Dražba nehnuteľností v obci Tekovské Lužany v katastrálnom území Tekovské Lužianky

Katastrálne územie:
Tekovské Lužianky
Obec:
Tekovské Lužany

Podanie: Oznámenie o výsledku opakovanej dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 04.07.2018 Stiahnuť
DUPOS dražobná, spol. s r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo DU-POS DD 091a/2016
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko DUPOS dražobná, spol. s r.o.
II. Sídlo/bydlisko Tamaškovičova1791701 Trnava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Tamaškovičova
b) Orientačné/súpisné číslo 17
c) Názov obce Trnava d) PSČ 91701
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Trnava , oddiel: Sro , vložka číslo: 11681/T
IV. IČO/ dátum narodenia 36233935
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Hotel ATRIUM, Štefánikova trieda 8, 949 01 Nitra, školiaca miestnosť v suteréne
D. Dátum konania dražby 04. 07. 2018
E. Čas konania dražby 13:00 hod.
F. Kolo dražby prvá opakovaná dražb
G. Predmet dražby

LV č.

Okresný úrad, katastrálny odbor

Katastrálne územie

Okres

Obec

616

Levice

Tekovské Lužianky

Levice

Tekovské Lužany

Parcely registra "C"

Parcelné číslo

Druh pozemku

Výmera /m2/

320/5

Zastavané plochy a nádvoria

495

320/6

Záhrady

146

320/51

Zastavané plochy a nádvoria

91

Stavby

Súpisné číslo

Parcela

Druh stavby

867

320/51

Rodinný dom

H. Opis predmetu dražby

Opis je prevzatý zo znaleckého posudku č 14/2006, ktorý vypracoval Ing. Jozef Ďuriš:

Jedná sa o samostatne stojacu prízemnú, nepodpivničenú stavbu so sedlovou strechou.  Objekt sa nachádza na okraji zastavaného územia obce Tekovské Lužany v zástavbe rodinnýdh domov. V danej lokalite je vybudovaný plynovod, obecná vodovodná sieť. Kanalizačná sieť v obci nie je. Podľa miestneho šetrenia a potvrdenie OÚ stavba bola dokončená v roku 1930. V roku 2002 bola prevedená rekonštrukcia interiéru a obnova inž. sietí t.j. zavedenie plynu, vody, rekonštrukcie elektrických rovzdov, realizácia novej elet.prípojky a obnov podláh. V rámci rekonštrukčných prác boli obnovené prvky krátkodobej aj dlhodobej životnosti.

Dispozičné riešenie:

Dom je riešený ako nepodpivničený s jedným nadzemným podlžím s nevyužitým podkrovím. Rodinný dom pozostáva z troch izieb a z kuchyne.

Technický popis:

Objekt je osadený do rovinatého terénu. Základy sú kamenné bez izolácie. Obvodové murivo je hlinené hr. do 60 cm. Vonkajšie povrchová úprava fasády je vápenno-cementová. Fasáda je bez obkladu. Stropy sú drevené s viditeľnými trámami. Krov je drevený, strecha sedlová so škridlovou krytinou. Klampiarske konštrukcie nie sú. Podlahy v obytných miestnostiach sú drevené - palubovka, v ostatných miestnostiach betónové. Výplne okenných otvorov vyhotovené z drevených dvojitých okien. Dvere sú drevené rámové, zárubne drevené. Rodinný dom je napojený na obecnú vodovodnú sieť, rozvod vody len studenej. Vykurovanie je lokálne na plyn - 3 x gamat. Elektrinštalácia je svetelná i motorická s poistkami. Splašky z kuchyne sú odvedené trativodom do záhrady. WC je suchý mimo domu. V rodinnom dome nie je kúpeľňa. Zariaďovacie predmety - v kuchyni je plynový sporák, kuchynská linka s drezom.

Aktuálny popis z miesta - klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu, okná sú plastové, vonkajšie omietky sú v časti poškodené, strešná konštrukcia a krytina je v časti poškodená.

Komora

K rodinnému domu je pristavaná prízemná stavba s pultovou strechou. Nosné steny hlinené, okná a dvere sú drevené, jednoduché. Objekt je bez inžinierskych sietí. Podlaha je zemitá.

