Dražba nehnuteľností v obci Svidník v katastrálnom území Svidník

Katastrálne územie:
Svidník
Obec:
Svidník

Podanie: Oznámenie o upustení od dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 02.07.2018 Stiahnuť
DRAŽOBNÍK, s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo Zn. 160/2017
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko DRAŽOBNÍK, s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Hviezdoslavova604001 Košice
a) Názov ulice/verejného priestranstva Hviezdoslavova
b) Orientačné/súpisné číslo 6
c) Názov obce Košice d) PSČ 04001
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Košice I , oddiel: Sro , vložka číslo: 19669/V
IV. IČO/ dátum narodenia 36764281
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko Slovenská sporiteľňa, a.s.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Tomášikova
b) Orientačné/súpisné číslo 48
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 832 37
e) Štát Slovenská republika
IV. IČO/ dátum narodenia 00151653
C. Miesto konania dražby Hotel Bélier, Konferenčná miestnosť, suterén, Jarková 1, 080 01 Prešov, okres Prešov, Prešovský kraj
D. Dátum konania dražby 02. 07. 2018
E. Čas konania dražby o 10,00 hod.
F. Kolo dražby opakované
G. Predmet dražby

Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:

parc. č. 346/13            Zastavané plochy a nádvoria             o výmere 660 m2

parc. č. 346/14            Zastavané plochy a nádvoria            o výmere 1263 m2

parc. č. 346/15            Zastavané plochy a nádvoria            o výmere 461 m2

parc. č. 346/18            Zastavané plochy a nádvoria            o výmere 185 m2

parc. č. 1206/25          Zastavané plochy a nádvoria            o výmere 20 m2

Stavby

súp. č. 103                    SKLAD STAVEBNÉHO MATERIÁLU   na parc. č. 346/18

súp. č. 244                    ADMINISTRATÍVNO-PREVÁDZKOVÁ BUDOVA                    na parc. č. 346/13

súp. č. 1525                  GARÁ?                                                       na parc. č. 1206/25

spoluvlastnícky podiel: 1/1

Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Svidník, katastrálny odbor, LV č. 3028, okres: Svidník, obec: SVIDNÍK, katastrálne územie: Svidník.

Príslušenstvo predmetu dražby, ktoré sa nezapisuje alebo nie je zapísané na liste vlastníctve: plot od ulice, plot od suseda – pletivo, plot od suseda – plechový, prípojka zemného plynu, prípojka elektro, prípojka vody, vodomerná šachta, prípojka kanalizácie, lapač ropných látok LAPOL, spevnená plocha asfaltová, spevnená dlažba z kamennej dlažby.

Dôvody upustenia od dražby:

V zmysle §19 ods. 1 písm. a) zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov.

R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.