Dražba nehnuteľností v obci Veľký Meder v katastrálnom území Veľký Meder

Katastrálne územie:
Veľký Meder
Obec:
Veľký Meder

Podanie: Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 12450 25.06.2018 Stiahnuť
DUPOS dražobná, spol. s r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo DU-POS DD 173a-2017
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko DUPOS dražobná, spol. s r.o.
II. Sídlo/bydlisko Tamaškovičova1791701 Trnava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Tamaškovičova
b) Orientačné/súpisné číslo 17
c) Názov obce Trnava d) PSČ 91701
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Trnava , oddiel: Sro , vložka číslo: 11681/T
IV. IČO/ dátum narodenia 36233935
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko DPS financial consulting, s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Tamaškovičova
b) Orientačné/súpisné číslo 17
c) Názov obce Trnava d) PSČ 917 01
e) Štát Slovenská republika
IV. IČO/ dátum narodenia 46713930
C. Miesto konania dražby M. Sch. Trnavského 6, 917 01 Trnava, v aukčnej sieni nachádzajúcej sa v pivničných priestoroch budovy č. 6
D. Dátum konania dražby 25. 06. 2018
E. Čas konania dražby 10:00 hod.
F. Kolo dražby prvá opakovaná dražb
G. Predmet dražby

LV č.

Okresný úrad, katastrálny odbor

Katastrálne územie

Okres

Obec

4399

Dunajská Streda

Veľký Meder

Dunajská Streda

Veľký Meder

Parcely registra "C"

Parcelné číslo

Druh pozemku

Výmera /m2/

4539/1

Zastavané plochy a nádvoria

344

4539/4

Zastavané plochy a nádvoria

104

4539/5

Zastavané plochy a nádvoria

94

4539/6

Zastavané plochy a nádvoria

54

Stavby

Súpisné číslo

Parcela

Druh stavby

3817

4539/4

Rodinný dom

 

4539/5

Iná budova

H. Opis predmetu dražby

Rodinný dom sa nachádza v extraviláne mesta Veľký Meder, západne od zastavaného územia mesta v osade Šarkaň.

Popis rodinného domu je prevzatý zo Znaleckého posudku č.147/2017, ktorý vypracoval Ing. František ORSÁG.

Objekt je postavený na parc. KN č. 4539 pod s.č. 38177. Jedná sa o samostatne stojaci, prízemný rodinný dom, bez podpivničenia s valbovou strechou. Stavba bola postavená na rovinatom teréne mimo zastavaného územia obce Veľký Meder, osada Šarkáň, pôvodne vybudovaná ako poľnohospodárska usadlosť, ako kolonistické rodinné domy z prostriedkov štátu pred rokom 1939. Vybudované od súvislej zástavby mesta vo vzdialenosti asi 5 km severozápadne. V roku 2010 bola realizovaná kompletná rekonštrukcia a modernizácia. Stavba určená na celoročné bývanie, v čase obhliadky neobývaná, zariaďovacie predmety demontované.

Samostatne stojaci rodinný dom je postavený vo dvornej časti, prístup po spevnenej komunikácii v osade, v susedstve sa nachádza ešte jeden rodinný dom. Prístupný je cez dvor po spevnenej komunikácii. Stavebno - technický stav rodinného domu, pôvodný objekt bol postavený v roku 1938, v roku 2010 bola realizovaná rekonštrukcia, nedokončená prístavba ani objektov príslušenstva. Objekt neobývaný.

I.NP. - prízemie:

Prízemie je tvorené krytým vstupom - predsieň, hala s chodbou, 4x izba, kuchyňa, špajza, šatnik, kúpeľňa s WC. Základy RD sú základové pásy s vodorovnou izoláciou proti zemnej vlhkosti. Obvodové murivo je tehlové o hrúbke 350 až 400 mm, priečkové murivo je tehlové o hr. 100 až 300 mm. Podlahy obytných miestností sú veľkoplošné laminátové parkety, keramická dlažba v ostatných miestnostiach keramická dlažba. Stropná konštrukcia je drevená trámová s rovným podhľadom. Celý rodinný dom je zastrešený valbovou strechou a krytinou na krove je pálená škridla dvojdrážková. Klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu len žľaby, zvody a záveterné lišty. Vnútorné omietky sú vápenné hladké. Vonkajšie omietky stien - na báze umelých vlákien. Okná sú plastové opatrené čiastočne žalúziami. Dvere sú drevené rámové s výplňou aj presklené. Vykurovanie riešené - pomocou liatinového krbu umiestneného v obývacej izbe (demontovaný). Elektroinštalácia je svetelná i motorická. Klampiarske konštrukcie sú vyhotovené z pozinkovaného plechu.

