Dražba nehnuteľností v obci Veľký Meder v katastrálnom území Ižop

Katastrálne územie:
Ižop
Obec:
Veľký Meder

Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 28.06.2018 Stiahnuť
Auctioneer s. r. o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 004/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Auctioneer s. r. o.
II. Sídlo/bydlisko Špitálska6181108 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Špitálska
b) Orientačné/súpisné číslo 61
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 81108
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sro , vložka číslo: 68079/B
IV. IČO/ dátum narodenia 45881014
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Špitálska 61, 811 08 Bratislava– zasadačka OTP Faktoring Slovensko s.r.o. – 3.poschodie, miestnosť č. 4.
D. Dátum konania dražby 28. 06. 2018
E. Čas konania dražby 13:00
F. Kolo dražby prvé
G. Predmet dražby

STAVBY / POZEMKY

Okres

Obec

Katastrálne

Územie

Číslo listu vlastníctva

Súpisné

číslo

Parcelné číslo / na parcele číslo

Parcely registra

Výmera v m2

Druh pozemku/

stavby

Dunajská Streda

Veľký Meder

Ižop

38

 

40

„C“

618

záhrady

Dunajská Streda

Veľký Meder

Ižop

38

 

42/1

„C“

318

Zastavané plochy a nádvoria

Dunajská Streda

Veľký Meder

Ižop

38

 

42/2

„C“

1041

Zastavané plochy a nádvoria

Dunajská Streda

Veľký Meder

Ižop

38

 

43

„C“

735

záhrady

Dunajská Streda

Veľký Meder

Ižop

38

 

54/12

„C“

216

Ostatné plochy

Dunajská Streda

Veľký Meder

Ižop

38

1867

42/1

 

 

Rodinný dom

H. Opis predmetu dražby

Rodinný dom s.č. 1867, na parc. KN č. 42/1, k.ú. Ižop, obec Veľký Meder

POPIS STAVBY

Objekt je postavený na parc. KN č. 42/1 pod s.č. 1867, k.ú. Ižop, obec Veľký Meder. Jedná sa o samostatne stojaci, prízemný rodinný dom, ne podpivničený s valbovou strechou. Stavba bola postavená na rovinatom teréne v zastavanom území obce Veľký Meder mestskej časti Ižop. Stavba určená na celoročné bývanie.

Samostatne stojaci rodinný dom je postavený priamo pri miestnej komunikácii v rodinnej zástavbe, prístupný je priamo z verejnej komunikácie a chodníka.

Lokalita tvorí širšie centrum zastavaného územia mestskej časti Ižop, vek rodinného domu a jednotlivých prístavieb bol určený na základe čestného vyhlásenia vlastníka, podľa ktorého pôvodná časť rodinného domu bola postavená v roku 1956, zadná prístavba bola postavená v roku 1968 a bočná prístavba bola postavená v roku 1974.

I.NP. - prízemie:

Prízemie je tvorené krytým vstupom - 2x chodba, kuchyňa, 4x izba, kúpeľňa s WC, letná kuchyňa, 2xšpajza, sklad.

Rodinný dom je jednopodlažný bez podpivničenia so sedlovou strechou. Základy RD sú základové pásy s vodorovnou izoláciou proti zemnej vlhkosti. Obvodové murivo je tehlové o hrúbke 350 až 400 mm, priečkové murivo je tehlové o hr. 100 až 250 mm. Stropná konštrukcia je drevená trámová s rovným podhľadom. Celý rodinný dom je zastrešený valbovou strechou a krytinou na krove z azbestocementových šablón. Klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu, zvody a záveterné lišty. Podlahy obytných miestností sú prevažne povlakové podlahy z PVC na chodbe bola podlaha z keramickej dlažby. Vnútorné omietky sú vápenné hladké. Vonkajšie omietky stien - striekaný brizolit. Okná sú drevené prevažne s doskovým ostením. Dvere sú drevené hladké plné aj presklené. Vykurovanie ústredné - pôvodne bolo riešené plynovým kotlom, s oceľovými radiátormi, teraz lokálne - gamatky. Zásobník TÚV umiestnený v kúpeľni. Elektroinštalácia je svetelná i motorická. Klampiarske konštrukcie sú vyhotovené z pozinkovaného plechu. Objekt je odkanalizovaný do žumpy.

Vybavenie podlažia:

1* plynová varna doska , el. rúra, 1* pec na tuhé palivo, 1*smaltovaný jednodrez kuchynský, 1*umývadlo, 1*WC, 1* vaňa, 2* gamatky,1*zásobník TÚV.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Stavebno - technický stav rodinného domu neuspokojivý, zanedbaná údržba, životnosť stavby stanovujem na 100.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Podľa LV č 38:
Časť C: Ťarchy
Vklad záložného práva v prospech OTP Faktoring Slovensko s.r.o.,so sídlom Špitálska 61,81108
Bratislava,IČO:45 730 008 podľa V-6785/08 - 146/11
Rozhodnutie o zriadení záložného práva v prospech Daňového úradu Nitra II.Coboriho č.2,949 01 Nitra
právoplatné rozhodnutie č.:827/340/53688/09/Ant.zo dňa:22.9.2009,podľa Z-5570/09 - 156/09
Exekučné záložné právo na zabezpečenie pohľadávky:OMIKRON TRADING LIMITED, Nerine
Chambers,P.O.Box 905,Britské Panenské ostrovy , Z-7886/11 exekučný príkaz na zriadenie ex.zál.práva č. EX
354/2009 zo dňa 6.12.2011 - pol.v.z.145/11
Exekučné záložné právo na zabezpečenie pohľadávky:Orange Slovensko,a.s.,Prievozská 6/A,821 09
Bratislava,IČO:35 697 270 ,Z-1281/12 exekučný príkaz na zriadenie ex.zál.práva č. EX 2889/08 zo dňa
20.02.2012,EÚ JUDr.Milan Strieška - pol.v.z.20/12
Exekučné záložné právo na zabezpečenie pohľadávky oprávn.: Slovenská plynárenská spoločnosť, a.s.,
Mlynské nivy 44/A, Bratislava, IČO: 35815256 na základe exekučného príkazu na zriadenie exekučného
záložného práva č. EX 1616/13 zo dňa 27.1.2014, EÚ Trnava, Mgr. Dušan Čerešňa, Z-826/14, č.z. 9/14
Rozhodnutie o zriadení záložného práva v prospech Daňového úradu Nitra ,Damborského 5,949 01 Nitra,
rozhodnutie č.:9400504/5/783840/2014/Ant zo dňa:29.1.2014, právoplatnosť dňa 19.02.2014 podľa Z-1720/14 -
51/14
Exekučné záložné právo na zabezpečenie pohľadávky: Intrum Justitia Slovakia, s.r.o, Karadžičova 8,
Bratislava, IČO: 35831154 na základe exekučného príkazu na zriadenie exekučného záložného práva, č. EX
2229/14 zo dňa 29.10.2014, EÚ Trnava, Mgr. Dušan Čerešňa, Z-8846/14, č.z. 125/14
Exekučné záložné právo na zabezpečenie pohľadávky: DÔVERA zdravotná poisťovňa , a.s., Einsteinova č. 25,
851 01 Bratislava, IČO: 35942436 na základe exekučného príkazu č. EX 1751/16 zo dňa 07.04.2016, Exekútorský
úrad Bratislava, JUDr. Eva Falisová, Z-2892/16, č.z.87/16
Exekučné záložné právo na zabezpečenie pohľadávky: Sociálna poisťovňa Bratislava, pobočka NIitra, ul. B.
Slančíkovej 3, 950 43 Nitra, IČO: 30807484 , na základe exekučného príkazu na zriadenie exekučného záložného
práva č. EX 96/2011 - 24 zo dňa 08.07.2016, Exekútorský úrad Bratislava, JUDr. Stanislav Laifer - súdny
exekútor, Z-5745/16, č.z.229/16
Exekučné záložné právo na zabezpečenie pohľadávky: Sociálna poisťovňa Bratislava, pobočka NIitra, ul. B.
Slančíkovej 3, 950 43 Nitra, IČO: 30807484 , na základe exekučného príkazu na zriadenie exekučného záložného
práva č. EX 149/2011 - 25 zo dňa 08.07.2016, Exekútorský úrad Bratislava, JUDr. Stanislav Laifer - súdny
exekútor, Z-5746/16, č.z.230/16
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením nebolo vydražené
K. Najnižšie podanie nebolo urobené
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Mgr. Marian Strelecky, MBA
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Veľkomoravská
b) Orientačné/súpisné číslo 52
c) Názov obce Malacky d) PSČ 90101
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 12.12.1976
V. Odhad ceny predmetu dražby Číslo znaleckého posudku 57/2018
Meno a priezvisko znalca Ing. František Orság
Dátum vyhotovenia 22.03.2018
Všeobecná cena odhadu 63 500 €