Dražba nehnuteľností v obci Trebišov v katastrálnom území Trebišov

Katastrálne územie:
Trebišov
Obec:
Trebišov

Podanie: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 39 400,00 EUR 31.07.2018 Stiahnuť
Platiť sa oplatí s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo DD PSO058/18
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Platiť sa oplatí s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Mostová2811 02 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Mostová
b) Orientačné/súpisné číslo 2
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 811 02
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sro , vložka číslo: 66827/B
IV. IČO/ dátum narodenia 45684618
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko Všeobecná úverová banka, a.s.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Mlynské nivy
b) Orientačné/súpisné číslo 1
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 829 90
e) Štát Slovenská republika
IV. IČO/ dátum narodenia 31320155
C. Miesto konania dražby Manažérska učebňa P. F. Druckera č. 207, 2. poschodie, TeleDom Hotel, Timonova č. 27, 040 01 Košice.
D. Dátum konania dražby 31. 07. 2018
E. Čas konania dražby 12:00 hod.
F. Kolo dražby 1.kolo
G. Predmet dražby

súbor vecí

 

LV č.

Okresný úrad

Okres

Obec

Katastrálne územie

6235

Trebišov

Trebišov

Trebišov

Trebišov

Byt :

Charakteristika (číslo bytu, číslo vchodu, číslo poschodia, adresa) :

Súp.č. stavby :

Postavená na pozemku - parcele registra "C"  evidovanej na katastrálnej mape:

Druh a popis stavby:

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných  zariadeniach domu súpisné č.2136 a spoluvlastnícky podiel k pozemku - parcele registra "C" evidovanej na katastrálnej mape ako: parc. č. 2158/2 , zastavané plochy a nádvoria o výmere 527  m2:

Byt č. 2, vchod: 71, 1.p., Komenského 2136/71, 075 01 Trebišov

2136

2158/2

9 Bytový dom, Komenského 67, 69, 71

356/10000

Spoluvlastnícky podiel v 1/1.

H. Opis predmetu dražby

Dražba 3 izbového bytu v Trebišove

Popis:

byt sa nachádza na 1 poschodí   v panelovom  bytovom dome s.č.2136 , na časti parcely  č. 2158/2,  ktorý má prízemie   a 4 nadzemné podlažia  .Na základe  podkladov od objednávateľa  ( výpočtový list  vydaný Bytovým podnikom Trebišov dňa  18.12.1996  a    odborného posúdenia  znalcom pri obhliadke  stanovujem rok  výstavby  bytového domu  na   rok 1979.   

V prízemí    bytového domu sa nachádzajú pivnice a spoločné priestory , v nadzemných podlažiach   bytového domu  sa  nachádzajú  na každom podlaží    dva   trojizbové   byty  . Do  bytového domu   sú dva vstupy jeden   vstup zo západnej strany  z úrovne terénu z chodníka, druhý vstup  z východnej strany cez predložené schody  od  parkoviska  .

Vstup k ohodnocovanému bytu  na 1.poschodí    cez zádverie  a chodbu   s  vnútorným schodiskom     k ďalším bytom na nadzemných podlažiach. K ohodnocovanému  bytu  patrí aj  pivnica , ktorá je umiestnená  v prízemí    bytového domu.

Objekt patrí do skupiny  - domy bytové  typové s konštrukčnými sústavami panelovými  . Konštrukčný systém je stenový  panelový   , strecha  plochá jednoplášťová  zateplená so živičnou krytinou  .

Klampiarske  konštrukcie   strechy   atiky  a parapety  bytového domu  pozinkované  . Vnútorná  zvislá komunikácia je zabezpečená prefabrikovaným     železobetónovým schodiskom  s povrchovou úpravou  z   lešteného terazza. Ohodnocovaný byt je vykurovaný  z centrálnej  kotolne v sídlisku  ústredným  vykurovaním.  Bytový dom pozostáva z  troch     samostatných  sekcií , pričom vstup do  každej sekcie  je  zo západnej a východnej strany  

Stavebno - technický popis bytu:  Byt  č. 2,   nachádzajúci sa na 1 . poschodí bytového domu s. č . 2136  pozostáva  zo troch    obytných    miestnosti  a príslušenstva, pričom príslušenstvo bytu tvorí: predsieň , chodba  ,  kuchyňa,  kúpeľňa,  WC , špajza   a pivnica  umiestnená v prízemí    bytového domu  . 

K ohodnocovanému bytu patrí aj loggia  prístupná  z obývacej izby   orientovaný na  západnú svetovú stranu do ulice . Vypočítaná podlahová plocha bytu je 64,28 + 5,83 loggia.