Vybavenie podlažia:

1*vaňa, 1* sprcha,1*umývadlo, 1*WC, 1* el. zásobník TÚV,

Stavebno - technický stav rodinného domu dobrý, momentálne neobývaný, životnosť stavby stanovujem analyticky.

Garáž na p.č.4539/5

POPIS STAVBY

Popis objektu v zmysle Znaleckého posudku č.147/2017, ktorý vypracoval Ing. František ORSÁG.

Stavba na parc. KN č. 4539/5, k.ú. Veľký Meder, zobrazená je na katastrálnej mape. Postavená je v zadnej časti dvora. Projektová dokumentácia sa nezachovala. Technický stav objektu je zlý, nakoľko objekt v čase obhliadky je neužívaný, nedokončený, chátra. Konštrukcie predmetnej nehnuteľnosti - základy z prostého betónu, zvislé konštrukcie murované z blokov hr. 300 mm, strop je bez podbitia, nedokončený, vyhotovený ako vložené drevené hranoly, zastrešenie nedorobené, objekt podlieha poškodeniu vplyvom poveternostných podmienok.

Kotolňa na p.č.4539/5

POPIS STAVBY

Popis objektu v zmysle Znaleckého posudku č.147/2017, ktorý vypracoval Ing. František ORSÁG.

Stavba na parc. KN č. 4539/5, k.ú. Veľký Meder, zobrazená je na katastrálnej mape. Postavená je v zadnej časti za rodinným domom. Technický stav objektu je zlý, nakoľko objekt v čase obhliadky je neužívaný, nedokončený, chátra. Konštrukcie predmetnej nehnuteľnosti - základy z prostého betónu, zvislé konštrukcie murované z blokov hr. 300 mm, strop je bez vyhotovenia, objekt podlieha poškodeniu vplyvom poveternostných podmienok.

 

 

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Rodinný dom sa nachádza v extraviláne mesta Veľký Meder, západne od zastavaného územia mesta v osade Šarkaň.

Popis rodinného domu je prevzatý zo Znaleckého posudku č.147/2017, ktorý vypracoval Ing. František ORSÁG.

Objekt je postavený na parc. KN č. 4539 pod s.č. 38177. Jedná sa o samostatne stojaci, prízemný rodinný dom, bez podpivničenia s valbovou strechou. Stavba bola postavená na rovinatom teréne mimo zastavaného územia obce Veľký Meder, osada Šarkáň, pôvodne vybudovaná ako poľnohospodárska usadlosť, ako kolonistické rodinné domy z prostriedkov štátu pred rokom 1939. Vybudované od súvislej zástavby mesta vo vzdialenosti asi 5 km severozápadne. V roku 2010 bola realizovaná kompletná rekonštrukcia a modernizácia. Stavba určená na celoročné bývanie, v čase obhliadky neobývaná, zariaďovacie predmety demontované.

Samostatne stojaci rodinný dom je postavený vo dvornej časti, prístup po spevnenej komunikácii v osade, v susedstve sa nachádza ešte jeden rodinný dom. Prístupný je cez dvor po spevnenej komunikácii. Stavebno - technický stav rodinného domu, pôvodný objekt bol postavený v roku 1938, v roku 2010 bola realizovaná rekonštrukcia, nedokončená prístavba ani objektov príslušenstva. Objekt neobývaný.

I.NP. - prízemie:

Prízemie je tvorené krytým vstupom - predsieň, hala s chodbou, 4x izba, kuchyňa, špajza, šatnik, kúpeľňa s WC. Základy RD sú základové pásy s vodorovnou izoláciou proti zemnej vlhkosti. Obvodové murivo je tehlové o hrúbke 350 až 400 mm, priečkové murivo je tehlové o hr. 100 až 300 mm. Podlahy obytných miestností sú veľkoplošné laminátové parkety, keramická dlažba v ostatných miestnostiach keramická dlažba. Stropná konštrukcia je drevená trámová s rovným podhľadom. Celý rodinný dom je zastrešený valbovou strechou a krytinou na krove je pálená škridla dvojdrážková. Klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu len žľaby, zvody a záveterné lišty. Vnútorné omietky sú vápenné hladké. Vonkajšie omietky stien - na báze umelých vlákien. Okná sú plastové opatrené čiastočne žalúziami. Dvere sú drevené rámové s výplňou aj presklené. Vykurovanie riešené - pomocou liatinového krbu umiestneného v obývacej izbe (demontovaný). Elektroinštalácia je svetelná i motorická. Klampiarske konštrukcie sú vyhotovené z pozinkovaného plechu.

Vybavenie podlažia:

1*vaňa, 1* sprcha,1*umývadlo, 1*WC, 1* el. zásobník TÚV,

Stavebno - technický stav rodinného domu dobrý, momentálne neobývaný, životnosť stavby stanovujem analyticky.

