Dražba nehnuteľností v obci Topoľčany v katastrálnom území Topoľčany

Katastrálne územie:
Topoľčany
Obec:
Topoľčany

Podanie: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 49 500,00 EUR 24.09.2018 Stiahnuť
Platiť sa oplatí s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo DD PSO170/17
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Platiť sa oplatí s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Mostová2811 02 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Mostová
b) Orientačné/súpisné číslo 2
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 811 02
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sro , vložka číslo: 66827/B
IV. IČO/ dátum narodenia 45684618
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko Slovenská sporiteľňa, a.s.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Tomášikova
b) Orientačné/súpisné číslo 48
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 832 37
e) Štát Slovenská republika
IV. IČO/ dátum narodenia 00151653
C. Miesto konania dražby Reštaurácia Penzión ARTIN, salónik na prízemí, Svätourbanská 107/37, 949 01 Nitra, okres Nitra, Nitriansky kraj.
D. Dátum konania dražby 24. 09. 2018
E. Čas konania dražby 10:45 hod.
F. Kolo dražby 1.kolo
G. Predmet dražby

súbor vecí

 

LV č.

Okresný úrad

Okres

Obec

Katastrálne územie

3812

Topoľčany

Topoľčany

Topoľčany

Topoľčany

Byt :

Charakteristika (číslo bytu, číslo vchodu, číslo poschodia, adresa) :

Súp.č. stavby :

Postavená na pozemku - parcele registra "C"  evidovanej na katastrálnej mape:

Druh a popis stavby:

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných  zariadeniach domu súpisné č. 2423:

Byt č. 63, vchod: A, 1.p., M. Benku 2423/2A, 955 01 Topoľčany

2423

5447/34

9 bytový dom 69 b.j.

189/10000

Spoluvlastnícky podiel v 1/1.

 

LV č.

Okresný úrad

Okres

Obec

Katastrálne územie

6010

Topoľčany

Topoľčany

Topoľčany

Topoľčany

 

Parcely registra "C" evidované na katastrálnej mape:

Parcelné číslo

Druh pozemku

Výmera /m2/

5447/34

Zastavané plochy a nádvoria

751

Spoluvlastnícky podiel účastníka právneho vzťahu č. 4 v 189/10000.

H. Opis predmetu dražby

Dražba 4 izbového bytu

byt Č.63 sa nachádza na 2 nadzemnom podlaží bytového domu, v jeho okrajovej severozápadnej časti. Orientácia obytných miestností je na severovýchod a juhozápad. Byt je riešený ako štvorizbový s príslušenstvom, ktoré tvorí vstupná predsieň, chodba, kuchyňa, kúpeľňa, špajza, WC a pivničný box. Súčasťou bytu je lodžia prístupná z izby orientovaná na juhozápad. Podlahová plocha balkónov a lodžií sa nezapočítava do podlahovej plochy bytu, je zohľadnená v koeficiente vybavenosti. Celková podlahová plocha bytu zistená zameraním podlahovej plochy jednotlivých miestností vrátane pivnice je 84,23 m2.

V             roku 2006 boli v celom byte zhotovené stierky stien a stropov. V roku 2009 bolo pôvodné bytové jadro odstránené a nanovo vymurované z pórobetónových priečkových tvárnic, pričom bola zhotovená keramická dlažba v predsieni, chodbe a v kuchyni. V izbách je podlahové PVC. V kúpeľni je moderný rohový sprchový box s pákovou batériou, keramické umývadlo s pákovou batériou, keramická dlažba a keramický obklad stien. WC je s dolnou nádržkou, keramická dlažba a keramický obklad stien. V rámci prestavby bytového jadra boli zhotovené nové bytové rozvody plynu, vody a kanalizácie. V kuchyni je nová rohová kuchynská linka s keramickým obkladom, s nerezovým drezom s pákovou batériou, plynový sporák s elektrickou rúrou s odsávacom pár. Okná sú pôvodné drevené zdvojené s novým kovaním, vonkajšie plastové rolety. Dvere sú dyhované plné a zasklené do pôvodných oceľových zárubní, dvere do kúpeľne sú zhrňovacie. Radiátory v byte sú plechové doskové s termohlavicami.