 

 

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Opis je prevzatý zo znaleckého posudku č 14/2006, ktorý vypracoval Ing. Jozef Ďuriš:

Jedná sa o samostatne stojacu prízemnú, nepodpivničenú stavbu so sedlovou strechou.  Objekt sa nachádza na okraji zastavaného územia obce Tekovské Lužany v zástavbe rodinnýdh domov. V danej lokalite je vybudovaný plynovod, obecná vodovodná sieť. Kanalizačná sieť v obci nie je. Podľa miestneho šetrenia a potvrdenie OÚ stavba bola dokončená v roku 1930. V roku 2002 bola prevedená rekonštrukcia interiéru a obnova inž. sietí t.j. zavedenie plynu, vody, rekonštrukcie elektrických rovzdov, realizácia novej elet.prípojky a obnov podláh. V rámci rekonštrukčných prác boli obnovené prvky krátkodobej aj dlhodobej životnosti.

Dispozičné riešenie:

Dom je riešený ako nepodpivničený s jedným nadzemným podlžím s nevyužitým podkrovím. Rodinný dom pozostáva z troch izieb a z kuchyne.

Technický popis:

Objekt je osadený do rovinatého terénu. Základy sú kamenné bez izolácie. Obvodové murivo je hlinené hr. do 60 cm. Vonkajšie povrchová úprava fasády je vápenno-cementová. Fasáda je bez obkladu. Stropy sú drevené s viditeľnými trámami. Krov je drevený, strecha sedlová so škridlovou krytinou. Klampiarske konštrukcie nie sú. Podlahy v obytných miestnostiach sú drevené - palubovka, v ostatných miestnostiach betónové. Výplne okenných otvorov vyhotovené z drevených dvojitých okien. Dvere sú drevené rámové, zárubne drevené. Rodinný dom je napojený na obecnú vodovodnú sieť, rozvod vody len studenej. Vykurovanie je lokálne na plyn - 3 x gamat. Elektrinštalácia je svetelná i motorická s poistkami. Splašky z kuchyne sú odvedené trativodom do záhrady. WC je suchý mimo domu. V rodinnom dome nie je kúpeľňa. Zariaďovacie predmety - v kuchyni je plynový sporák, kuchynská linka s drezom.

Aktuálny popis z miesta - klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu, okná sú plastové, vonkajšie omietky sú v časti poškodené, strešná konštrukcia a krytina je v časti poškodená.

Komora

K rodinnému domu je pristavaná prízemná stavba s pultovou strechou. Nosné steny hlinené, okná a dvere sú drevené, jednoduché. Objekt je bez inžinierskych sietí. Podlaha je zemitá.

 

 