Garáž na p.č.4539/5

POPIS STAVBY

Popis objektu v zmysle Znaleckého posudku č.147/2017, ktorý vypracoval Ing. František ORSÁG.

Stavba na parc. KN č. 4539/5, k.ú. Veľký Meder, zobrazená je na katastrálnej mape. Postavená je v zadnej časti dvora. Projektová dokumentácia sa nezachovala. Technický stav objektu je zlý, nakoľko objekt v čase obhliadky je neužívaný, nedokončený, chátra. Konštrukcie predmetnej nehnuteľnosti - základy z prostého betónu, zvislé konštrukcie murované z blokov hr. 300 mm, strop je bez podbitia, nedokončený, vyhotovený ako vložené drevené hranoly, zastrešenie nedorobené, objekt podlieha poškodeniu vplyvom poveternostných podmienok.

Kotolňa na p.č.4539/5

POPIS STAVBY

Popis objektu v zmysle Znaleckého posudku č.147/2017, ktorý vypracoval Ing. František ORSÁG.

Stavba na parc. KN č. 4539/5, k.ú. Veľký Meder, zobrazená je na katastrálnej mape. Postavená je v zadnej časti za rodinným domom. Technický stav objektu je zlý, nakoľko objekt v čase obhliadky je neužívaný, nedokončený, chátra. Konštrukcie predmetnej nehnuteľnosti - základy z prostého betónu, zvislé konštrukcie murované z blokov hr. 300 mm, strop je bez vyhotovenia, objekt podlieha poškodeniu vplyvom poveternostných podmienok.

 

 

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
- Záložné právo v prospech DPS financial consulting,s.r.o., so sídlom:Tamaškovičova 17/2742,IČO: 46 713 930 ,V 4509/13 - 735/13 (č.z.215/2018)


Nie sú známe žiadne nájomné zmluvy týkajúce sa predmetu dražby.
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Číslo znaleckého posudku: 13/2018
Meno znalca: Ing. Juraj Sedláček
Dátum vyhotovenia: 30.01.2018
Všeobecná cena odhadu: 16 600,00 €

K. Najnižšie podanie 12450
L. Minimálne prihodenie 400
M. Dražobná zábezpeka a) výška 3000
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky Prevodom na bankový účet dražobníka alebo v hotovosti u dražobníka najneskôr do zahájenia dražby s preukázaním potvrdenia o úhrade týmto alebo zákonom povoleným spôsobom alebo vo forme bankovej záruky. Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť šekom ani platobnou kartou.
c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky Výpis z bankového účtu, potvrdenie o vklade peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti, príjmový pokladničný doklad dražobníka, banková záruka.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky do otvorenia dražby
e) vrátenie dražobnej zábezpeky Dražobník vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil dražobnú zábezpeku alebo listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky bez zbytočného odkladu po skončení dražby alebo upustení od dražby, najneskôr však do 5 dní od skončenia dražby alebo od upustenia od dražby.
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
V zmysle ustanovenia § 26 ods. 3. až 5 zák. č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách sa dražobná zábezpeka započítava vydražiteľovi do ceny dosiahnutej vydražením. Zostávajúcu časť ceny, dosiahnutej vydražením je vydražiteľ povinný zaplatiť dražobníkovi do 15 dní od skončenia dražby, pokiaľ sa vydražiteľ nedohodne s navrhovateľom dražby inak, a to v hotovosti alebo bankovým prevodom na účet dražobníka, podľa vyššie uvedených bodov v časti Dražobná zábezpeka. Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením hneď po skončení dražby.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) Obhliadka 1: 07.06.2018 10:15 Obhliadka 2: 18.06.2018 10:15
Miesto obhliadky osada Šarkaň súp.č. 3817, 932 01, Veľký Meder
Organizačné opatrenia Organizačné pokyny: Obhliadka sa uskutoční po predchádzajúcom telefonickom dohovore na tel. čísle 033 / 553 27 22, prípadne na mobilnom čísle 0911620317.
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby udelením príklepu. Ku dňu zaplatenia ceny dosiahnutej vydražením vydražiteľom zaniká pohľadávka veriteľa v rozsahu uspokojenia veriteľa z výťažku dražby.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
Vlastnícke právo k predmetu dražby prechádza na vydražiteľa udelením príklepu a po uhradení ceny dosiahnutej vydražením. Užívacie právo prechádza na vydražiteľa odovzdaním predmetu dražby zápisnicou o odovzdaní. Predmet dražby odovzdá predchádzajúci vlastník po predložení osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa.
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul JUDr.
b) meno Peter
c) priezvisko Opatovský
d) sídlo M. Sch. Trnavského 6, 917 01 Trnava