 Byt   podľa zistenia pri obhliadke   je  rekonštruovaný  s  bežným    štandardom vybavenia  . Podľa vyjadrenia   vlastníka  ohodnocovaného  bytu , podľa  podkladov od objednávateľa  a podľa posúdenia znalcom   bol byt  rekonštruovaný v roku  2016. Okná  a balkónové  dvere   vymenené  v roku  2016    za  plastové EURO  s izolačným dvojsklom  . Dvere  vnútorné v byte  dýhované  pôvodné na báze dreva   plné a presklené.  Vchodové dvere  do bytu  vymenené  v roku 2016   za bezpečnostné s celoobvodovým kovaním   do kovovej zárubne  .  Steny bytu  s  povrchovými úpravami omietkami štukovými   a maľbami . Stropy bytu   s podhľadmi sadrokartónovými   s bodovým osvetlením  . 

 Kúpeľňa  bytu   kompletne rekonštruovaná v roku  2010  vymurovaná z presných tvárnic  vybavená plastovou  vaňou  , umývadlom  a   automatickou práčkou.  Podlaha kúpeľne z  keramickej dlažby . Povrchové úpravy stien  kúpeľne z keramických obkladov do výšky stropu. V byte je umiestnené  aj  samostatné  WC kombi  bez umývadla  pričom za WC  mísou je  riešený vstup do  inštalačného jadra.

Súčasťou bytu je aj jeho vnútorné vybavenie, a to:  poštová schránka, zvonček, všetka jeho vnútorná inštalácia / potrubné rozvody vody, kanalizácie, plynu,  elektroinštalácie,  telefónu/ ,okrem tých , ktoré sú určené na spoločné užívanie. S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu v  podiele  356/10000.

Spoločnými časťami bytového domu sú: 

základy domu, obvodové múry, chodby, priečelia, vchody, schodiská, strecha, vodorovné a zvislé nosné konštrukcie, vodorovné a zvislé  izolačné konštrukcie.

Spoločnými zariadeniami bytového domu sú:

spoločné televízne antény,   bleskozvody,  vetracie šachty , vodovodné, tepelné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmet dražby je v stave zodpovedajúcom údržbe a dobe jeho využitia.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
POZNÁMKY:
P-271/2017-Poznamenáva sa: VIAM - dražobná spoločnosť, s.r.o., prevádzka Tr. SNP č.39, 040 10 Košice, IČO: 44166591, sídlo: Brnenská 80, 040 11 Košice. Oznámenie o začatí výkonu záložného práva, spis.zn. VDS:45-2/2017 na nehnuteľností: byt.č.2/1.poschodie, vchode č.71 v bytovom dome s.č.2136 na parc.č. 2158/2 podiel na spoločných častiach spoločných zariadeniach domu a pozemku v 356/10000, zo dňa 02.06.2017 - 1063/17
P-108/2018-Poznamenáva sa: Platiť sa oplatí s.r.o., Mostová 2, 811 02 Bratislava. Oznámenie o začatí výkonu záložného práva, spis. zn. PSO058/18/08A zo dňa 26.03.2018 z poverenia záložného veriteľa Všeobecná úverová banka, a.s. Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, na základe úverovej zmluvy č. 001/238438/15-001/000 zo dňa 16.09.2015, k nehnuteľnostiam: byt č. 2,1.poschodie, vchode č. 71, v bytovom dome sč. 2136 na CKN parc.č. 2158/2, pozemku registra CKN parc.č. 2030, pod B2 v 1/1 , spoluvlastnícky podiel 356/10 000 na spoločných častiach a zariadeniach byt.domu a pozemku registra CKN parc.č. 2158/2 - 538/18
ČASŤ C: ŤARCHY:
V 1983/15-zriadenie záložného práva č.001/238438/15-001/000 zo dňa 16.09.2015 v prospech Všeobecnej úverovej banky, a.s., IČO: 31320155 so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, k nehnuteľnostiam: byt
č.2/1.poschodie, vchod č.71 v bytovom dome s.č.2136 na parc.č.2158/2 podiel na spoločných častiach spoločných zariadeniach domu a pozemku v 356/10000.-č.z.3519/15
Z 1445/2017 - Bytový podnik Trebišov, s.r.o., ul. Puškinova 18, 075 86 Trebišov - Zákonné záložné právo podľa §15 zák.č. 182/93 v prospech ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov na byt. č. 2/1.posch. bytového domu súp.č. 2136 na parc.č. 2158/2, podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a pozemku v podiele 356/10000 zo dňa 5.6.2017 - 1064/17