V             inštalačnom jadre sú umiestnené merače (vodomer teplej a studenej vody]. Plynomer a elektromer sa nachádza mimo bytu na chodbe. Byt je vybavený telefónnou prípojkou, otváračom vchodových dverí a napojením na káblovú televíziu. Byt je veľmi dobre udržiavaný.Bytový dom bol daný do užívania v roku 1983.

V zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, v znení neskorších právnych predpisov:

spoločnými časťami domu sú: časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť, najmä základy domu, strechy, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, spoločné terasy, podkrovia, povaly, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie,

spoločnými zariadeniami domu sú:  zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto domu, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu. Takýmito zariadeniami sú najmä výťahy, práčovne a kotolne vrátane technologického zariadenia, sušiarne, kočíkarne, spoločné televízne antény, bleskozvody, komíny, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmet dražby je v stave zodpovedajúcom údržbe a dobe jeho využitia.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
List vlastníctva č. 3812, katastrálne územie Topoľčany účastníci právneho vzťahu č. 54:

POZNÁMKY:
- Poznamenáva sa oznámenie o začatí výkonu záložného práva V 2658/11 v zmysle ustanovenia § 151 l ods.4, cestou dobrovoľnej dražby na nehnuteľnosti: na byt č. 63/I v 1/1 vchod A a podiel 189/10000 na spoločných častiach a zariadeniach domu s.č. 2423 vlastník Dálik Marián a Mária, Slovenská sporiteľňa a.s., IČO: 00151653, Tomášiková 48, 832 37 Bratislava - P 309/2017 - 1793/2017;
- Poznamenáva sa Uznesenie 4C/54/2017-45 zo dňa 27.10.2017 o návrhu žalobcu na nariadenie neodkladného opatrenia bez právoplatnosti a vykonateľnosti - súd ukladá žalovanému
Slovenskej sporiteľni, a.s., IČO: 00151653, aby sa zdržal výkonu záložného práva pod V 2658/2011 k nehnuteľnosti na byt č. 63/I v 1/1 vchod A a podiel 189/10000 na spoločných častiach a zariadeniach domu s.č. 2423 vlastník Dálik Marián a Mária, a to do právoplatného rozhodnutia vo veci samej v konaní na OS Topoľčany pod sp. zn. 4C/54/2017 - Z 3672/2017 - 2801/2017;

ČASŤ C: ŤARCHY:

- Vecné bremeno na parc.č.5447/34 podľa § 23 zák.č.182/93 Z.z.v prospech vlastníkov bytov v bytovom dome súp.č.2423 spočívajúce v práve stavby,v práve vstupu a prechodu podľa V 1552/99-1391/99;V 1553/99-
1393/99;V 1554/99-1394/99;V 1614/99 -1465/99;V 1631/99-1483/99;V 812/00-981/00;V 1492/00- 1543/00;V 177/01- 218/01;V 1354/01-1070/01;V 1355/01-1071/01 V 1356/01-1072/01;V 271/02-433/02;V 279/02-454/02;V 407/02- 455/02;V 408/02-456/02;V 410/02- 577/02;V 415/02-578/02;V 416/02-579/02;V 417/02-580/02;V 1851/02-1858/02;V 1852/02- 1859/02;V 1912/02-1860/02;V 2809/02-2701/02;V 212/03-213/03;V 2444/03-2004/03;V 2445/03-2005/03;V 2579/03-59/04;V 2628/03-108/04;V 2654/03-136/04;V 2715/03-258/04;V 2831/03-260/04;V 2716/03-261/04;V 2794/03- 351/04;V 2798/03-356/04;V 2808/03-357/04;V 2838/03-366/04;V 2842/03-369/04;V 2844/03-371/04;V 2851/03- 376/04;V 1074/04-1340/04;V1075/04-1341/04;V 1076/04-1342/04;V 1077/04-1362/04;V 1078/04-1363/04;V 733/05- 733/05;V 1128/05-1002/05;V 2210/06-1595/06;V 474/07-441/07;V 561/07-533/07;V 828/07 -700/07;V 1372/07- 1032/07;V 2233/07-1529/07;V 3124/07- 2096/07;V 490/08-512/08; V 2774/08-1866/08;V 2880/08- 1889/08;V 3015/08- 1913/08;V 3117/08-2125/08;V 2530/09- 35/10;V 569/10-612/10;V 1242/10-1041/10;V 764/10- 1161/10; V 645/12-
714/12; -V 1597/12-1343/12;V 2614/12- 2065/12;V 2617/12-2066/12;V 1161/13-1011/13; V 2521/13 - 1662/13; V2655/13 - 1664/13; V 2658/13 - 1752/13; V 2928/13 - 1873/13; V 246/14 - 292/14; V 2229/14 - 1291/14;
V 2530/09- 35/10; V 605/11 - 696/11; V 2305/14 - 1327/14; V 2310/14 - 1328/14;- V 1676/15-1389/15; V 240/16 - 472/16; V 1004/16 - 916/16;
- Vec.bremeno-povinnosť vlastníkov bytov v dome s.č.2423 na parc.č.5447/34 strpeť a právo spoloč. Axalnet Core s.r.o Topoľčany, IČO: 44780788 ako oprávnenéhoz vec. bremena zriaďovať a prevádzkovať verej.siete a stavať ich zariadenia na týchto nehnutelnostiach podľa § 69 zák.č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách - Z 3214/10-2049/10;
- Záložné právo na byt č. 63, 1.p. vchod A v 1/1 a podiel 189/10000 na spoločných častiach a zariadeniach domu vlastník Dálik Marián a Mária v prospech Slovenskej sporiteľne, a.s. Tomášikova 48, 832 37 Bratislava IČO: 00151653 na základe zmluvy o zriadení záložného práva zo dňa 07.12.2011-V 2658/11-68/12;
- Exekučné záložné právo podľa Exekučného príkazu Ex 2067/2016 na zriadenie exekučného záložného práva k nehnuteľnosti byt č. 63/I v 1/1 vchod A a podiel 189/10000 na spoločných častiach a zariadeniach domu s.č. 2423 vlastník Dálik Marián a Mária, oprávnený: TELERVIS PLUS a.s., IČO: 35717769, ExÚ Košice /JUDr. Bohumil Kubát/ - Z 2682/16 - 1923/16;
- Zákonné záložné právo v zmysle § 15 zák.č. 182/93 Z.z. na byt č. 63/I v 1/1 vchod A-2 a podiel 189/10000 na spoločných častiach a zariadeniach domu s.č. 2423 vlastník Dálik Marián a Mária v prospech ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov podľa návrhu zo dňa 22. 11. 2017 - Z 3938/2017 - 2910/2017;

INÉ ÚDAJE
- Kvitancia na zrušenie vkladu záložného práva v prospech SZRB Bratislava na byt č. 63/I podľa Z 2858/08 - ,1865/08;
- Zrušenie vecného bremena k pozemkom parc. C č. 5447/34, podľa §-u 23 zák.č. 182/93 Z.z. viažuce sa k bytom č. 62, 63, 2, 23, 64, 3, 4, 66, 26, 67, 27, 68, 7, 28, 6, 1 podľa V 342/11 - 454/11;
Výmaz záložného práva V 3048/08 -kvitancia Z 105/12- 114/12;

List vlastníctva č. 6010, katastrálne územie Topoľčany účastníci právneho vzťahu č. 4:
PLOMBA VYZNAČENÁ NA ZÁKLADE V - 2583/2018

POZNÁMKY:
- Poznamenáva sa oznámenie o začatí výkonu záložného práva V 2658/11 v zmysle ustanovenia § 151 l ods.4, cestou dobrovoľnej dražby na nehnuteľnosti: pozemok parc. C č. 5447/34 podiel 189/10000 vlastník Dálik Marián a Mária, Slovenská sporiteľňa a.s., IČO: 00151653, Tomášiková 48, 832 37 Bratislava - P 309/2017 - 1793/2017;

ČASŤ C: ŤARCHY:
Záložné právo na pozemok parc.č. 5447/34 spoluvlastnícky podiel 189/10000 vlastník Dálik Marián a Mária v prospech Slovenskej sporiteľne, a.s. Tomášikova 48, 832 37 Bratislava IČO: 00151653 na základe zmluvy o zriadení záložného práva zo dňa 07.12.2011-V 2658/11-68/12;
- Exekučné záložné právo podľa Exekučného príkazu Ex 2067/2016 na zriadenie exekučného záložného práva k nehnuteľnosti na pozemok parc. C č. 5447/34 podiel 189/10000 vlastník Dálik Marián a Mária, oprávnený: TELERVIS PLUS a.s., IČO: 35717769, ExÚ Košice /JUDr. Bohumil Kubát/ - Z 2682/16 - 1923/16;