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
- V-1698/2006 - záložné právo na úver poskytnutý Slovenskou sporiteľňou, a.s. Bratislava, IČO-00151653, zo zmluvy zo dňa 28.4.2006, na pozemky: parc.č.320/5, 320/6, 3520/51 a na stavbu rodinného domu - s.č.867 na parc.č.320/51 - vz.29/06.
- Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Exekútorský úrad Nitra, súdny exekútor Mgr. Polák Stanislav, č.EX 3087/2009-DA zo dňa 4.2.2010 podľa ustanovenia § 168 ods. 1 písm. b/zákona zákona NR SR 233/95 Z.z. , vo vlastníctve povinného Mészároš František r. Mészároš ( 27.8.1977 ) a Mészárošová Monika r. Beňušová ( 6.8.1978 ) na podiel 1/1, na pozemky parcel.č. 320/5, 320/6, 320/51 a stavbu rodinného domu na parcele č. 320/51 - sč.867, č.Z-930/2010 zo dňa 19.2.2010 - vz.6/10.
- Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosť č.Ex 815/10 - 17 zo dňa 25.08.2010 pre Exekútorský úrad Nitra , Mgr.Tóth Erik -súdny exekútor podľa § 168 Zákona NR SR č. 233/1995 Z.z., na pozemok C KN p.č. 320/5, 320/6, 320/51 a stavbu na p.č 320/51-sč.867 rodinný dom pre povinného vlastníka Mészároš František r. Mészároš ( 27.08.1977) a Mészárošová Monika r. Beňušová ( 06.08.1978) v podiele 1/1, č.Z-4901/2010 zo dňa 30.8.2010 - vz.32/10.
- Exekučný príkaz Exekútorského úradu v Nitre, súdny exekútor Mgr. Erik Tóth na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosť č. Ex 1693/10-13 zo dňa 8.2.2011 podľa ustanovenia § 168 zákona NR SR č.233/1995 Z.z. vo vlastníctve povinného Mészároš František r.Mészároš nar. 27.8.1977 a Monika Mészárošová r.Beňušová nar. 6.8.1978 na parcely registra 'C' č. 320/5, 320/6, 320/51, rodinný dom-sč.867 na parc.č.320/51, č.Z-828/2011 zo dňa 11.2.2011 - vz.8/11.
- Z-4179/2013 zo dňa 15.7.2013 - Exekučný príkaz Exekútorského úradu v Nitre, súdny exekútor JUDr. Soňa Stodolová na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť č. EX 152/2013-16 zo dňa 10.7.2013 podľa ustanovenia § 168 zákona NR SR č. 233/1995 Z.z. vo vlastníctve povinného Mészároš František r.Mészároš nar. 27.8.1977 a Monika Mészárošová r.Beňušová nar. 6.8.1978 na parc.č. 320/5, 320/6, 320/51, rodinný dom-sč.867 na parc.č.320/51 - vz.58/13.
- Z-4698/2013 zo dňa 7.8.2013 - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva č. Ex 3036/2011-8 zo dňa 31.7.2013, Exekútorský úrad Nové Zámky, JUDr. Ing. Jozef Štorek - súdny exekútor v zmysle § 47 zákona NR SR č 233/1995 Z.z. pre povinného Mészároš František nar. 27.8.1977, IČO 35346612 na parcely registra 'C' č. 320/5, 320/6, 320/51 a súp.č. 867 rodinný dom na parc.č. 320/51 vo vlastníctve Mészároš František r. Mészároš nar. 27.8.1977 a Monika Mészárošová r. Beňušová nar. 6.8.1978 na podiel 1/1-ina - vz.65/13.
- Z-5209/2013 zo dňa 30.8.2013, doplnenie zo dňa 11.9.2013 - Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva, Exekútorský úrad Nitra, súdny exekútor JUDr. Erik Tóth, č. EX 1042/13 zo dňa 6.9.2013, podľa § 168 a nasl. zákona NR SR č.233/1995 Z.z., pre povinného Mészároš František nar. 27.8.1977, na parc.č. 320/5, 320/6, 320/51 a stavba: rod.dom-súp.č.867 na parc.č. 320/51, vo vlastníctve Mészároš František r.Mészároš nar. 27.8.1977 a Mészárošová Monika r.Beňušová nar. 6.8.1978, v podiele 1/1 - vz.74/13.
- Z-2845/2014 zo dňa 15.5.2014- Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť č. Ex 368/14 zo dňa 12.5.2014 pre EÚ Nitra JUDr. Erik Tóth - súdny exekútor, podľa § 168 a nasl. zákona NR SR č 233/1995 Z.z. pre povinného František Mészároš r. Mészároš nar. 27.8.1977, IČO: 35346612 na parcely registra C-KN č. 320/5, 320/6, 320/51 a stavbu súp.č. 867 rodinný dom na p.č. 320/51 vo vlastníctve František Mészároš nar. 27.8.1977 a Monika Mészárošová r. Beňušová nar. 6.8.1978 v podiele 1/1 -
vz.93/14.
- Z-4884/2014 zo dňa 8.8.2014- Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť č. Ex 724/14 zo dňa 4.8.2014 pre EÚ Nitra JUDr. Erik Tóth - súdny exekútor, podľa § 168 a nasl. zákona NR SR č 233/1995 Z.z. pre povinného František Mészároš r. Mészároš (nar. 27.8.1977, IČO: 35346612) na parcely registra C-KN č. 320/5, 320/6, 320/51 a stavbu súp.č. 867 rodinný dom na p.č. 320/51 vo vlastníctve František Mészároš (nar. 27.8.1977) a Monika Mészárošová r. Beňušová (nar. 6.8.1978) v podiele 1/1 - vz.94/14.
- Z-4458/2015 zo dňa 13.7.2015 - Exekučný príkaz Exekútorského úradu v Nitre, súdny exekútor JUDr. Václav Kuna, na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť č. EX 541/2015 - 6 PK, zo dňa 9.7.2015 podľa ustanovenia § 168 zákona NR SR č.233/1995 Z.z. pre povinného: Mészároš František r.Mészároš nar.27.8.1977, vo vlastníctve: Mészároš František r.Mészároš nar.27.8.1977 a Monika Mészárošová r.Beňušová nar.6.8.1978 v podiele 1/1, na C KN parc.č.320/5, 320/6, 320/51 a stavba: rodinný dom - s.č.867 na pozemku registra C KN parc.č.320/51.-vz.250/2015.