INÉ ÚDAJE
Zápis chránených ložiskových území Z 1325/07 - 1084/07
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Znalecký posudok č. 85/2018 zo dňa 04.05.2018, Jurko Pavel Ing., VŠH: 39 400,00 EUR
K. Najnižšie podanie 39 400,00 EUR
L. Minimálne prihodenie 1 000,00 EUR
M. Dražobná zábezpeka a) výška 9 000,00 EUR
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky Účastník dražby je povinný zložiť dražobnú zábezpeku dražobníkovi alebo do notárskej úschovy v peniazoch alebo vo forme bankovej záruky s preukázaním potvrdenia o úhrade týmto alebo zákonom povoleným spôsobom. Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť šekom ani platobnou kartou.
c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky Výpis z bankového účtu o úhrade dražobnej zábezpeky v stanovenej výške v prospech účtu dražobníka, potvrdenie o vklade dražobnej zábezpeky v stanovenej výške na bankový účet dražobníka v hotovosti, príjmový pokladničný doklad vystavený dražobníkom, banková záruka, zápisnica o notárskej úschove.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky sa končí otvorením dražby.
e) vrátenie dražobnej zábezpeky Dražobník vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil, dražobnú zábezpeku alebo listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky bez zbytočného odkladu po skončení dražby alebo po upustení od dražby. V prípade, že dôjde k zmareniu dražby, dražobná zábezpeka zložená vydražiteľom vrátane jej príslušenstva sa použije na úhradu nákladov zmarenej dražby. Ak sa koná opakovaná dražba, zúčtuje sa zostávajúca časť dražobnej zábezpeky zložená vydražiteľom, ktorý spôsobil zmarenie dražby, na náklady opakovanej dražby. Po úhrade nákladov zmarenej dražby a opakovanej dražby sa zostávajúca časť vráti vydražiteľovi, ktorý spôsobil zmarenie dražby. Vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie dražby, je povinný na vyzvanie dražobníka uhradiť tú časť nákladov dražby, ktorú nepokrýva dražobná zábezpeka ním zložená. To platí aj pre náklady opakovanej dražby, konanej v dôsledku zmarenia predchádzajúcej dražby vydražiteľom.
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Vydražitel je povinný uhradit cenu dosiahnutú vydražením najneskôr do 15 dní odo dna skoncenia dražby v hotovosti alebo na úcet dražobníka, císlo úctu: 3032264653/0200, IBAN: SK06 0200 0000 0030 3226 4653, SWIFT (BIC): SUBASKBX, vedený v VUB, a.s., variabilný symbol (VS):5818 (uvedie sa v referencii platiteľa).
Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 EUR, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutej vydražením hneď po skončení dražby. Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením, to neplatí v prípade, ak bola dražobná zábezpeka vydražiteľom zložená vo forme bankovej záruky.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) Obhliadka 1: 12.07.2018 o 11:15 hod. Obhliadka 2: 30.07.2018 o 11:15 hod.
Miesto obhliadky stretnutie záujemcov o obhliadku sa uskutoční pred predmetom dražby: Komenského 2136/71, 075 01 Trebišov.
Organizačné opatrenia Bližšie informácie a pokyny Krajiček Martin kontakt: 02/322 02 724, 0911 833 859, krajicek@platitsaoplati.sk.
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Vlastnícke právo k predmetu dražby prechádza na vydražiteľa udelením príklepu a po uhradení ceny dosiahnutej vydražením.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
Užívacie právo prechádza na vydražiteľa odovzdaním predmetu dražby zápisnicou o odovzdaní. Predmet dražby odovzdá predchádzajúci vlastník po predložení osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa. Dražobník odovzdá vydražiteľovi po zaplatení vydraženej ceny predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby bez zbytočného odkladu a vydražiteľ prevzatie písomne potvrdí. Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, odovzdá predchádzajúci vlastník predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. O odovzdaní predmetu dražby spíše dražobník zápisnicu. Predchádzajúci vlastník odovzdá vyprataný predmet dražby, kľúče od dverí, vrát, ovládače od diaľkovo ovládaných brán a dokumenty ako sú kolaudačné rozhodnutia, geometrické plány, nájomné zmluvy a spoločne s vydražiteľom si navzájom potvrdia konečné stavy na meračoch médií.
Notár, ktorý osvedčí
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul JUDr.
b) meno Katarína
c) priezvisko Valová
d) sídlo Pribinova 10, 811 09 Bratislava