Dražba nehnuteľností v obci Sveržov v katastrálnom území Sveržov

Katastrálne územie:
Sveržov
Obec:
Sveržov

Podanie: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 36.500,00 € 16.08.2018 Stiahnuť
Dražby a aukcie, s. r. o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 180037
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Dražby a aukcie, s. r. o.
II. Sídlo/bydlisko Flámska9783/103601 Martin
a) Názov ulice/verejného priestranstva Flámska
b) Orientačné/súpisné číslo 9783/1
c) Názov obce Martin d) PSČ 03601
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Žilina , oddiel: Sro , vložka číslo: 18739/L
IV. IČO/ dátum narodenia 36751642
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Mlynské nivy
b) Orientačné/súpisné číslo 1
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 82990
e) Štát Slovenská republika
IV. IČO/ dátum narodenia 31320155
C. Miesto konania dražby v konferenčnej miestnosti Penziónu TAVEL na ulici Slovenská 19, 080 01 Prešov
D. Dátum konania dražby 16. 08. 2018
E. Čas konania dražby 13:00
F. Kolo dražby prvá
G. Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Bardejov, obci Sveržov, katastrálne územie Sveržov, Okresný úrad Bardejov - katastrálny odbor:

na LV č. 392 ako:

- stavba – rodinný dom súp. č. 26, ktorý je postavený na pozemku – parcele C-KN parc. č. 246, v podiele 1/1,

na LV č. 540 ako:

-  pozemok – parcela C-KN parc. č. 236/2 o výmere 266 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, v podiele 1/1,

-  pozemok – parcela C-KN parc. č. 246 o výmere 220 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, v podiele 1/1,

-  pozemok – parcela C-KN parc. č. 247 o výmere 87 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, v podiele 1/1,

-  pozemok – parcela C-KN parc. č. 249 o výmere 47 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, v podiele 1/1.

 

H. Opis predmetu dražby

Obec Sveržov sa nachádza v okrese Bardejov, Prešovský kraj.

Rozlohou nepatrná obec Sveržov leží v severozápadnej časti Nízkych Beskýd v Ondavskej vrchovine. Rozprestiera sa v dolnej časti údolia Sveržovky v nadmorskej výške 346 m.n.m.  Sveržov patril v minulosti do šarišskej župy ako poddanská dedina mesta Bardejov, od ktorého ležal 12 km severozápadne. Doprava   v  obci autobusová. Počet  obyvateľov v obci  580.

Občianska a technická vybavenosť:

Predajňa potravinárskeho tovaru, Pohostinské odbytové stredisko, Komunitné centrum, Obecný úrad, evanjelický kostol, Futbalové ihrisko, Verejný vodovod, Rozvodná sieť plynu

Komunálny odpad, Zneškodňovaný komunálny odpad, Základná škola a Materská škola

Ohodnocovaný  samostatne stojací  RD  s.č. 26  situovaný na parcele č. 246 v uličnej zástavbe samostatne stojacích RD  v bočnej ulici v blízkosti  stredu obce  vo vzdialenosti  cca . 150 m .   Terén je mierne svahovitý

Nehnuteľnosť je napojená na  verejné inžinierske siete  ELI, vodovod  , verejný rozvod zemného plynu  . V čase obhliadky je kanalizácia   napojená  do vlastnej žumpy  .    RD poľa zistenia   z podkladov od objednávateľa a podľa zistenia  znalcom pri obhliadke     je priemerný s priemerným dispozičným riešením .     Životné prostredie nehnuteľnosťou nie je zaťažené.

 V okolí RD v dosahu dopravy sú obmedzené možnosti zamestnania s mierou nezamestnanosti okolo 20%, hustota obyvateľstva je v danom regióne  je malá.  Hlavné miestnosti sú z hľadiska orientácie ku svetovým stranám umiestnené prevažne  na južnú svetovú  stranu.     Jedná sa o tichú lokalitu bez prašnosti, či hluku od dopravy.   Z hľadiska územného rozvoja obce neočakávam možnosti zmeny v zástavbe. Nehnuteľnosť je bez výnosu.

 

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Rodinný dom:  Rodinný dom s.č.26, k.ú. Sveržov

POPIS STAVBY

Jedná sa o samostatne stojaci   RD  súpisné  číslo 26 , na parc. č. 246 , nachádzajúci sa na  mierne svahovitom  pozemku v intraviláne  obce  Sveržov,  kat. územie Sveržov,  v zastavanej časti samostatne stojacích rodinných domov  pri miestnej   komunikácií   v  blízkosti stredu  obce ( cca. 150 m )   v  tichej   lokalite. 

