Dražba nehnuteľností v obci Veľké Kapušany v katastrálnom území Veľké Kapušany

Katastrálne územie:
Veľké Kapušany
Obec:
Veľké Kapušany

Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 09.08.2018 Stiahnuť
Aukčný Dom, s.r.o
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo DDr. 013/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Aukčný Dom, s.r.o
II. Sídlo/bydlisko Pribinova462/8492001 Hlohovec
a) Názov ulice/verejného priestranstva Pribinova
b) Orientačné/súpisné číslo 462/84
c) Názov obce Hlohovec d) PSČ 92001
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Trnava , oddiel: Sro , vložka číslo: 13951/T
IV. IČO/ dátum narodenia 36253073
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Boutique Hotel Maraton**** Strojárenská 11/A, / salónik Rondo/, Košice.
D. Dátum konania dražby 09. 08. 2018
E. Čas konania dražby 11:00 hod.
F. Kolo dražby 1
G. Predmet dražby

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti zapísané na LV č. 2609 vedenom na Okresnom úrade Michalovce - katastrálny odbor, obec Veľké Kapušany, katastrálne územie Veľké Kapušany: -byt č.3, na 1.p, vchod č.1, v bytovom dome s. č. 54, postavený na parc. reg „C“ č.1656– obytný blok, -spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach uvedeného bytového domu vo veľkosti 8422/243280-in. Dražba sa vzťahuje na vyššie uvedené nehnuteľnosti vrátane všetkých ich súčastí a príslušenstva najmä na vodovodnú prípojku, kanalizačnú prípojku, elektrickú prípojku, plynovú prípojku, spevnené plochy, parkovacie plochy, chodníky, oplotenie a sadové úpravy pokiaľ zmluva o zriadení záložného práva neurčuje inak. Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

H. Opis predmetu dražby

Byt č. 3 sa nachádza na 1. poschodí bytového domu č.s. 54, na sídl. P.O.Hviezdoslava vchod 1 (90),
katastrálne územie Veľké Kapušany.
Nakoľko byt nebol sprístupnený, technický stav je uvažovaný štandardný. Zameraný bol identický byt na inom
podlaží. Pre výpočet podlahovej plochy bytu boli použité výmery, uvedené v evidenčnom liste bytu - podlahová
plocha bytu 78,87 m2 + pivnice 5,35 m2, spolu 84,22 m2.
Štandardný byt pozostáva z troch obytných miestností, loggie a príslušenstva, ktorým je predsieň, kuchyňa,
kúpeľňa, WC, lóggia a pivnice.
V byte znalec predpokladá štandardné vybavenia - bytové jadro na báze dreva, zariaďovacie predmety vaňa
alebo sprcha, umývadlo, splachovací záchod, batérie pákové, v kuchyni štandardná kuchynská linka na báze
dreva s keramickým obkladom, elektrický sporák, nerezový drez, stojanková batéria, podlahy laminátové, PVC,
keramická dlažba, úpravy vnútorných povrchov hladké omietky, okná pôvodné drevené zdvojené so žalúziami
(viď. foto z vonkajšej obhliadky), dvere hladké plné alebo presklené, prípadne dýhované, vykurovanie ústredné,
radiátory, zdroj teplej vody centrálny, rozvody vody, kanalizácie a elektriny štandardné, rozvod plynu v bytovom
dome nie je.
Byt je vo výlučnom vlastníctve a spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach domu je
8422/243280. Byt má ústredné vykurovanie a úplné príslušenstvo.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Bytový dom je panelový, má prízemie a štyri poschodia, je s výťahom. Vodorovné a zvislé nosné konštrukcie, základy, strecha, schody, úpravy vnútorných a vonkajších povrchov, podlahy a rozvody štandardné, okná v spoločných častiach plastové, krytina a klampiarske konštrukcie štandardné. Bytový dom podľa potvrdenia č. Ha117/2010 správcu bytového domu z archívu znalca odovzdaný do užívania v roku 1974. Údržba priemerná, potrebná oprava, opotrebenie znalec stanovuje lineárnou metódou, životnosť znalec stanovuje na 80 rokov (budovy pre bývanie murované, monolitické, montované - odporúčaná životnosť 80-100 rokov).

