Dražba nehnuteľností v obci Svit v katastrálnom území Svit

Katastrálne územie:
Svit
Obec:
Svit

Podanie: Oznámenia správcov
Najnižšie podanie 4.400,- € 14.08.2018 Stiahnuť
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavličko Tibor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Rastislavova 140 / 279, 95141 Lužianky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.12.1962
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Tatiana Timoranská
Sídlo správcu: Podzámska 32, 94001 Nové Zámky
Kotakt na správcu : timoranska@akts.sk, 035/6401813, 0918/907247
Spisová značka správcovského spisu : 27OdK/57/2018 S1183
Spisová značka súdneho spisu : 27OdK/57/2018
Druh podania : Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o dražbe

 

JUDr. Tatiana Timoranská ako správca dlžníka Tibor Pavličko, nar. 31.12.1962, bytom Lužianky, Rastislavova č. 140/279 ako dražobník oprávnený k výkonu dražby v zmysle § 167o ods. 1 zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii za primeraného použitia zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách vyhlasuje prvé kolo dražby majetku úpadcu, uvedeného v súpise všeobecnej podstaty, zverejnenom v Obchodnom vestníku č.103/2018 a zverejňuje nasledovné oznámenie o dražbe:

Označenie dražobníka:

JUDr.Tatiana Timoranská , správca úpadcu Tibor Pavličko, nar. 31.12.1962, bytom Lužianky, Rastislavova č. 140/279,  sídlo správcu Podzámska 32, Nové Zámky, zapísaná v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1183

 Miesto konania dražby: sídlo správcu Podzámska ul. 32, Nové Zámky, II. poschodie

 Dátum konania dražby: 14.8.2018 o 9,00 hod.

 Čas konania dražby: 9,00 hod.

 Predmet dražby - súbor nehnuteľností

Nehnuteľnosť v kat.úz. Svit, Obec Svit, Okres Poprad, zapísaná v katastri nehnuteľností Okresného úradu Poprad, Katastrálneho odboru na

LV č. 1905 ako

parcela reg. "C" evidovaná na katastrálnej mape,

parc.č. 92, zastavané plochy a nádvoria, 86 m2 a

dom so súp.č. 47 na parc.č. 92

v podiele  1/10 k celku

Všeobecná hodnota predmetu dražby bola určená správcom podľa ust. § 167o ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. vo výške 4.400,- €

 Najnižšie podanie : 4.400,- €

 Minimálne prihodenie : 100,- €

 Dražobná zábezpeka : 30% najnižšieho podania, teda 1.320,- €

 Zloženie dražobnej zábezpeky: Dražobná zábezpeka musí byť budúcim účastníkom dražby uhradená buď bezhotovostným bankovým prevodom alebo vkladom na účet úpadcu vedený v Slovenskej sporiteľni a.s., čú. SK65 0900 0000 0051 4632 0253. Dražobná zábezpeka musí byť uhradená najneskôr 48 hodín pred začiatkom dražby. Účastník dražby predloží pri zápise do dražby doklad o zaplatení dražobnej zábezpeky. Následne sa zapíše do listiny „Zápis do dražby”a bude mu pridelené dražobné číslo.

 

Vrátenie dražobnej zábezpeky: Účastníkom dražby, ktorí sa nestanú vydražiteľmi, sa vracia dražobná zábezpeka bankovým prevodom v prospech účtu, ktorý účastník písomne oznámi dražobníkovi, a to do 5 pracovných dní odo dňa konania dražby.

 Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením: Vydražiteľ je povinný uhradiť cenu dosiahnutú vydražením najneskôr do 5 dní od skončenia dražby, a to bankovým prevodom v prospech účtu v Slovenskej sporiteľni a.s., čú. SK65 0900 0000 0051 4632 0253. Cena sa považuje za zaplatenú včas v prípade, že bude v uvedenej lehote pripísaná na účet úpadcu. Dražobná zábezpeka, ktorú vydražiteľ uhradil pred začatím dražby, sa započítava do ceny dosiahnutej vydražením.

 Obhliadka predmetu dražby: Obhliadku predmetu dražby zabezpečí správca po predchádzajúcom dohovore termínu ohliadky so záujemcom , pričom tento termín je možné dohodnúť na telefónnych číslach: 0918907247 alebo 0356401813.

 Podmienky odovzdania predmetu dražby: Po zaplatení ceny dosiahnutej vydražením v stanovenej lehote, prechádza na vydražiteľa vlastnícke právo dňom udelenia príklepu. Dražobník vydá vydražiteľovi bez zbytočného odkladu jedno vyhotovenie zápisnice o priebehu dražby. Po nadobudnutí vlastníckeho práva k predmetu dražby dražobník zašle bez zbytočného odkladu jedno vyhotovenie zápisnice o priebehu dražby príslušnému katastrálnemu odboru a zabezpečí odovzdanie predmetu dražby vydražiteľovi.

 Priebeh dražby bude osvedčovať notárskou zápisnicou notár.

 Správca vyzýva budúcich účastníkov dražby, aby sa dostavili na dražbu minimálne 15 minút pred jej začatím z dôvodu zisťovania totožnosti, preukazovania  zloženia dražobnej zábezpeky a zápisu do zoznamu účastníkov dražby. Účastníkom dobrovoľnej dražby môžu byť len osoby, ktoré spĺňajú zákonné podmienky v zmysle § 5 zák.č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a ktoré pred začatím dražby predložia dražobníkovi – správcovi konkurznej podstaty:

a) doklad o zložení dražobnej zábezpeky

b) čestné vyhlásenie, že nie je osobou vylúčenou z dražby v zmysle § 20 ods. 2 zák. č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách

c) platný doklad totožnosti

d) ak ide právnickú osobu, úradný výpis z registra, kde je zapísaná a z ktorého bude vyplývať, kto je oprávnený konať v jej mene (napr. výpis z obchodného registra), nie starší ako 5 dní.

 JUDr.Tatiana Timoranská, správca