- Z-8058/2015 zo dňa 15.12.2015 Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva č. EX 3084/15 zo dňa 08.12.2015, pre Exekútorský úrad Bratislava, JUDr. Krutý Rudolf PhD., súdny exekútor, podľa ustanovenia § 168 zákona NR SR č. 233/95 Z.z., oprávnený EOS KSI Slovensko, s.r.o. Bratislava, IČO 35724803, na C KN p.č. 320/5, 320/6, 320/51 a stavbu na p.č. 320/51-sč.867 rodinný dom vo vlastníctve povinného Mészároš František r. Mészároš ( 27.08.1977) a Mészárošová Monika r. Beňušová ( 06.08.1978) v 1/1 podiele.-vz.720/2015.
- Z-3194/2016 zo dňa 23.5.2016 - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť č. EX 3288/2013-6 DU zo dňa 13.5.2016, EÚ Nitra, JUDr. Václav Kuna - súdny exekútor, podľa § 64, 167, 168 a nasl. zákona NR SR č. 233/1995 Z.z. v prospech oprávneného Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., pobočka Levice, pre povinného František Mészároš r. Mészároš (nar. 27.08.1977), IČO: 35 346 612, na pozemky registra C-KN parc. č. 320/5, 320/6, 320/51 a stavbu rodinný dom súp.č. 867 na p.č. 320/51 vo vlastníctve František Mészároš r. Mészároš (nar. 27.08.1977) a Monika Mészárošová r. Beňušová (nar. 06.08.1978) v podiele 1/1. - vz. 33/16
- Z-3196/2016 zo dňa 23.5.2016 - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť č. EX 1822/2013-6 DU zo dňa 13.5.2016, EÚ Nitra, JUDr. Václav Kuna - súdny exekútor, podľa § 64, 167, 168 a nasl. zákona NR SR č. 233/1995 Z.z. v prospech oprávneného Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., pobočka Levice, pre povinného František Mészároš r. Mészároš (nar. 27.08.1977), IČO: 35 346 612, na pozemky registra C-KN parc. č. 320/5, 320/6, 320/51 a stavbu rodinný dom súp.č. 867 na p.č. 320/51 vo vlastníctve František Mészároš r. Mészároš (nar. 27.08.1977) a Monika Mészárošová r. Beňušová (nar. 06.08.1978) v podiele 1/1. - vz. 34/16
- Z-3199/2016 zo dňa 23.5.2016 - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť č. EX 1142/2014-6 PK zo dňa 13.5.2016, EÚ Nitra, JUDr. Václav Kuna - súdny exekútor, podľa § 64, 167, 168 a nasl. zákona NR SR č. 233/1995 Z.z. v prospech oprávneného Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., pobočka Levice, pre povinného František Mészároš r. Mészároš (nar. 27.08.1977), IČO: 35 346 612, na pozemky registra C-KN parc. č. 320/5, 320/6, 320/51 a stavbu rodinný dom súp.č. 867 na p.č. 320/51 vo vlastníctve František Mészároš r. Mészároš (nar. 27.08.1977) a Monika Mészárošová r. Beňušová (nar. 06.08.1978) v podiele 1/1. - vz. 35/16
- Z-4288/16 zo dňa 6.7.2016, Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva- Exekútorský úrad Nitra, súdny exekútor JUDr.Václav Kuna, č.EX 604/2016 zo dňa 29.6.2016, podľa § 168 zákona NR SR č.233/1995 Z.z., v prospech oprávneného Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., pobočka Levice, IČO:35937874 pre povinného František Mészároš r. Mészároš (nar. 27.08.1977), IČO: 35 346 612, na pozemky registra C-KN parc. č. 320/5, 320/6, 320/51 a stavbu rodinný dom súp.č. 867 na p.č. 320/51 vo vlastníctve František Mészároš r. Mészároš (nar. 27.08.1977) a Monika Mészárošová r. Beňušová (nar. 06.08.1978) v podiele 1/1. - vz. 44/16
- Z-1518/2018 zo dňa 15.3.2018 - Exekučný príkaz - oprava na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Exekútorský úrad Topoľčany, súdny exekútor JUDr. Ďuráková Natália, oprávnený Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Bratislava IČO 35937874, č.342EX 19/18 zo dňa 29.3.2018 v zmysle ustanovenia § 168 ods. 2 zákona NR SR 233/1995 Z.z., vo vlastníctve povinného Mészároš František r. Mészároš ( 27.8.1977 ) a Mészárošová Monika r. Beňušová ( 6.8.1978 ) na podiel 1/1, na pozemky reg .CKN 320/5, 320/6, 320/51 a na stavbu rodinného domu so sč. 867 na CKN parc.č. 320/51.-vz. 10/2018

Nie sú známe žiadne nájomné zmluvy týkajúce sa predmetu dražby.
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 6 380,-€
K. Najnižšie podanie bolo urobené
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Mgr. Miloš Brezina
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Čajkovského
b) Orientačné/súpisné číslo 6332/42
c) Názov obce Trnava d) PSČ 917 08
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 07.06.1990
V. Odhad ceny predmetu dražby Číslo znaleckého posudku: 74/2018
Meno znalca: Ing. Peter Makóni
Dátum vyhotovenia: 11.05.2018
Všeobecná cena odhadu: 8 200,00 €