Dražba nehnuteľností v obci Tvrdošovce v katastrálnom území Tvrdošovce

Katastrálne územie:
Tvrdošovce
Obec:
Tvrdošovce

Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 13.06.2018 Stiahnuť
1.konsolidačná,spol. s r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 1123000718
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko 1.konsolidačná,spol. s r.o.
II. Sídlo/bydlisko Štefánikova994901 Nitra
a) Názov ulice/verejného priestranstva Štefánikova
b) Orientačné/súpisné číslo 9
c) Názov obce Nitra d) PSČ 94901
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Nitra , oddiel: Sro , vložka číslo: 21675/N
IV. IČO/ dátum narodenia 43987397
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Nitra, Štefánikova 9, zasadacia miestnosť v kancelárii dražobníka na vyvýšenom prízemí
D. Dátum konania dražby 13. 06. 2018
E. Čas konania dražby 10:00
F. Kolo dražby 1.kolo
G. Predmet dražby

Predmetom dražby bola nehnuteľnosť vedená na Okresnom úrade Nové Zámky – Katastrálnom odbore, pre obec Tvrdošovce, katastrálne územie Tvrdošovce, zapísanej na:

 

  • liste vlastníctva číslo 537 ako:

 

 • Rodinný dom (popis stavby: dom) so súpisným číslom 1333, na parcele registra „C“ číslo 3366/23,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 3366/23, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, výmera: 554 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 3366/55, druh pozemku: Záhrady, výmera: 596 m2;

 (ďalej len ako „Predmet dražby“ v príslušnom gramatickom tvare)

 

vo vlastníctve:

 

Meno a priezvisko:               Peter Jaššo

Rodné priezvisko:                Jaššo

Dátum narodenia: 19.01.1980

Rodné číslo:                         xxxxxx/xxxx

Adresa:                                  Sládkovičova 1345/29, 941 10 Tvrdošovce

Vlastnícky podiel:                               1/1

 

Vklad záložného práva do katastra nehnuteľností bol povolený pod číslom V 6679/2008.

H. Opis predmetu dražby

Rodinný dom súpisné číslo 1333 je postavený na parcele číslo 3366/23 v katastrálnom území Tvrdošovce.

 

Dispozičné riešenie:

Rodinný dom je prízemná stavba bez obytného podkrovia a bez podpivničenia. Skladá sa z obytných miestností, kuchyne, kúpelne, WC a komory.

 

Technické riešenie:

 • Základy sú betónové a objekt je bez podzemného podlažia bez izolácie.
 • Strechu tvorí krov sedlový s krytinou strechy na krove z pálenej škridle.
 • Výplne otvorov tvoria dvere rámové s výplňou a okná sú plastové s dvojvrstvovým zasklením.
 • Podlahy obytných miestností tvoria parkety a podlahy ost. miestností keramické dlažby.
 • Vybavenie kuchyne tvorí sporák, drezové umývadlo nerezové.
 • Kuchynská linka je z materiálov na báze dreva.
 • Vybavenie kúpeľne tvorí vaňa plastová jednoduchá, umývadlo.
 • Záchod je splachovací bez umývadla.
 • Ostatné vybavenie tvorí kozub s uzatvoreným ohniskom.
 • Zdrojom vykurovania sú lokálne elektrické konvertory.
 • Zdroj teplej vody tvorí zásobníkový ohrievač elektrický.

 

Celková zastavaná plocha je 111,76 m2.

 

Celková výmera pozemku: 1 150 m2

 

Stav predmetu dražby zodpovedá veku nehnuteľnosti.

Tak ako je uvedené v časti Opis predmetu dražby.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
žiadne
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 0,- Eur
K. Najnižšie podanie a) nebolo urobené
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
 1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
 2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
 3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
 4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
 5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Ing. Daša Fogelová
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Nivy
b) Orientačné/súpisné číslo 7
c) Názov obce Šaľa d) PSČ 927 05
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 07.11.1989
V. Odhad ceny predmetu dražby 24.400,- Eur