Dražba nehnuteľností v obci Veľký Folkmar v katastrálnom území Veľký Folkmar

Katastrálne územie:
Veľký Folkmar
Obec:
Veľký Folkmar

Podanie: Oznámenie o výsledku opakovanej dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 12.06.2018 Stiahnuť
Platiť sa oplatí s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo PSO197/17
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Platiť sa oplatí s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Mostová2811 02 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Mostová
b) Orientačné/súpisné číslo 2
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 811 02
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sro , vložka číslo: 66827/B
IV. IČO/ dátum narodenia 45684618
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Manažérska učebňa P. F. Druckera č. 207, 2. poschodie, TeleDom Hotel, Timonova č. 27, 040 01 Košice.
D. Dátum konania dražby 12. 06. 2018
E. Čas konania dražby 10:45 hod.
F. Kolo dražby 2. kolo
G. Predmet dražby

LV č.

Okresný úrad

Okres

Obec

Katastrálne územie

500

Gelnica

Gelnica

Veľký Folkmár

Veľký Folkmár

 

Parcely registra "C" evidované na katastrálnej mape:

Parcelné číslo

Druh pozemku

Výmera /m2/

407 / 2

Zastavané plochy a nádvoria

767

Stavby:

Súpisné číslo

Parcelné číslo

Druh stavby                                                                                      

59

407 / 2

10 – Rodinný dom

Spoluvlastnícky podiel v 1/1.

H. Opis predmetu dražby

Dražba - rodinný dom, súpisné č. 59 v obci Veľký Folkmár, postavený na parcele č. 407/2. K domu prislúchajú pozemky, parcely registra “C“ evidované na katastrálnej mape ako parcelné č 407/2 o celkovej výmere 767 m2.

Vzhľadom na skutočnosť, že hodnotené nehnuteľnosti neboli sprístupnené, ohodnotenie predmetu dražby bolo vykonané v zmysle § 12 ods.3 zákona č.527/2002 o dobrovoľných dražbách, v znení neskorších predpisov ("ohodnotenie možno vykonať z dostupných údajov, ktoré má dražobník k dispozícii"). Z dôvodu neumožnenia vykonania obhliadky nie je možné určiť presné technické ani dispozičné riešenie ohodnocovaných nehnuteľností, rovnako ani ich užívaciu schopnosť.

Rodinný dom sa nachádza v južnej časti obce Veľký Folkmar. Rodinný dom je situovaný v jednostrannej uličnej zástavbe samostatne stojacich rodinných domov, je prístupný z miestnej komunikácie cez premostenie potoka, je napojený na inžinierske siete v obci. Rodinný dom je mimoúrovňový, čiastočne podpivničený, má prízemie a čiastočné obytné podkrovie. Rodinný dom je orientovaný východ - západ, hlavný vstup do rodinného domu je z východnej strany.

Dispozičné riešenie rodinného domu:

1.NP: garáž, pivnica, kotolňa, WC, schodisko, kuchyňa.

1.NP: vstup, zádverie, chodba, schodisko, hala, kuchyňa, komora, izba s krbom.

Na medziposchodí sú situované dve izby, chodbička z ktorej je vstup do kúpeľne a WC, loggia.

2.NP: dve izby, schodisko, loggia, povala.

Rodinný dom je murovaný z kvádrov a tehál, do 40 cm., zapustený do terénu v hĺbke do 2 m postavený na betónových základoch so zvislou a vodorovnou izoláciou, ukončený sedlovou strechou rôzneho sklonu s AZB krytinou na latách. Vonkajšie omietky sú brizolitivé, vnútorné vápenné a vápenocementové. Časť domu je zateplená. Štítové steny pri vchode sú obložené drevom. Krov drevený sedlový, klampiarske konštrukcie sú úplné z pozinkovaného plechu, podmurovka obložená kamenným obkladom. Stropné konštrukcie sú monolitické betónové, ako aj stužujúce vence, preklady a prievlaky. Vchodové dvere sú plastové bezpečnostné. Okná drevené euro. Kúrenie je ústredné teplovodné kotlami na tuhé palivo a plyn. Kanalizácia a plyn sú napojené na obecné siete. Dom je udržiavaný.

