Dražba nehnuteľností v obci Trebišov v katastrálnom území Trebišov

Katastrálne územie:
Trebišov
Obec:
Trebišov

Podanie: Oznámenie o výsledku opakovanej dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 12.06.2018 Stiahnuť
Platiť sa oplatí s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo PSO025/18
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Platiť sa oplatí s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Mostová2811 02 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Mostová
b) Orientačné/súpisné číslo 2
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 811 02
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sro , vložka číslo: 66827/B
IV. IČO/ dátum narodenia 45684618
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Manažérska učebňa P. F. Druckera č. 207, 2. poschodie, TeleDom Hotel, Timonova č. 27, 040 01 Košice.
D. Dátum konania dražby 12. 06. 2018
E. Čas konania dražby 10:00 hod.
F. Kolo dražby 2. kolo
G. Predmet dražby

LV č.

Okresný úrad

Okres

Obec

Katastrálne územie

322

Trebiśov

Trebišov

Trebišov

Trebišov

 

Parcely registra "C" evidované na katastrálnej mape:

Parcelné číslo

Druh pozemku

Výmera /m2/

959

Záhrady

174

960

Zastavané plochy a nádvoria

286

Stavby:

Súpisné číslo

Parcelné číslo

Druh stavby                                                                                      

1226

960

10 – rodinný dom

Spoluvlastnícky podiel v 1/1.

H. Opis predmetu dražby

Rodinný dom súpisné č. 1226 na ulici Paričovská v obci Trebišov, postavený na parcele č. 960. K domu prislúchajú pozemky, parcely registra “C“ evidované na katastrálnej mape ako parcelné č 959, parcelné č. 960 o celkovej výmere 460 m2.

Rodinný dom súpisné číslo 1226, na parc. č.  960 sa nachádza na rovinatom pozemku v intraviláne obce Trebišov, v zastavanej časti samostatne stojacích rodinných domov na ul. Paričovská. Nehnuteľnosť je napojená na verejný rozvod: verejného vodovodu, verejnú kanalizáciu, ELI a na verejný rozvod zemného plynu. Rodinný dom je samostatne stojací jednopodlažný bez podpivničenia a bez obytného potrubia. Rodinný dom má jedno nadzemné podlažia s hlavným vstupom z bočnej strany dvora a s jedným zadným vstupom z dvora do prízemia. Začiatok užívania bol na základe podľa potvrdenia  mesta Trebišov  v roku 1950.

Dispozičné riešenie: chodba,  samostatné WC s umývadlom, kúpeľňa, kuchyňa s  východom na krytú terasu,  špajza, hala z krbom s krbovou vložkou a 3 x izba  .

