – polovegetačné panely, oporný múr kamenný, oporný múr betónový, predložené schody, plynovodná prípojka, vonkajšie osvetlenie stožiarové, vonkajšie osvetlenie sadové, kanalizácia – lapač mastnôt, rigol betónový dlaždený, lavice záhradné, stoly záhradné...

 

Predmet dražby sa draží tak ako „stojí a leží.“

Predmet dražby sa draží v spoluvlastníckom podiele 1/1.

Dôvody upustenia od dražby:

upúšťa v zmysle ustanovenia § 19 ods. 1 písm. b) zákona o dobrovoľných dražbách

R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.