Analýza polohy nehnuteľností: Obec Veľký Folkmar leží na severovýchode Slovenského rudohoria, v oblasti Volovských vrchov v doline, ktorou preteká Kojšovský potok. Obec leží vo vzdialenosti 10 km východným smerom od okresného mesta Gelnica. Obec má 940 obyvateľov, obecný úrad v kultúrnosprávnej budove, základnú školu s materskou školou, poštu, knižnicu, požiarnu zbrojnicu, obchod a pohostinstvo, futbalové ihrisko. Je napojená na autobusovú verejnú dopravu. V obci je možnosť napojenia na inžinierske siete: verejný vodovod, verejnú kanalizáciu, verejný plynovod, verejnú vzdušnú elektrickú NN sieť, telekomunikačnú sieť a káblovú televíziu.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmet dražby je v stave zodpovedajúcom údržbe a dobe jeho využitia.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Poznámka:
Upovedomenie o začatí exekúcie EX 593/2015-19 zo 7.9.2015 zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti: parcelu registra C parcelné číslo 407/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 767 m2 a na stavbu so súpisným číslom 59 na parcele číslo 407/2 - súdny exekútor JUDr. Martin Rišian, Pivovarská 1069, 010 01 Žilina - P 322/2015 - 155/2015.
Oznámenie č. 0292/214359/2017 zo dňa 10.10.2017 o začatí výkonu záložného práva predajom nehnuteľnosti na dobrovoľnej dražbe: parcela registra C KN č. 407/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 767 m2, stavba s. č. 59 na parcele registra C KN č. 407/2, Slovenská sporiteľňa, Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, P-306/2017 - 243/17.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe DD PSO197/17 zo 06.03.2018, prvá dražba nehnuteľností: parcela registra C parcelné číslo 407/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 767 m2, stavba rodinný dom so súpisným číslom 59 na parcele číslo 407/2 – Platiť sa oplatí s.r.o., Mostová 2,811 02 Bratislava-Staré Mesto, IČO: 45684618, P-77/2018 - 38/2018.
Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe DD PSO197/17 z 10.05.2018, 2. kolo dražby nehnuteľností: parcela registra C parcelné číslo 407/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 767 m2, stavba rodinný dom so súpisným číslom 59 na parcele číslo 407/2 – Platiť sa oplatí s.r.o., Mostová 2,811 02 Bratislava-Staré Mesto, IČO: 45684618, P-112/2018 - 60/2018.
ČASŤ C: ŤARCHY:
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam zo dňa 11.1.2010 na nehnuteľnosti: rodinný dom s.č. 59 na pozemku registra C KN parc.č. 407/2, parc.C KN č. 407/2-zast. pl. o výmere 767 m2, v prospech Slovenskej sporiteľne, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO 00 151 653, V 11/2010 - 11/10.
Exekučný príkaz EX 1306/2015-11 SOM z 9.6.2015 na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti: parcelu registra C parcelné číslo 407/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 767 m2 a na stavbu so súpisným číslom 59 na parcele číslo 407/2 - súdny exekútor JUDr. Ján Ondáš, Mlynárska 16, 040 01 Košice - Z 713/2015 - 106/2015.
Exekučný príkaz EX 1305/2015-11 SOM z 10.6.2015 na zriadenie exekučného záložného práva na
nehnuteľnosti: parcelu registra C parcelné číslo 407/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 767 m2 a na stavbu so súpisným číslom 59 na parcele číslo 407/2 - súdny exekútor JUDr. Ján Ondáš, Mlynárska 16, 040 01 Košice - Z 714/2015 - 107/2015.
Exekučný príkaz EX 1307/2015-11 SOM z 9.6.2015 na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti: parcelu registra C parcelné číslo 407/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 767 m2 a na stavbu so súpisným číslom 59 na parcele číslo 407/2 - súdny exekútor JUDr. Ján Ondáš, Mlynárska 16, 040 01 Košice - Z 715/2015 - 108/2015.
Exekučný príkaz EX 593/2015-34 z 25.2.2016 na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti: parcelu registra C parcelné číslo 407/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 767 m2 a na stavbu so súpisným číslom 59 na parcele číslo 407/2 - súdny exekútor JUDr. Martin Rišian, Pivovarská 1069, 010 01 Žilina - Z 264/2016 - 47/2016.
Exekučný príkaz EX 519/2005-18 z 19.9.2016 na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti: parcelu registra C parcelné číslo 407/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 767 m2 a na stavbu so súpisným číslom 59 na parcele číslo 407/2 - súdny exekútor JUDr. Michal Mazúr, Štúrova 17, 040 01 Košice - Z 1267/2016 - 162/2016.
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením predmet dražby nebol vydražený
K. Najnižšie podanie nebolo urobené
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Mgr. Roman Klíma
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Štefana Moyzesa
b) Orientačné/súpisné číslo 1565/13
c) Názov obce Ružomberok d) PSČ 034 01
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 31.05.1991
V. Odhad ceny predmetu dražby Číslo znaleckého posudku: 163/2017
Meno znalca: Zdravecká Tatiana Ing.
Dátum vyhotovenia: 08.12.2017
Všeobecná cena odhadu: 64 500,00 EUR