Dražba nehnuteľností v obci Veľké Kapušany v katastrálnom území Veľké Kapušany

Katastrálne územie:
Veľké Kapušany
Obec:
Veľké Kapušany

Podanie: Oznámenie o výsledku opakovanej dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 31.07.2018 Stiahnuť
Platiť sa oplatí s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo DD PSO219/17
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Platiť sa oplatí s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Mostová2811 02 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Mostová
b) Orientačné/súpisné číslo 2
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 811 02
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sro , vložka číslo: 66827/B
IV. IČO/ dátum narodenia 45684618
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Manažérska učebňa P. F. Druckera č. 207, 2. poschodie, TeleDom Hotel, Timonova č. 27, 040 01 Košice.
D. Dátum konania dražby 31. 07. 2018
E. Čas konania dražby 13:30 hod.
F. Kolo dražby 2. kolo
G. Predmet dražby

súbor vecí

LV č.

Okresný úrad

Okres

Obec

Katastrálne územie

818

Michalovce

Michalovce

Veľké Kapušany

Veľké Kapušany

 

Parcely registra "C" evidované na katastrálnej mape:

Parcelné číslo

Druh pozemku

Výmera /m2/

653

Zastavané plochy a nádvoria

943

Stavby:

Súpisné číslo

Parcelné číslo

Druh stavby                                                                                      

394

653

10 – Rodinný dom

Spoluvlastnícky podiel v 1/1.

H. Opis predmetu dražby

Rodinný dom súpisné č. 394 na ulici Čepeľ v meste Veľké Kapušany, postavený na parcele 653. K domu prislúcha pozemok parcela registra "C" evidovaná na katastrálnej mape ako parcelné č. 653, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 943 m2.

Vzhľadom na skutočnosť, že hodnotené nehnuteľnosti neboli sprístupnené, ohodnotenie predmetu dražby bolo vykonané v zmysle § 12 ods.3 zákona č.527/2002 o dobrovoľných dražbách, v znení neskorších predpisov ("ohodnotenie možno vykonať z dostupných údajov, ktoré má dražobník k dispozícii"). Z dôvodu neumožnenia vykonania obhliadky nie je možné určiť presné technické ani dispozičné riešenie ohodnocovaných nehnuteľností, rovnako ani ich užívaciu schopnosť.

Jedná sa o samostatne stojaci rodinný dom súpisné číslo 394, na parc. č. 653 nachádzajúci sa na  rovinatom pozemku v intraviláne obce Veľké Kapušany na ul. Čepeľ, v zastavanej časti samostatne stojacích obytných domov pri  verejnej štátnej komunikácií, o vzdialenosti cca 500 m od stredu obce s bežným hlukom od dopravy. Nehnuteľnosť ku dňu obhliadky je napojená na verejný rozvod ELI, plynová prípojka a na verejný vodovod. Rodinný dom je riešený ako jednopodlažný podpivničený pod zadnou časťou RD a bez obytného podkrovia.

Dispozičné riešenie rodinného domu:

V suteréne je umiestnená jedna miestnosť - pivnica  s prístupom zo zadnej časti dvora.

V 1. nadzemnom podlaží rodinného domu je umiestnená chodba , 4 x izba, kúpeľňa s WC, kuchyňa s jedálňou, špajza s kotolňou.

Základy RD sú betónové  s izoláciou  proti vode. Obvodové murivo RD z tehál  hr. do 30-40 cm z vonkajšej strany s pôvodnou povrchovou úpravou fasády striekaný brizolit. Priečky v RD sú vybudované z pálených tehál. Strop nad 1.PP je železobetónový s rovným podhľadom, strop  nad 1.NP drevený trámový s rovným podhľadom. Vnútorné povrchové úpravy /omietky/ vápenné štukové. Rozvod  studenej vody v RD je   riešený z verejnej siete rozvodom z  plastového potrubia. ELI v 1.PP je riešená rozvodmi 220 a 380 V, v 1.NP rozvody ELI 220 V, ističe. Strecha RD je sedlová valbová z drevených hranolov s novou krytinou vymenenou v roku 2011 zn. Rova z pozinkovaného plechu na latovaní vrátane doplnkov (zachytávačov snehu). Klampiarske konštrukcie pozinkované kompletné strechy. Parapety pozinkované. Všetky  výplne otvorov okná a vchodové dvere plastové EURO s izolačným dvojsklom vymenené v roku 2011. Vykurovanie RD ústredné teplovodné s radiátormi plechovými panelovými a kotlom plynovým zaveseným v špajzi v 1.NP. Ohrev TÚV plynovým kotlom - prietokovým ohrievačom. Interiérové dvere v RD hladké plné a presklené prevažné posuvné. Podlahy obytných miestnosti v RD plávajúce laminátové. Podlahy príslušenstva v 1.NP keramické dlažby. Technický stav RD a jeho údržba je priemerná  zodpovedajúca  použitým materiálom a stave  údržby. Prvky krátkodobej životnosti vyžadujú bežnú údržbu.