Na základe podkladov od objednávateľa   ( odborné posúdenie   G- 1369570)  znalec predpokladá   začiatok užívania RD  v  roku 1958. 

Životné prostredie nehnuteľnosťou nie je zaťažené.

Nehnuteľnosť ku dňu obhliadky  je  napojená   na  verejné  rozvody inžinierskych sietí :  ELI  , verejného plynovodu  a   verejného vodovodu .

Verejná kanalizácia  v  oceňovanej lokalite  nie je  vybudovaná . Kanalizácia z RD je napojená do vlastnej  žumpy. 

Ku dňu ohodnotenia je RD  obývaný . 

Obhliadku  nehnuteľnosti som vykonal z verejného priestranstva. Vstup do  ohodnocovanej  n nehnuteľnosti  nebol znalcovi umožnený . Vlastník  nehnuteľnosti  ( p. Knapová )  sa obhliadky  zúčastnil,  znalcovi prehlásil , že  pohľadávky sú   v riešení  a obhliadku  znalcovi  neumožnil  . 

Podľa §12 ods.3 zák.č.527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách: ak osoba, ktorá má predmet dražby v držbe, neumožní vykonanie ohodnotenia predmetu dražby, ohodnotenie možno vykonať z dostupných údajov, ktoré má dražobník k dispozícii.

Pri ohodnocovaní som postupoval  podľa  informácií  a podkladov od objednávateľa  a podľa zistení   znalcom pri obhliadke  z verejného priestranstva.  

DISPOZIČNÉ RIEŠENIE:

RD je riešený ako  jedno podlažný  s čiastočným podpivničením , bez podkrovia  .

Dispozičné riešenie  jednotlivých  podlaží  nie je znalcovi známe  , zastavaná plocha   jednotlivých podlaží  je zistená podľa pôdorysného náčrtu predloženého objednávateľom, ktorý  tvorí prílohu ZP. 

Porovnanie  so skutočnosťou znalec nevykonal , nakoľko mu obhliadka  interiéru RD nebola umožnená .

Hlavný vstup do  1.NP RD  je z  bočnej  západnej   strany  dvora  cez predložené schody  (viď . fotodokumentácia  v prílohe ZP) .  

TECHNICKÝ POPIS VYHOTOVENIA RD :

V technickom   popise  a pri ohodnotení  znalec vychádzal  z  dostupných podkladov od objednávateľa   a  z posúdenia z verejného priestranstva, nakoľko  znalcovi nebola  obhliadka nehnuteľnosti   umožnená.  

 Základy RD sú betónové  s  vodorovnou a zvislou izoláciou  proti vode.  Obvodové murivo   1.PP z monolitického betónu   a  murivo  1.NP  RD  je  murované  z pálených tehál hr.  40 - 50  cm   z vonkajšej strany   s   povrchovou úpravou fasády  striekaný   brizolit  .   Priečky  v     RD sú vybudované z pálených tehál   .

Strop  nad  1.PP   železobetónový s rovným podhľadom  , nad 1.NP strop  drevený trámový  s rovným podhľadom.

    Vnútorné povrchové úpravy /omietky/ vápenné štukové .   Vykurovanie RD je  riešené  ako ústredné   s radiátormi   panelovými   a kotlom plynovým   závesným    umiestneným v kotolni  v 1 .NP .

Ohrev teplej úžitkovej vody  je riešený  prietokovým ohrievačom  , ktorý je súčasťou  kotla  ÚVK.  

Rozvod  studenej  vody v RD je   riešený z   verejnej siete   rozvodom z  oceľového pozinkovaného  potrubia.   

ELI  v  1.NP    je  riešená  rozvodmi  220 a 380  V   ,  v   1.PP  220 V  napojený cez domový rozvádzač  ističový   umiestnený  v zádverí 1.NP  RD. 

Strecha RD je  sedlová   z drevených hranolov    s  krytinou   z  plechovou  pozinkovanou    na  plnom debnení.  Klampiarske konštrukcie pozinkované  žľaby, zvody, prieniky.   Parapety  pozinkované .

Okna  v 1. NP RD   sú   plastové  Euro.

Kúpeľňa  a kuchyňa  ohodnotená podľa zistenia  z podkladov od objednávateľa.

Interiérové  dvere   v RD  dyhované  na báze dreva  plné  a presklené.  Vchodové dvere do RD drevené    presklené    .

Podlahy obytných miestnosti   v  1. NP povlakové na betónový poter.

