Dražba nehnuteľností v obci Trenčín v katastrálnom území Trenčín

Katastrálne územie:
Trenčín
Obec:
Trenčín

Podanie: Oznámenie o upustení od dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 21.08.2018 Stiahnuť
VIAM - dražobná spoločnosť s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo VDS:2-15/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko VIAM - dražobná spoločnosť s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Brnenská8004010 Košice
a) Názov ulice/verejného priestranstva Brnenská
b) Orientačné/súpisné číslo 80
c) Názov obce Košice d) PSČ 04010
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Košice I , oddiel: Sro , vložka číslo: 21836/V
IV. IČO/ dátum narodenia 44166591
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko Vlastníci bytov a nebytových priestorov„ Gen.M.R.Štefánika 400/38 “ so sídlom ul. Gen.M.R.Štefánika 400/38, 911 01 Trenčín, SR, v zastúpení na základe zmluvy o výkone správy správcom HERBYTOP s.r.o., Hodžova 5, 911 01 Trenčín, IČO: 36 306 169 , v zastúpení konateľom – Ing. Želmíra Pechyová.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Gen.M.R.Štefánika
b) Orientačné/súpisné číslo 400/38
c) Názov obce Trenčín d) PSČ 91101
e) Štát SR
IV. IČO/ dátum narodenia 36306169
C. Miesto konania dražby Notársky úrad Mgr. Zuzana Karasová, ul. Piaristická 44 v Trenčíne 911 01.
D. Dátum konania dražby 21. 08. 2018
E. Čas konania dražby 11.00
F. Kolo dražby prvá dražba
G. Predmet dražby
  • byt č. 7 na 1. poschodí bytového domu na ul. Gen. M.R.Štefánika, súpisné číslo: 400, vchod: 38, zapísaný na LV č. 3878, nachádzajúci sa na parcele č. 1311/1 o výmere 84 m2, Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, na parcele č. 1311/2 o výmere 62 m2, Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria a na parcele č. 1312 o výmere 525 m2, Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku: 16703/119306, katastrálne územie: Trenčín, obec: Trenčín, okres: Trenčín, Okresný úrad Trenčín, Katastrálny odbor.
Dôvody upustenia od dražby:

Dražobník upustil od dražby z dôvodov uvedených v § 19 ods. 1 písm. k) zák. č. 527/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov t. j.: „vyplatenia celkovej pohľadávky a nákladovosti dražobníka“.

R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.