Analýza polohy nehnuteľnosti: Nehnuteľnosť sa nachádza na rovinatom pozemku v meste Veľké Kapušany na ul. Čepeľ, okres Michalovce , Košický kraj.  Leží v najjužnejšej časti Východoslovenskej nížiny a Michalovského okresu, ako aj oblasti Medzibodrožie v regióne Zemplín. Obec má 9594 obyvateľov. Občianska vybavenosť mesta Veľké Kapušany: Predajňa potravinárskeho tovaru, Pohostinské odbytové stredisko, Predajňa nepotravinárskeho tovaru, Predajňa pohonných látok, Zariadenie pre údržbu a opravu motorových vozidiel, Predajňa súčiastok a príslušenstva pre motorové vozidlá, Penzión, Turistická ubytovňa, Komerčná poisťovňa, Komerčná banka, Bankomat, Lekárne a výdajne liekov, Samostatné ambulancie praktického lekára pre dospelých, Samostatné ambulancie praktického lekára pre deti a dorast, Samostatné ambulancie praktického lekára stomatológa, Samostatné ambulancie praktického lekára gynekológa, Komunálny odpad, Telocvičňa, Futbalové ihrisko, Knižnica, Pošta, Káblová televízia, Verejný vodovod, Verejná kanalizácia, Kanalizačná sieť pripojená na ČOV, Rozvodná sieť plynu, Vlaková zastávka, Základná škola, Materská škola.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmet dražby je v stave zodpovedajúcom údržbe a dobe jeho využitia.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Poznámka:
Exekútorský úrad Michalovce, JUDr. Gilániová Klaudia, Nám. Slobody 7, 071 01 Michalovce - Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 237/16 zo dňa 21.02.2017 na rodinný dom č.s. 394 na parcele C KN č. 653 a na parcelu C KN č. 653 - P 29/2017 - čz 182/17.
P-5/2018 - Platiť sa oplatí s.r.o., Košická 56, 821 08 Bratislava (IČO: 45684618) - Oznámenie o začatí výkonu záložného práva záložným veriteľom OTP Banka Slovensko, a.s. formou dobrovoľnej dražbyč. PSO219/17/24A zo dňa 10.01.2018 na rodinný dom č.s. 394 na parcele C KN č. 653 a na parcelu C KN č. 653 - čz 32/2018.
P-56/2018 - Platiť sa oplatí s.r.o., Mostová 2, 811 02 Bratislava-Staré Mesto (IČO: 45684618) - Oznámenie o dobrovoľnej dražbe č. DD PSO219/17 zo dňa 19.04.2018 na rodinný dom č.s. 394 na parcele C KN č. 653 a na parcelu C KN č. 653 - čz 285/2018.
P-91/2018 - Platiť sa oplatí s.r.o., Mostová 2, 811 02 Bratislava-Staré Mesto (IČO: 45 684 618) - Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe DD PSO219/17 zo dňa 06.06.2018 na rodinný dom č.s. 394 na parcele C KN č. 653 a na parcelu C KN č. 653 - čz 447/2018

ČASŤ C: ŤARCHY:
OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova ul. 5, 813 54 Bratislava, (IČO: 31318916) - Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti ZZ1 k ÚZ č. 057/5022/15SU zo dňa 10.09.2015 na parc. C KN č.653, rodinný dom s.č. 394 na parc. C KN č. 653, V 474/2015 - čz 831/15
Exekútorský úrad Michalovce, JUDr. Gilániová Klaudia, Nám. Slobody 7, 071 01 Michalovce - Exekučný príkaz EX 237/16 na zriadenie exekučného záložného práva zo dňa 21.02.2017 na rodinný dom č.s. 394 na parcele C KN č. 653 a na parcelu C KN č. 653 - Z 137/2017 - čz 183/17.
Iné údaje:
Žiadosť R 63/08 - čz 861/08
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením -
K. Najnižšie podanie nebolo urobené
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Mgr. Roman Klíma
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Štefana Moyzesa
b) Orientačné/súpisné číslo 1565/13
c) Názov obce Ružomberok d) PSČ 034 01
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 31.05.1991
V. Odhad ceny predmetu dražby Znalecký posudok č. 24/2018 zo dňa 05.03.2018, Jurko Pavel Ing., VŠH: 52 300,00 EUR