Základy RD sú betónové monolitické bez izolácie. Obvodové murivo 1.NP RD zmiešané z kameňa, nepálených a pálených tehál hr. do 60 cm, z vonkajšej strany s prednej a bočnej strany od dvora s povrchovou úpravou striekaný brizolit, fasáda zo severnej a západnej strany hladká omietka na zateplení. Priečky v celom RD sú vybudované z tehál. Strop nad 1.NP drevený trámový s rovným  sadrokartónovým podhľadom so zateplením. Vnútorné povrchové úpravy /omietky/ v celom RD vápenné štukové. Vykurovanie RD je riešené plynovými gamatkami (3 ks) doplnené rebríkovým radiátorom v kúpeľni s el. špirálou. Ohrev teplej úžitkovej vody  je riešený zásobníkovým ohrievačom, pôvodne umiestneným v kúpeľni, v čase obhliadky zdemontovaný. Rozvod vody v RD je riešený z verejnej siete plastovým potrubím. ELI v RD je riešená  rozvodmi 220 a 380 V v  1.NP s istením  poistkovými automatmi   v čase obhliadky ELI nenapojená. Strecha RD je  väznicová valbová s krytinou z AZC šablónami na latách. Klampiarske konštrukcie strechy žľaby, zvody, záveterné lišty s pozinkovaného plechu.  Parapety  vonkajšie  z pozinkovaného plechu  , vnútorné  plastové. Okna v  RD  sú   plastové  EURO  s celoobvodovým  kovaním  s izolačným dvojsklom (vymenené v roku 2008). Interiérové dvere v RD  hladké na báze dreva plné a zasklené  do kovových a obložkových zárubní  na báze dreva. Podlahy obytných miestnosti    v  1.NP   plávajúce  laminátové,  podlahy  príslušenstva v RD z keramickej  dlažby (rekonštruované v roku 2008). Kúpeľňa  v   RD  vybavená  plastovou   vaňou , umývadlom a samostatnou  sprchou  ( rekonštruovanou v roku 2008) .  V RD  je umiestnené aj samostatné WC kombi  s umývadlom ( rekonštruované v roku 2008) .Povrchové úpravy stien kúpeľne a WC z keramických obkladov  do výšky stropu a podlaha z keramickej dlažby. V  RD sa nachádza  kuchyňa s kuchynskou linkou na báze dreva s pracovnou doskou na báze dreva vybavenou kuchynským  sporákom s plynovou varnou doskou zabudovanou do pracovnej dosky s el.rúrou   s digestorom,  nerezovým drezom   s pákovou stojankovou  kuchynskou  batériou. Podlaha v kuchyni  z keramickej dlažby.  Povrchová úprava steny  za kuchynskou linkou   s keramického obkladu  . Kuchyňa RD bola rekonštruovaná v roku  2008. V RD v hale je  vybudovaný teplovzdušný kozub s  krbovou vložkou. V prednej detskej izbe je namontovaná vstavaná skriňa  na  celej bočnej stene na báze dreva. V roku  2008  bol interiér RD   vyššie uvedených konštrukcií  zrekonštruovaný (výmena okien, vchod. dverí , kúpeľňa , kuchyňa , WC , krb, podlahy, stierky  podhľady  stropov). Z exteriérovej časti  sú zateplené dve strany fasády, ostatné konštrukcie RD pôvodné.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmet dražby je v stave zodpovedajúcom údržbe a dobe jeho využitia.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Poznámka:
P-584/2017-Poznamenáva sa: Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 00686930, Oznámenie o začatí výkonu záložného práva záložným veriteľom a to predajom na dražbe - na predmetné nehnuteľností: stavba rodinného domu sč. 1226 na CKN parc.č. 959 a pozemku registra CKN parc.č. 959, 960, pod B5 v 1/1, zo dňa 20.12.2017 - 2318/17.
P-101/2018-Poznamenáva sa, Platiť sa oplatí, s.r.o., Mostova 2, 811 02 Bratislava – Staré Mesto, IČO: 45684618, Nz.:DD PSO025/18 , oznámenie o dobrovoľnej dražbe, navrhovateľ - Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 00686930, konanie dražby 27.04.2018 o 10:00hod. Manažérska učebňa P.F. Druckera č. 2073, 2.poschodie, Tele Dom Hotel Timonova č.27 , 040 01 Košice, na nehnuteľností : stavba rodinného domu sč. 1226 na CKN parc.č.960, pozemkom registra CKN parc.č.959, 960, B5 v 1/1 - 519/18.
P-168/2018-Poznamenáva sa, Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe č.DD PSO025/18, dražobník: Platiť sa oplatí s.r.o., Mostová 2, 811 02 Bratislava - Staré Mesto, IČO: 45684618, navrhovateľ dražby: Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 00686930 miesto konania dražby: Manažérska učebňa P. F. Druckera č.207, 2.poschodie, TeleDom Hotel, Timonova č.27, 040 01 Košice, dražba konaná dňa 12.06.2018 o 10:00 hod - 2. kolo dražby na stavbu - rod.dom s.č.1226 na parc.č.960 a pozemky registra C-KN parc.č.959, 960 v celosti, zo dňa 09.05.2018. - 776/18.
ČASŤ C: ŤARCHY:
C-3 Pod V 1583/08 zriadenie záložného práva v prospech Tatra banky a.s., IČO: 00686930 so sídlom Hodžovo námestie 3, Bratislava k nehnut.rod.dom č.s.1226 na p.č.960 a pozemky p.č.959, 960 - 1128/08.
Iné údaje:
Zápis chránených ložiskových území Z 1325/07 - 1084/07
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 38.100,- EUR
K. Najnižšie podanie bolo urobené
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Mgr. Roman Klíma
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Štefana Moyzesa
b) Orientačné/súpisné číslo 1565/13
c) Názov obce Ružomberok d) PSČ 034 01
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 31.05.1991
V. Odhad ceny predmetu dražby Číslo znaleckého posudku: 47/2018
Meno znalca: Jurko Pavel Ing.
Dátum vyhotovenia: 23.02.2018
Všeobecná cena odhadu: 35 900,00 EUR