Dražba nehnuteľností v obci Svidník v katastrálnom území Svidník

Katastrálne územie:
Svidník
Obec:
Svidník

Podanie: Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 1.150.000,00 € 13.09.2018 Stiahnuť
Profesionálna dražobná spoločnosť s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 061/9-2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Profesionálna dražobná spoločnosť s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Masarykova2104001 Košice
a) Názov ulice/verejného priestranstva Masarykova
b) Orientačné/súpisné číslo 21
c) Názov obce Košice d) PSČ 04001
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Košice I , oddiel: Sro , vložka číslo: 15388/V
IV. IČO/ dátum narodenia 36583936
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Komenského
b) Orientačné/súpisné číslo 50
c) Názov obce Košice d) PSČ 04248
e) Štát Slovenská republika
IV. IČO/ dátum narodenia 36570460
C. Miesto konania dražby Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Závod Svidník, Stropkovská 643/79, 089 01 Svidník, malá zasadacia miestnosť, 1. poschodie
D. Dátum konania dražby 13. 09. 2018
E. Čas konania dražby 10.00 hod.
F. Kolo dražby 1.
G. Predmet dražby

Predmetom dražby je súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 282 vedenom Okresným úradom Svidník – katastrálny odbor, okres: Svidník, obec: Svidník, katastrálne územie: Svidník, a to:

 • pozemok parcela „C“ KN č. 200/1 vo výmere 2381 m2, Zastavané plochy a nádvoria,
 • pozemok parcela „C“ KN č. 200/3 vo výmere 55 m2, Zastavané plochy a nádvoria,
 • pozemok parcela „C“ KN č. 200/4 vo výmere 29 m2, Zastavané plochy a nádvoria,
 • pozemok parcela „C“ KN č. 201 vo výmere 599 m2, Vodné plochy,
 • pozemok parcela „C“ KN č. 2329/2 vo výmere 2548 m2, Vodné plochy,
 • pozemok parcela „C“ KN č. 2329/6 vo výmere 73 m2, Vodné plochy,
 • pozemok parcela „C“ KN č. 2753/4 vo výmere 17582 m2, Ostatné plochy,
 • pozemok parcela „C“ KN č. 2753/17 vo výmere 56736 m2, Ostatné plochy,

(ďalej len “predmet dražby”).

H. Opis predmetu dražby

Predmetom ohodnotenia je územie nachádzajúce sa na severe mesta, ohraničené je zo severu mestským športovým areálom, zo západu cestou I triedy č. 73 - ulicou Sovietskej armády, z juhu sídliskom UTRA na Duklianskej ulici a z východu vodným tokom Ladomirka s pravobrežnou ochrannou hrádzou.

Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň dražby.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Ide o bývalé územie vodných zdrojov, v súčasnosti nie je skúmané územie poľnohospodárky ani inak využívané, jeho plocha je zatrávnená. V zmysle schváleného územného plánu zóny je základnou prípustnou funkciou územia obytná funkcia s pozemkami a stavbami samostatne stojacich rodinných domov, obmedzujúcou funkciou územia sú pozemky verejnej parkovej zelene.

Plán navrhuje výstavbu samostatne stojacich rodinných domov o kapacite:

- Okrsok A - 18 RD/b.j. rodinné domy s max. 1 NP s možnosťou podkrovia formou bungalovov

- Okrsok B - 37 RD/b.j. samostatne stojace rodinné domy s max. 2 NP s možnosťou využitia podkrovia

- Okrsok C - 5 RD/b.j. samostatne stojace rodinné domy s max. 1 NP s možnosťou využitia podkrovia

- Okrsok D - 5 RD/b.j. samostatne stojace rodinné domy s max. 2 NP s možnosťou využitia podkrovia

Celková navrhovaná kapacita novej bytovej výstavby:

- 65 samostatne stojacich rodinných domov

- 65 bytov

- Obložnosť bytu 3 obyv/byt/RD

- Výhľadový počet trvalo bývajúcich obyvateľov – 195 obyvateľov

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Poznámka: P 32/18, Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., Košice, Oznámenie PDS č. 061/3-2018 zo dňa 13.4.2018 o konaní dobrovoľnej dražby Profesionálnou dražobnou spoločnosťou, s.r.o., Košice, IČO : 36583936 na súbor nehnuteľností parcely C KN 200/1, 200/3, 200/4, 201, 2329/2, 2329/6, 2753/4, 2753/17;
ČASŤ C: ŤARCHY: Bez zápisu
Iné údaje:

V UZEMI DOSLO K PRECISLOVANIU PARCIEL V DOSLEDKU THM. PARCELE KN 2336/2 PRED THM, ODPOVEDA
PARCELA KN 2329/6 PO THM.
ROZHODNUTIE X 56/06Ś
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Číslo znaleckého posudku: 21/2018
Meno znalca:Ing. Jaroslav Petrek
Dátum vyhotovenia:29.03.2018
Všeobecná cena odhadu:1.100.000,00 €
K. Najnižšie podanie 1.150.000,00 €
L. Minimálne prihodenie 500,00 €
M. Dražobná zábezpeka a) výška 40.000,00 €
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky 1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. IBAN SK48 3100 0000 0043 5026 8216, vedený v Prima Banka Slovensko, a.s., VS: 0612018.
2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese Masarykova 21, Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,
3. banková záruka,
4. notárska úschova.
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.
c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky Originál výpisu z bankového účtu, potvrdenie o vklade peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti (účastník bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka), príjmový pokladničný doklad dražobníka, banková záruka v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu, že účastník dražby sa stane vydražiteľom, notárska úschova v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu, že účastník dražby sa stane vydražiteľom.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky do otvorenia dražby
e) vrátenie dražobnej zábezpeky Dražobník bez zbytočného odkladu po skončení dražby vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil, zloženú dražobnú zábezpeku alebo zabezpečí jej vydanie z notárskej úschovy. Listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky predloženú účastníkom dražby, ktorý predmet dražby nevydražil, dražobník bez zbytočného odkladu vráti účastníkovi dražby, najneskôr však do 5 dní od skončenia dražby alebo od upustenia od dražby.
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Vydražiteľ je povinný uhradiť cenu dosiahnutú vydražením najneskôr do 15 dní odo dňa skončenia dražby na účet dražobníka č. IBAN SK48 3100 0000 0043 5026 8216, vedený v Prima Banka Slovensko, a.s., VS: 0612018. Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením.
V prípade, že cena dosiahnutá vydražením bude nižšia ako 6.638,78 € je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením hneď po skončení dražby v hotovosti do pokladne Dražobníka.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) Obhliadka 1: 27.08.2018 o 14.00 hod. Obhliadka 2: 28.08.2018 o 10.00 hod.
Miesto obhliadky Svidník - viď predmet dražby
Organizačné opatrenia Stretnutie záujemcov o obhliadku predmetu dražby sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie týkajúce sa obhliadky: 0911 420 800.
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Vlastnícke právo k predmetu dražby prechádza na vydražiteľa udelením príklepu a po uhradení ceny dosiahnutej vydražením v ustanovenej lehote. Dražobník vydá bez zbytočného odkladu po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva vydražiteľovi potvrdenie o vydražení predmetu dražby a v prípadoch, v ktorých sa o priebehu dražby spisuje notárska zápisnica vydá dražobník vydražiteľovi dve vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
1. Po nadobudnutí vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby odovzdá dražobník bez zbytočného odkladu vydražiteľovi predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby a vydražiteľ prevzatie predmetu dražby písomne potvrdí.
2. Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíše predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe.
3. Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Táto povinnosť sa nevzťahuje na náklady, ktoré by ináč nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník, majiteľ alebo dražobník alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla.
4. Osoba povinná vydať predmet dražby zodpovedá vydražiteľovi za škodu spôsobenú omeškaním s odovzdaním predmetu dražby.
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
 1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
 2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
 3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
 4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
 5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul JUDr.
b) meno Martina
c) priezvisko Mižiková
d) sídlo Nám. osloboditeľov 20, 04001 Košice