Podlahy  príslušenstva   v 1.NP  keramické dlažby. 

Rozvod  zemného plynu  v 1.NP  RD  na   kúrenie   a   na  varenie.

Technický stav  ohodnocovaného RD a jeho   údržbu   ku dňu obhliadky znalec predpokladá  ako  priemernú  .   RD  je  v čase obhliadky  obývaný.   

Po posúdení stavebno - technického stavu RD , kvality jeho vyhotovenia, spôsobu užívania, úrovne údržby je stanovená životnosť RD  odborným odhadom na 100 rokov.

 

Vonkajšia úprava: Vodovodná prípojka z verejnej siete   

Vodovodná prípojka z verejného vodovodu    do RD  z  oceľového pozinkovaného potrubia   v dĺžke  6  m  vybudovaná v roku 1960.

Údaje o vodovodnej prípojke znalec čerpal z podkladov poskytnutých objednávateľom (Odborné posúdenie   G - 1369570)  a  podľa zistenia z verejného priestranstva, nakoľko obhliadka ohodnocovanej nehnuteľnosti znalcovi  nebola umožnená.

 

Vonkajšia úprava: Kanalizačná prípojka

Kanalizačná prípojka    z RD  do  vlastnej žumpy    v dĺžke  13  m  , vybudovaná v roku 1960 . Prípojka vybudovaná z  kameninového   potrubia  priemeru 150 mm.

Podrobné údaje  znalec  čerpal  z podkladov poskytnutých objednávateľom (Odborné posúdenie  G - 1369570), podľa zistenia z verejného priestranstva, nakoľko obhliadka nehnuteľnosti  znalcovi   nebola umožnená.

 

Vonkajšia úprava: Žumpa 

Žumpa umiestnená  vedľa prístupovej komunikácie k RD na parcele č. 249,  vybudovaný   v roku   1960 .

Žumpa   o objeme  10 m3 vybudovaná  z  monolitického železobetónu .

Podrobné údaje  znalec  čerpal  z podkladov poskytnutých objednávateľom (Odborné posúdenie  G - 1369570) , podľa zistenia z verejného priestranstva, nakoľko obhliadka nehnuteľnosti  znalcovi   nebola umožnená .

 

Vonkajšia úprava: Spevnené plochy - chodník

Spevnené plochy - chodníky   pred vstupom do RD    s povrchom  zo zámkovej dlažby  

vyhotovené  v roku 1960    .

Podrobné údaje     znalec  čerpal  z podkladov poskytnutých objednávateľom (Odborné posúdenie  G - 1369570) , podľa zistenia z verejného priestranstva, nakoľko obhliadka nehnuteľnosti  znalcovi   nebola umožnená.

 

Vonkajšia úprava: Predložené schody

Predložené  schody   betónované  na terén  pred vstupom do 1.NP  RD     vyhotovené  v roku 1958 . Schody betónované  na terén   s povrchom   z keramickej dlažby    nalepenej   do  cementovej malty .  Podrobné údaje     znalec  čerpal  z podkladov   zistených   z verejného priestranstva  , nakoľko obhliadka nehnuteľnosti  znalcovi   nebola umožnená .

 

Vonkajšia úprava: Plynová prípojka

Plynová prípojka  z verejnej   siete od plynomeru do RD  z  oceľového potrubia  
v dĺžke  6  m  vybudovaná v roku 1985.

Podrobné údaje  znalec  čerpal  z podkladov  zistených  z verejného priestranstva, nakoľko obhliadka nehnuteľnosti  znalcovi   nebola umožnená .

Vonkajšia úprava: Elektrická prípojka 

El. prípojka  z verejnej   siete  vzdušná  kabelová    do RD  v dĺžke  12  m  vybudovaná v roku 1958. Podrobné údaje znalec  čerpal   podľa zistenia z verejného priestranstva  , nakoľko obhliadka nehnuteľnosti  znalcovi   nebola umožnená.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
LV č. 392:
Záložné právo v prospech Všeobecnej úverovej banky, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155, k nehnuteľnostiam: rodinný dom čs. 26 na parcele C KN 246 - Zmluva o zriadení záložného práva č. Z 1369570-14, V 1249/2014

Poznámka:
Poznamenáva sa : Všeobecná úverová banka a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava ,IČO 31 320 155 oznamuje začatie realizácie záložného práva č. Z 1369570-14 zo dňa 9.6.2014 , V 1249/2014 na nehnuteľnosti : stavba rodinný dom súp. číslo 26 na parcele CKN 246 vo vlastníctve Mária Knapová v 1/1.Oznámenie o začatí realizácie záložného práva značka 180037 - P 69/2018

