Dražba nehnuteľností v obci Trhová Hradská v katastrálnom území Trhová Hradská

Katastrálne územie:
Trhová Hradská
Obec:
Trhová Hradská

Podanie: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 48 400,00 EUR 20.09.2018 Stiahnuť
Platiť sa oplatí s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo DD PSO075/18
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Platiť sa oplatí s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Mostová2811 02 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Mostová
b) Orientačné/súpisné číslo 2
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 811 02
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sro , vložka číslo: 66827/B
IV. IČO/ dátum narodenia 45684618
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko Slovenská sporiteľňa, a.s.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Tomášikova
b) Orientačné/súpisné číslo 48
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 832 37
e) Štát Slovenská republika
IV. IČO/ dátum narodenia 00151653
C. Miesto konania dražby Veľký Salónik na prízemí Hotela DREAM, Kapitulská 12, 917 01 Trnava, okres Trnava, Trnavský kraj.
D. Dátum konania dražby 20. 09. 2018
E. Čas konania dražby 10:45 hod.
F. Kolo dražby 1.kolo
G. Predmet dražby

súbor vecí

LV č.

Okresný úrad

Okres

Obec

Katastrálne územie

51

Dunajská Streda

Dunajská Streda

Trhová Hradská

Trhová Hradská

 

Parcely registra "C" evidované na katastrálnej mape:

Parcelné číslo

Druh pozemku

Výmera /m2/

259/3

Zastavané plochy a nádvoria

113

259/5

Zastavané plochy a nádvoria

72

Stavby:

Súpisné číslo

Parcelné číslo

Druh stavby                                                                                      

1058

259/5

10 rodinný dom

Spoluvlastnícky podiel v 1/1.

LV č.

Okresný úrad

Okres

Obec

Katastrálne územie

2682

Dunajská Streda

Dunajská Streda

Trhová Hradská

Trhová Hradská

 

Parcely registra "C" evidované na katastrálnej mape:

Parcelné číslo

Druh pozemku

Výmera /m2/

330/59

Zastavané plochy a nádvoria

19

330/60

Zastavané plochy a nádvoria

228

330/61

Zastavané plochy a nádvoria

41

Stavby:

Súpisné číslo

Parcelné číslo

Druh stavby                                                                                      

1104

330/61

7 Garáž

1105

330/59

20 Hospodárska budova

Spoluvlastnícky podiel v 1/1.

H. Opis predmetu dražby

Dražba rodinného domu Trhová Hradská

RD č. súp. 1058, parc.č. 259/5, k.ú. Trhová Hradská

Rodinný dom je postavený v zástavbe rodinných domov na ulici Hlboká 1058/28, k.ú. Trhová Hradská. Dom je napojený na inžinierske siete verejný vodovod, kanalizáciu do žumpy,  elektrickú energiu a plynovod. Prístup k rodinnému domu je cez spevnenú asfaltovú komunikáciu.

Dom pozostáva z 1 NP, má sedlovú strechu s krytinou z betónových škridiel, klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu. Dom je murovaný, kúrenie ústredné.

Pozostáva zo zádveria, chodby, kúpeľne, spálne, izby, obývacej izby, terasy, kuchyne, komory a WC.

Rodinný dom súpisné číslo 1058 sa nachádza v zastavanom území obce Trhová Hradská, na ulici Hlboká 28, v zástavbe rodinných domov. Obec  je vzdialená  cca 60  km od Bratislavy a od okresného mesta Dunajská Streda cca 12 km,  spojenie je autobusovou dopravou. Obec má cca 2250 obyvateľov. V obci je základná škola, materská škola, predajne potravinárskeho tovaru, pohostinstvá, predajne nepotravinárskeho tovaru,  samostatné ambulancie praktického lekára, verejný vodovod, elektrické rozvody,  rozvodná sieť plynu.   V lokalite sa nenachádzajú zariadenia, ktoré by produkovali škodlivé exhaláty, hluk, otrasy, a pod. Okolité pozemky sú rovinaté. Dopravné a komunikačné napojenie na verejné štátne komunikácie je vyhovujúce. Miesto nie je zaťažené negatívnymi vplyvmi, prostredie je kľudné, vhodné na bývanie

Garáž č. súp. 1104, parc.č. 330/61

Stavba sa užíva od roku 1975. Je drevená stavba so sedlovou strechou, garážové vráta sú oceľové výklopné. Elektroinštalácia svetelná.

Hospodárska budova č. súp. 1105, parc.č. 330/59

Stavba bola postavená v roku 1975. Stavba je drevená s pultovou strechou. Obvodové murivo s drevených lát.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmet dražby je v stave zodpovedajúcom údržbe a dobe jeho využitia.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
List vlastníctva č. 51, kat. územie Trhová Hradská účastníci právneho vzťahu č. 1 a č. 2:

POZNÁMKY:
Oznámenie o začatí výkonu záložného práva záložným veriteľom: Slovenská sporiteľňa, a.s.,Tomášikova 48, Bratislava, IČO: 00151653 formou dobrovoľnej dražby, P-260/2018, č.z. 91/18

ČASŤ C: ŤARCHY:

Záložné právo v prospech Slovenskej sporiteľne, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653, V-6818/12 - č.z. 2/13

INÉ ÚDAJE
Bez zápisu.