INÉ ÚDAJE

LV 3812 - 453/11;
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Znalecký posudok č. 126/2018 zo dňa 26.06.2018, Gálik Andrej Ing., VŠH: 49 500,00 EUR
K. Najnižšie podanie 49 500,00 EUR
L. Minimálne prihodenie 200,00 EUR
M. Dražobná zábezpeka a) výška 10 000,00 EUR
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky Účastník dražby je povinný zložiť dražobnú zábezpeku dražobníkovi alebo do notárskej úschovy v peniazoch alebo vo forme bankovej záruky s preukázaním potvrdenia o úhrade týmto alebo zákonom povoleným spôsobom. Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť šekom ani platobnou kartou.
c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky Výpis z bankového účtu o úhrade dražobnej zábezpeky v stanovenej výške v prospech účtu dražobníka, potvrdenie o vklade dražobnej zábezpeky v stanovenej výške na bankový účet dražobníka v hotovosti, príjmový pokladničný doklad vystavený dražobníkom, banková záruka, zápisnica o notárskej úschove.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky sa končí otvorením dražby.
e) vrátenie dražobnej zábezpeky Dražobník vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil, dražobnú zábezpeku alebo listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky bez zbytočného odkladu po skončení dražby alebo po upustení od dražby. V prípade, že dôjde k zmareniu dražby, dražobná zábezpeka zložená vydražiteľom vrátane jej príslušenstva sa použije na úhradu nákladov zmarenej dražby. Ak sa koná opakovaná dražba, zúčtuje sa zostávajúca časť dražobnej zábezpeky zložená vydražiteľom, ktorý spôsobil zmarenie dražby, na náklady opakovanej dražby. Po úhrade nákladov zmarenej dražby a opakovanej dražby sa zostávajúca časť vráti vydražiteľovi, ktorý spôsobil zmarenie dražby. Vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie dražby, je povinný na vyzvanie dražobníka uhradiť tú časť nákladov dražby, ktorú nepokrýva dražobná zábezpeka ním zložená. To platí aj pre náklady opakovanej dražby, konanej v dôsledku zmarenia predchádzajúcej dražby vydražiteľom.
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Vydražitel je povinný uhradit cenu dosiahnutú vydražením najneskôr do 15 dní odo dna skoncenia dražby v hotovosti alebo na úcet dražobníka, císlo úctu: 5019559480/0900, IBAN: SK17 0900 0000 0050 1955 9480, SWIFT (BIC): GIBASKBX, vedený v SLSP, a.s., variabilný symbol (VS): 17017 (uvedie sa v referencii platiteľa).
Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 EUR, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutej vydražením hneď po skončení dražby. Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením, to neplatí v prípade, ak bola dražobná zábezpeka vydražiteľom zložená vo forme bankovej záruky.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) Obhliadka 1: 07.09.2018 o 12:30 hod. Obhliadka 2: 21.09.2018 o 12:30 hod.
Miesto obhliadky stretnutie záujemcov o obhliadku sa uskutoční pred predmetom dražby: M. Benku 2423/2A, 955 01 Topoľčany.
Organizačné opatrenia Bližšie informácie a pokyny Krajiček Martin kontakt: 02/322 02 724, 0911 833 859, krajicek@platitsaoplati.sk.
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Vlastnícke právo k predmetu dražby prechádza na vydražiteľa udelením príklepu a po uhradení ceny dosiahnutej vydražením.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
Užívacie právo prechádza na vydražiteľa odovzdaním predmetu dražby zápisnicou o odovzdaní. Predmet dražby odovzdá predchádzajúci vlastník po predložení osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa. Dražobník odovzdá vydražiteľovi po zaplatení vydraženej ceny predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby bez zbytočného odkladu a vydražiteľ prevzatie písomne potvrdí. Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, odovzdá predchádzajúci vlastník predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. O odovzdaní predmetu dražby spíše dražobník zápisnicu. Predchádzajúci vlastník odovzdá vyprataný predmet dražby, kľúče od dverí, vrát, ovládače od diaľkovo ovládaných brán a dokumenty ako sú kolaudačné rozhodnutia, geometrické plány, nájomné zmluvy a spoločne s vydražiteľom si navzájom potvrdia konečné stavy na meračoch médií.
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul JUDr.
b) meno Katarína
c) priezvisko Valová
d) sídlo Pribinova 10, 811 09 Bratislava