Dražba nehnuteľností v obci Strážske v katastrálnom území Strážske

Katastrálne územie:
Strážske
Obec:
Strážske

Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie 26.100,00 € 04.07.2018 Stiahnuť
Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo PDS č. 116/5-2017
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Masarykova2104001 Veľká Ida
a) Názov ulice/verejného priestranstva Masarykova
b) Orientačné/súpisné číslo 21
c) Názov obce Veľká Ida d) PSČ 04001
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Košice I , oddiel: Sro , vložka číslo: 15388/V
IV. IČO/ dátum narodenia 36583936
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Notársky úrad JUDr. Alexandry Palovčíkovej, Karola Kuzmányho 24, 071 01 Michalovce
D. Dátum konania dražby 04. 07. 2018
E. Čas konania dražby 10.45 hod
F. Kolo dražby 1.kolo
G. Predmet dražby

Predmetom dobrovoľnej dražby je súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 1543, vedenom Okresným úradom Michalovce, Katastrálnym odborom, okres: Michalovce, obec: STRÁŽSKE, katastrálne územie: Strážske, a to:

  • byt č.4 na 4.p. vo vchode č. 1 bytového domu so súpisným číslom 628, ktorý je postavený na parcele registra "C" KN s parcelným číslom 1155/2,
  • podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu: 5825/224442,
  • spoluvlastnícky podiel k pozemkom: 5825/224442, parcela registra "C" KN s parcelným číslom 1155/2 o výmere 543 m², druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria (ďalej len "predmet dražby").
H. Opis predmetu dražby

Byt č. 4 na parc. CKN č. 1155/2, Ul. Mierová 628, Strážske

Ohodnocovaný byt č. 4 sa nachádza v bytovom dome na ulici Mierovej č.s. 628 v intraviláne mesta Strážske, na sídlisku, vo vzdialenosti ccir. 200 m od centra (pešej zóny) mesta, v katastrálnom území Strážske. Ohodnocovaná bytová jednotka č. 4 sa nachádza na 4. poschodí (6. nadzemnom podlaží) obytného domu. Vypočítaná podlahová plocha bytu je 59,27 m2.

Bytový dom na ul. Mierová so súpisným číslom 628 v Strážskom

Bytový dom č.s. 628 sa nachádza na parcele č. 1155/2. Bytový dom má 7 nadzemných podlaží. Prvé nadzemné podlažie tvoria pivnice, spoločné priestory pre bicykle, kočiareň, sušiareň, vlastná plynová kotolňa. Na 2. až 7. NP vchodu č. 1 sú situované po dva trojizbové byty.

Názov miestnosti a výpočet Podlahová plocha
Izba  
3,47*3,45 11,97
Izba  
3,47*4,65 16,14

Kúpeľňa

 
3,50*0,86+1,60*0,74+0,97*0,54/2 4,46
WC  
1,25*0,80 1,00
Chodba  
1,81*1,95+1,70*2,82-077*0,74/2+,060*1,40 8,88
Komora  
1,67*0,77 1,29
Kuchyňa  
2,85*2,23 6,36
Izba  
3,54*2,23 7,89
Výmera bytu bez pivnice 57,99
Pivnica  
1,41*0,91

1,28

Vypočítaná podlahová plocha 59,27

 

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Byt č. 4 na parc. CKN č. 1155/2, Ul. Mierová 628, Strážske

V byte boli vykonané čiastočné stavebné úpravy, výmena okien za plastové, nové bytové jadro so zmenou dispozície, kuchynská linka, podlahy čiastočne laminátové, čiastočne PVC a keramická dlažba. Byt je udržiavaný v dobrom stave.

Bytová jednotka pozostáva z troch obytných miestností, kuchyne a príslušenstva. Obytné miestnosti ako aj príslušenstvo majú hladkú vápennú omietku – stierku, kuchynská linka dĺžky 2,80 m. Podlaha obytných miestností je laminátová a PVC, predsieň a kuchyňa laminátová, WC a kúpeľňa keramická dlažba. Obytné miestnosti sú dostatočne presvetlené, výplňové okenné konštrukcie sú nové plastové s izolačným dvojsklom, hliníkoví žalúzie. Dvere dyhované plné alebo zasklené. V byte je čiastočne nový rozvod elektriny, vody, vykurovacie telesá sú plechové, panelové a rebrové radiátory s pomerovými meračmi tepla a termostatickými ventilmi. Rozvod zemného plynu v kuchyni, kuchynská linka dl. 2,80 m, sporák na zemný plyn s elektrickou rúrou mora 2120, nerezový drez, digestor, keramický obklad steny. Bytové jadro je nové murované so zmenou dispozície. Elektroinštalácia je čiastočne nová svetelná poistkové automaty. Prípojky vody od stúpacích rozvodov z PVC rúr. Kanalizačné prípojky zo zariaďovacích predmetov v byte z plastických rúr. Teplá voda ohrievaná z centrálneho zdroja. V kúpeľni je rohová akrylátová vaňa s keramickým obkladom, keramické umývadlo, keramický obklad stien po strop, podlaha keramická dlažba. WC kombi, podlaha keramický obklad stien po strop, keramická dlažba. Vodovodné batérie páková. Byt nemá balkón.