List vlastníctva č. 2682 , kat. územie Trhová Hradská účastník právneho vzťahu č. 1:

POZNÁMKY:
Rozhodnutie o zriadení záložného práva č. 102013321/2017 zo dňa 21.09.2017 v prospech Daňového úradu Trnava- zakazuje daňovému dlžníkovi nakladať s predmetom záložného práva bez súhlasu správcu dane, P-1229/2017- č.z. 349/17

Oznámenie o začatí výkonu záložného práva záložným veriteľom: Slovenská sporiteľňa, a.s.,Tomášikova 48, Bratislava, IČO: 00151653 formou dobrovoľnej dražby, P-260/201/8, č.z.91/18
ČASŤ C: ŤARCHY:

Záložné právo v prospech Slovenskej sporiteľne, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653, V- 6818/12 - č.z. 2/13
Záložné právo v prospech Daňového úradu Trnava, Hlboká 8/1, 91765 Trnava na základe rozhodnutia č. 102013321/2017 zo dňa 21.09.2017, Z-8315/2017 - č.z. 384/2017

INÉ ÚDAJE
Bez zápisu.
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Znalecký posudok č. 44/2018 zo dňa 04.06.2018, Varga Ľubor Ing., VŠH: 48 400,00 EUR
K. Najnižšie podanie 48 400,00 EUR
L. Minimálne prihodenie 200,00 EUR
M. Dražobná zábezpeka a) výška 9 000,00 EUR
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky Účastník dražby je povinný zložiť dražobnú zábezpeku dražobníkovi alebo do notárskej úschovy v peniazoch alebo vo forme bankovej záruky s preukázaním potvrdenia o úhrade týmto alebo zákonom povoleným spôsobom. Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť šekom ani platobnou kartou.
c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky Výpis z bankového účtu o úhrade dražobnej zábezpeky v stanovenej výške v prospech účtu dražobníka, potvrdenie o vklade dražobnej zábezpeky v stanovenej výške na bankový účet dražobníka v hotovosti, príjmový pokladničný doklad vystavený dražobníkom, banková záruka, zápisnica o notárskej úschove.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky sa končí otvorením dražby.
e) vrátenie dražobnej zábezpeky Dražobník vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil, dražobnú zábezpeku alebo listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky bez zbytočného odkladu po skončení dražby alebo po upustení od dražby. V prípade, že dôjde k zmareniu dražby, dražobná zábezpeka zložená vydražiteľom vrátane jej príslušenstva sa použije na úhradu nákladov zmarenej dražby. Ak sa koná opakovaná dražba, zúčtuje sa zostávajúca časť dražobnej zábezpeky zložená vydražiteľom, ktorý spôsobil zmarenie dražby, na náklady opakovanej dražby. Po úhrade nákladov zmarenej dražby a opakovanej dražby sa zostávajúca časť vráti vydražiteľovi, ktorý spôsobil zmarenie dražby. Vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie dražby, je povinný na vyzvanie dražobníka uhradiť tú časť nákladov dražby, ktorú nepokrýva dražobná zábezpeka ním zložená. To platí aj pre náklady opakovanej dražby, konanej v dôsledku zmarenia predchádzajúcej dražby vydražiteľom.
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Vydražitel je povinný uhradit cenu dosiahnutú vydražením najneskôr do 15 dní odo dna skoncenia dražby v hotovosti alebo na úcet dražobníka, císlo úctu: 5019559480/0900, IBAN: SK17 0900 0000 0050 1955 9480, SWIFT (BIC): GIBASKBX, vedený v SLSP, a.s., variabilný symbol (VS): 7518 (uvedie sa v referencii platiteľa).
Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 EUR, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutej vydražením hneď po skončení dražby. Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením, to neplatí v prípade, ak bola dražobná zábezpeka vydražiteľom zložená vo forme bankovej záruky.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) Obhliadka 1: 03.09.2018 o 12:00 hod. Obhliadka 2: 19.09.2018 o 12:00 hod.
Miesto obhliadky stretnutie záujemcov o obhliadku sa uskutoční pred predmetom dražby: Hlboká ulica 1058/28, 930 13 Trhová Hradská.
Organizačné opatrenia Bližšie informácie a pokyny Krajiček Martin kontakt: 02/322 02 724, 0911 833 859, krajicek@platitsaoplati.sk.
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Vlastnícke právo k predmetu dražby prechádza na vydražiteľa udelením príklepu a po uhradení ceny dosiahnutej vydražením.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
Užívacie právo prechádza na vydražiteľa odovzdaním predmetu dražby zápisnicou o odovzdaní. Predmet dražby odovzdá predchádzajúci vlastník po predložení osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa. Dražobník odovzdá vydražiteľovi po zaplatení vydraženej ceny predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby bez zbytočného odkladu a vydražiteľ prevzatie písomne potvrdí. Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, odovzdá predchádzajúci vlastník predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. O odovzdaní predmetu dražby spíše dražobník zápisnicu. Predchádzajúci vlastník odovzdá vyprataný predmet dražby, kľúče od dverí, vrát, ovládače od diaľkovo ovládaných brán a dokumenty ako sú kolaudačné rozhodnutia, geometrické plány, nájomné zmluvy a spoločne s vydražiteľom si navzájom potvrdia konečné stavy na meračoch médií.
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul JUDr.
b) meno Jarmila
c) priezvisko Kováčová
d) sídlo Gajova 13, 811 09 Bratislava