LV č. 540:
Záložné právo v prospech Všeobecnej úverovej banky, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155, k nehnuteľnostiam: parcela C KN 236/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 266 m2, parcela C KN 246 zastavané plochy a nádvoria o výmere 220 m2, parcela C KN 247 zastavané plochy a nádvoria o výmere 87 m2, parcela C KN 249 zastavané plochy a nádvoria o výmere 47 m2 - Zmluva o zriadení záložného práva č. Z 1369570-14, V 1249/2014

Iné údaje:
GP č. 33530386-28/2014 pri V 698/2014

Poznámka:
Poznamenáva sa : Všeobecná úverová banka a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava ,IČO 31 320 155 oznamuje začatie realizácie záložného práva č. Z 1369570-14 zo dňa 9.6.2014 , V 1249/2014 na nehnuteľnosti : parcela C KN 236/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 266 m2, parcela C KN 246 zastavané plochy a nádvoria o výmere 220 m2, parcela C KN 247 zastavané plochy a nádvoria o výmere 87 m2, parcela C KN 249 zastavané plochy a nádvoria o výmere 47 m2 vo vlastníctve Mária Knapová v 1/1.Oznámenie o začatí realizácie záložného práva značka 180037 - P 69/2018

J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
znaleckým posudkom č. 135/2018 vypracovaným súdnym znalcom Ing. Pavlom Jurkom v sume 33.100,00 €.
K. Najnižšie podanie 36.500,00 €
L. Minimálne prihodenie 500,00 €
M. Dražobná zábezpeka a) výška 6.000,00 €
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky bezhotovostným prevodom na účet / zložením v hotovosti na účet dražobníka/ notárskou úschovou / zložením v hotovosti do pokladne dražobníka /

c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky 1.originálom príkazu na úhradu preukazujúcim odpísanie finančných prostriedkov z účtu navrhovateľa za predpokladu ich následného pripísania na účet dražobníka 2.originálom potvrdenia o vklade peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti vydaného bankou 3.originál listiny preukazujúcej zloženie dražobnej zábezpeky do notárskej úschovy.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky Do otvorenia dražby
e) vrátenie dražobnej zábezpeky Bezhotovostným prevodom na účet účastníka dražby, bez zbytočného odkladu po skončení dražby alebo po upustení od dražby, najneskôr však do 5 dní od skončenia dražby alebo od upustenia od dražby.
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Cenu dosiahnutú vydražením do 6.638,78 € je vydražiteľ povinný uhradiť ihneď po príklepe, nad túto sumu do 15 dní, pokiaľ sa vydražiteľ s navrhovateľom dražby nedohodnú inak. Vydražiteľ je povinný uhradiť cenu spôsobmi uvedenými pri zložení dražobnej zábezpeky formou bezhotovostného prevodu na účet dražobníka alebo zložením hotovosti na účet dražobníka, pričom táto sa započítava vydražiteľovi do ceny dosiahnutej vydražením. V prípade bankovej záruky je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením v plnej výške prevodom na účet dražobníka alebo zložením hotovosti na účet dražobníka. Účtom dražobníka sa vo všetkých prípadoch myslí účet vedený v Tatra banke, a.s., pobočka Martin, č. účtu 26 22 02 75 22 / 1100 (IBAN: SK9511000000002622027522) VS 180037

O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) 1. obhliadka 31.07.2018 13:00 hod. 2. obhliadka 01.08.2018 13:00 hod. V prípade záujmu nás kontaktujte na tel. č. 0918 112 719, 0915 879 007.
Miesto obhliadky katastrálne územie
Organizačné opatrenia žiadne
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
-
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo k predmetu dražby udelením príklepu. Užívacie právo odovzdaním predmetu dražby po zaplatení celej ceny dosiahnutej vydražením na základe zápisnice o odovzdaní predmetu dražby.
Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ.

V prípade, ak boli porušené ustanovenia tohto zákona, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa udelenia príklepu okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa osobitného predpisu; v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa odseku 2, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľom predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba.
Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.

Upozorňujeme všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby iné práva, že ich môžu preukázať najneskôr do začatia dražby a uplatniť na dražbe ako dražitelia.
V dražobnej miestnosti je zakázané zhotovovať akýkoľvek audiovizuálny a zvukový záznam bez súhlasu dražobníka.

S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul JUDr.
b) meno Viera
c) priezvisko Školníková
d) sídlo Záborského 2, 03601 Martin