Byt je užívaný, udržiavaný po čiastočnej rekonštrukcii, prvky dlhodobej životnosti sú pôvodné opotrebované úmerne veku. Vzhľadom na technický stav, konštrukčné vyhotovenie bytového domu a bytu jeho predpokladaná životnosť je 90 rokov.

 

Bytový dom na ul. Mierová so súpisným číslom 628 v Strážskom

Bytový dom je panelovej prefabrikovanej konštrukcie, má plochú strechu. Byt sa nachádza v obytnom dome panelovej – prefabrikovanej konštrukcie s dodatočným zateplením v r. 2014, s plochou strechou s novou krytinou z asfaltových pásov. Klampiarske konštrukcie sú kompletné, okná spoločných priestorov vymenené za plastové. Úprava spoločných priestorov bežná (podlahy vstupných chodieb keramická dlažba, schodisko dvojramenné prefabrikované s brúseným betónovým povrchom, omietky stierka, pivnice majú podlahy z cementového poteru). Obytný dom má v každom vchode po jeden výťah so strojovňou na streche. Podľa predsedu samosprávy v r. 2014 bolo realizované zateplenie obvodového plášťa, výmena zvislých a ležatých rozvodov IS, rozvody vody medené, v poslednom období bola realizovaná vlastná kotolňa na zemný plyn.

Ukončenie výstavby obytného domu bolo v roku 1984.

Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň konania dražby.

 

 

 

 

 

 

POZEMKY

METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE

POZEMKY POLOHOVOU DIFERENCIÁCIOU

Parc. č. 523/3 - zastavané plochy a nádvoria

POPIS

Pozemok na predloženom LV č. 1543 - čiastočný, k.ú. Strážske, vydaného Katastrálnym úradom v Košiciach Správa katastra Michalovce je v podielovom vlastníctve, je predmetom hodnotenia v podiele 5825/224442 z parcely KN č. 1155/2 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 543 m2, t.j. 14,09 m2. Situovaný na ul. Mierovej v centrálnej časti mesta. V blízkosti je súvislá zástavba obytných domov, základná škola, materská škola, obchody, reštaurácia, pešia zóna, park, parkoviská a trávnaté plochy.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
LV č. 1543, k.ú.: Strážske
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
4 P-411/18 Poznamenáva sa oznámenie o dobrovoľnej dražbe z 29.05.2018 Zn. 116/5-2016 od Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice Navrhovateľ JUDr. Alexandra Palovčíková, Karola Muzmányho 24, 071 01 Michalovce čz 193/18
ČASŤ C: ŤARCHY
4 Záložné právo v prospech Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO 00 151 653, č.zml.5047844246, na byt č.4, 4.p, vchod č.1 byt.domu súp.č.628 na parcele C KN č.1155/2 a podiel na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu a na pozemku 5825/224442, V 3696/2013 z.d. 6.12.2013, čz519/13
4 Záložné právo v prospech Bytového spoločenstva ' PRABYT', so sídlom 072 22 Strážske, ul. Mierova čs.628, IČO: 35554509, v zmysle § 15 zák.č.182/1993 Z.z. v znení zák..č.151/1995 Z.z., -Z-1854/03 - ČZ-486/03, Z 2077/2016 - ČZ 350/16
Iné údaje: Bez zápisu.
Poznámka: Bez zápisu.
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením -
K. Najnižšie podanie 26.100,00 €
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Mgr. Paula Rusková
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Veľká Ida
b) Orientačné/súpisné číslo 289
c) Názov obce Veľká Ida d) PSČ 04455
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 05.11.1992
V. Odhad ceny predmetu dražby Číslo znaleckého posudku: 62/2018
Meno znalca: Ing. Miroslav Dutko
Dátum vyhotovenia: 10.04.2018
Všeobecná cena odhadu: 26.100,00 €