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
-Vecné bremeno-zriadené podľa § 23 ods.5 zák.č.151/1995 Z.z.titl.Kúpnej zmluvy zo dňa 12.9.2005 - V 287/05
(viď LV 3827,3825,3829,3830)
-Záložné právo v prospech ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov na základe § 15 Zákon
č.367/2004 Z.z.- Z 356/05 - čz 431/05
-Prima banka Slovensko. a.s., Hodžová 11, 01011 Žilina , (IČO: 31 575 951) - Zmluva o zriadení záložného práva
na nehnuteľný majetok č. 334863 zo dňa 29.09.2016 na byt č. 3/ 1.posch., vchod č. 1, v bytovom dome s.č. 54
na parc. C KN č. 1656, V 582/2016 - čz 802/16
Z-352/2017 - Exekútorský úrad Martin, Mgr. Milan Somík, Jilemnického 12, 036 01 Martin - Exekučný príkaz EX
11250/2006 zriadením exekučného záložného práva zo dňa 04.05.2017 na byt č.3/1.posch., vchod č.1 - čz
412/2017
-Z-831/2017 - Exekútorský úrad Bratislava, JUDr. Rudolf Krutý, PhD., Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava -
Exekučný príkaz EX 5309/09u na zriadenie exekučného záložného práva zo dňa 10.11.2017 na byt č.3/1.posch.,
vchod č.1 - čz 1017/2017
-Z-833/2017 - Exekútorský úrad Bratislava, JUDr. Rudolf Krutý, PhD., Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava -
Exekučný príkaz EX 85/07 na zriadenie exekučného záložného práva zo dňa 10.11.2017 na byt č.3/1.posch.,
vchod č.1 - čz 1018/2017
Poznámky:
-P-84/2017 - Exekútorský úrad Martin, Mgr. Milan Somík, Jilemnického 12, 036 01 Martin - Upovedomenie o
spôsobe vykonania exekúcie zriadením exekučného záložného práva EX 11250/2006 zo dňa 04.05.2017 na byt
č.3/1.posch., vchod č.1 - čz 411/2017
-P-2/2018 - Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina (IČO 31 575 951); Oznámenie o začatí
výkonu záložného práva č. 1390/38/2018 zo dňa 02.01.2018 na byt č. 3/1 poschodie, vchod č. 1, v bytovom
dome č.s. 54 na parcele C KN 1656 bez výmery - čz 10/2018
-P-108/2018 - Aukčný Dom, s.r.o., Pribinova 462/84, 920 01 Hlohovec - Oznámenie o dobrovoľnej dražbe DDr.
013/2018 zo dňa 06.07.2018 na byt č. 3/1. posch., vchod č. 1 - čz 483/2018
-P-119/2018 - Molnár Mikuláš, J. Erdélyiho 584/30, 079 01 Veľké Kapušany - Návrh na nariadenie neodkladného
opatrenia zo dňa 24.07.2018 (spisová značka: 10Csp/114/2018) - čz 568/2018
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 11 300,00 € ( slovom: jedenásťtisíctristo eur ).
K. Najnižšie podanie bolo urobené
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Milan Ronec
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Jilemnického
b) Orientačné/súpisné číslo 864/6
c) Názov obce Leopoldov d) PSČ 92041
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 24.11.1978
V. Odhad ceny predmetu dražby Cena predmetu dražby bola stanovená podľa Znaleckého posudku č. 40/2018 vypracovaný znalcom Ing. Iveta
Weissová zo dňa 16.03.2018 na sumu 11 300,00 € (slovom jedenásťtisíctristo).