Dražba nehnuteľností v obci Stará Ľubovňa v katastrálnom území Stará Ľubovňa

Katastrálne územie:
Stará Ľubovňa
Obec:
Stará Ľubovňa

Podanie: Súdni exekútori
Najnižšie podanie 20.000,00 30.07.2018 Stiahnuť
Číslo exekučného konania: EX 371/10
Typ dražobnej vyhlášky: EX 371/10
Poradie dražby: 1
Exekútor: Jozef Martišík
Ulica: Samoty 1061
Obec: Púchov
PSČ: 02001
Dátum konania dražby: 30.07.2018
Čas konania dražby: 11:00
Miesto konania dražby: Samoty 1061, 02001Púchov
Vlastník: Jaržembovský Ľuboš r.Jaržembovský a Monika Jaržembovská r. Hricová
Sídlo: Tatranská 18/1066, (Chmeľnica 236)Stará Ľubovňa
Podiel: 1/1
Dátum vyhlásenia termínu dražby: 18.06.2018
Znalecká hodnota: 20.000,00
Reálna hodnota: 20.000,00
Výška zábezpeky: 10.000,00
Číslo bankového účtu: SK1002000000351028349372, SWIFT: SUBASKBX VS 37110
Najnižšie podanie: 20.000,00
Číslo bankového účtu najvyššieho podania: SK1002000000351028349372, SWIFT: SUBASKBX VS37110
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez započítania na najvyššie podanie: neboli zistené
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti: Po udelení príklepu sa môže vydražiteľ po upovedomení exekútora ujať držby vydraženej nehnuteľnosti. Vklad vlastníckeho práva vydražiteľa k vydraženým nehnuteľnostiam sa vykoná zápisom do katastra nehnuteľností na základe rozhodnutia súdu o schválení príklepu a po zaplatení najvyššieho podania.
Odovzdanie: Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky nehnuteľností ako aj závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby. Vydražiteľ musí bez započítania na najvyššie podanie prevziať vecné bremená, ktoré vznikli na základe osobitného právneho predpisu, a nájomné práva. Ak osobitný zákon (§ 151h, § 151ma a 151md Občianskeho zákonníka) neustanovuje inak, voči vydražiteľovi bez započítania na najvyššie podanie pôsobia záložné práva viaznuce na nehnuteľnosti. Inak prevezme vydražiteľ vecné bremená so započítaním na najvyššie podanie. Na záložné práva k vydraženej nehnuteľnosti sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu (§ 151h, § 151ma a 151md Občianskeho zákonníka).
Dátum obhliadky: 20.07.2018
Čas obhliadky: 11:00
Miesto obhliadky veci: Levočská 372/38, Stará Ľubovňa
Ďalšie informácie : Vyzývam 1. všetkých, ktorí sú odkázaní so svojimi nárokmi na najvyššie podanie, aby uviedli výšku svojich nárokov aj s príslušenstvom ku dňu termínu dražby a preukázali ich listinami; inak sa na ich nároky bude prihliadať len podľa obsahu spisov; 2. veriteľov, aby vyhlásili, či žiadajú zaplatenie v hotovosti; ak veritelia nepožiadajú o zaplatenie v hotovosti pred termínom dražby, vydražiteľ môže ich dlh prevziať na zrážku najvyššieho podania 3. osoby, ktoré môžu uplatniť práva nepripúšťajúce dražbu v zmysle ust. § 55 ods. 1. Exekučného poriadku, aby uplatnenie týchto práv preukázali pred začatím dražby, inak takéto práva nemôžu uplatniť na ujmu dobromyseľného vydražiteľa. Upozornenie Osoby, ktoré majú k nehnuteľnosti predkupné právo, môžu toto právo uplatniť len na dražbe ako dražitelia. Udelením príklepu predkupné právo zaniká.
Predmet dražby
   Nehnutelnosť
     Okres : Stará Ľubovňa
     Obec : Stará Ľubovňa
     Kataster : Stará Ľubovňa
     Číslo listu vlastníctva: 7232
   Parcela
     Parcelné číslo: 2870/41
     Výmera: 225
     Druh: zastavané plochy a nádvoria
     Popis:
   Parcela
     Parcelné číslo: 2870/42
     Výmera: 675
     Druh: zastavané plochy a nádvoria
     Popis:
   Parcela
     Parcelné číslo: 2870/66
     Výmera: 111
     Druh: zastavané plochy a nádvoria
     Popis:
Dôvod zrušenia:
Dátum zrušenia:
Zmenené skutočnosti:
Dôvod zmeny:
Dátum zmeny:
Zmenené skutočnosti:
Oprava údajov:
V časti:
Staré znenie textu:
Nové znenie textu: