Dražba nehnuteľností v obci Višňové v katastrálnom území Višňové

Katastrálne územie:
Višňové
Obec:
Višňové

Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 31.07.2018 Stiahnuť
Imagination, spol. s r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 14/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Imagination, spol. s r.o.
II. Sídlo/bydlisko Jilemnického58/171495803 Partizánske
a) Názov ulice/verejného priestranstva Jilemnického
b) Orientačné/súpisné číslo 58/1714
c) Názov obce Partizánske d) PSČ 95803
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Trenčín , oddiel: Sro , vložka číslo: 20343/R
IV. IČO/ dátum narodenia 44150083
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Sídlo správcu – LICITOR recovery, k.s., Sládkovičova 6, Žilina (2. poschodie)
D. Dátum konania dražby 31. 07. 2018
E. Čas konania dražby 11:00 hod.
F. Kolo dražby prvé kolo
G. Predmet dražby

PREDMET DRAŽBY

Základná špecifikácia :

Číslo LV :

Okres :

Obec :

Katastrálne územie :

Okresný úrad, odbor katastrálny :

1632, 2898

Žilina

 

Višňové

Žilina

Višňové

Pozemky parcely registra "C" :

Parcelné číslo :

Druh pozemku :

Výmera v m2 :

poznámky – charakteristika – príslušnosť k ZÚO –EL :

829/11

Zastavané plochy a nádvoria

1165

 

829/26

Zastavané plochy a nádvoria

52

 

829/43

Zastavané plochy a nádvoria

794

 

829/44

Zastavané plochy a nádvoria

78

 

829/45

Zastavané plochy a nádvoria

2503

 

829/46

Zastavané plochy a nádvoria

406

 

829/47

Zastavané plochy a nádvoria

259

 

829/48

Zastavané plochy a nádvoria

58

 

829/49

Zastavané plochy a nádvoria

380

 

829/50

Zastavané plochy a nádvoria

1

 

829/51

Zastavané plochy a nádvoria

2824

 

829/56

Zastavané plochy a nádvoria

1136

 

829/57

Zastavané plochy a nádvoria

94

 

829/59

Zastavané plochy a nádvoria

349

 

829/60

Zastavané plochy a nádvoria

76

 

829/61

Zastavané plochy a nádvoria

10

 

829/62

Zastavané plochy a nádvoria

1007

 

829/72

Zastavané plochy a nádvoria

3

 

829/73

Zastavané plochy a nádvoria

21

 

1739/2

Orná pôda

3737

 

Stavby :

Súpisné číslo :

Stavba postavená na parcele číslo :

Charakteristika :

Druh stavby :

840

829/11, 829/26, 829/46, 829/50, 829/63, 829/71, 829/72, 829/73

administratívno - prevádzkový objekt

22

 

Bez súp. č.

829/10

Karanténna maštaľ

2

Bez súp. č.

829/12

Kravín

2

Bez súp. č.

829/43

Kravín

2

Bez súp. č.

829/57

Kravín

2

 Výška spoluvlastníckeho podielu vlastníka predmetu dražby:

1/1 - MIKOMIX, spol. s r.o., Družinská 897, 013 22 Rosina, IČO: 36 414 930 – LV 1632

1/12 - MIKOMIX, spol. s r.o., Družinská 897, 013 22 Rosina, IČO: 36 414 930 – LV 2898

H. Opis predmetu dražby

Administratívno - prevádzkový objekt súp. č. 840 na parc. KN-C č. 829/11, č. 829/26, č. 829/46, č. 829/50, č. 829/63, č. 829/71, č. 829/72, č. 829/73 k.ú. Višňové, obec Višňové, okres Žilina

 

Predmetom ohodnotenia je pôvodná budova kravína užívaná podľa vlastníka od roku 1955, v roku 2013 komplexne prestavanú. V aktuálnom stave stavba pozostáva z ubytovacej časti a z kancelárskych priestorov na 2.NP, v prízemnej časti kancelárske priestory, sklady, kotolňa, výrobné priestory a čerpacia stanica PHM. Z pôvodných konštrukcií boli zachované len hlavné nosné konštrukcie, všetky ostatné konštrukcie boli vybudované ako nové. Objekt počas miestneho šetrenia bol sprístupnený, pozostáva z častí A,B,C

 

Dispozičné riešenie:

Časť A:

1.NP: stolárska dielňa, sklady PSV a elektro, komunikačné priestory

2.NP: kancelárske a ubytovacie priestory, soc  zariadenia

Časť B:

1.NP: šatne a soc. zariadenia, strážna služba, kotolňa, dielňa elektro, skladové a komunikačné priestory

2.NP: kancelárske priestory, soc. zariadenia, komunikačné priestory

Časť C:

1.NP: zámočnícka dielna a sklady zámoč. výroby, sklady stav. materiálu, sklad pneumatík, elektro-rozvodňa, autodielňa, komunikačné priestory

2.NP: ubytovacie priestory, soc zariadenia, sklad, komunikačné priestory

 

Konštrukčné a materiálové vyhotovenie:

 

stavba je založená na bet. základoch, zvislé konštrukcie z monolitického tyčového skeletu s prievlakmi, stropy keramické, obvody z tehloblokov, krov v časti B a C sedlový drevený, v časti A montovaný betónový sedlový, krytina z pozink. plechu. Klampiárske konštrukcie pozinkované, parapety hliníkové, vnútorné omietky budovy sú hladké, vonkajšie úpravy povrchov - akrylátové omietky na polystyrénovom zateplení, keramické obklady v kuchynkách, soc. časti a v spoloč. priestoroch, schody s povrchom keramická dlažba, vnútorné dvere dyhované, vonkajšie plastové, vráta skladov oceľové, okná z plastového profilu zasklené izolačným dvoj sklom a strešné VELUX, podlahy 1.NP z prevažne z bet. poteru, v časti z keramickej dlažby, podlahy 2.NP - podkrovia z keramickej dlažby, vykurovanie 2x kotlom na tuhé palivo, oc. radiátory, el. inštalácia svetelná aj motorická, hromozvod, rozvody vody sú z plastu, kanalizácia plastová, ohrev vody bojlermi pre jednotlivé soc. časti, základné vybavenie kuchyniek, hygienické zariadenia izieb, v spoloč. časti soc. zariadenia verejné.

 

ZATRIEDENIE STAVBY

JKSO: 801 73 budovy ubytovní zamestnancov, študentov, žiakov, s kuchyňou

KS: 1130 Ostatné budovy na bývanie

 

Neevidovaná stavba v katastri nehnuteľností - ubytovací objekt bez

súp. č. na parc. KN-C č. 829/43, 829/57 k.ú. Višňové, obec Višňové, okres Žilina

 

Predmetom ohodnotenia je pôvodná budova kravína užívaná podľa vlastníka od roku 1955, v roku 2015 komplexne prestavanú vrátane nadstavby a prístavby. V aktuálnom stave stavba pozostáva z dvojpodlažnej ubytovacej časti a spoločenskej miestnosti s občerstvením a prízemnej skladovej časti (prevažujúca časť plochy stavby slúži na ubytovanie).

 

Konštrukčné a materiálové vyhotovenie:

 

stavba je založená na bet. základoch, murivo z tehly skl. hr. 30 cm so systémovým zateplením hr. 8 cm, strop 1.NP monolitický, strop 2.NP drevený trámový s podhľadom, krov drevený, krytina z pozink. plechu, klampiarske konštrukcie pozinkované, parapety hliníkové, vnútorné omietky budovy sú hladké,

 

Znalecký posudok č. 47/2018 List č.18

vonkajšie úpravy povrchov - silikónové, keramické obklady v kuchynkách, soc. časti a v spoloč. priestoroch, schody s povrchom keramická dlažba, vnútorné dvere dyhované, vonkajšie plastové, vráta skladu oceľové, okná z plastového profilu zasklené izolačným dvoj sklom, podlahy z keramickej dlažby, vykurovanie kotlom na tuhé palivo, oc. radiátory, ohrev vody tepelným čerpadlom, el. inštalácia svetelná aj motorická, hromozvod, rozvody vody sú z plastu, kanalizácia plastová, v oboch podlažiach základné vybavenie kuchyniek, hygienické zariadenia izieb, v spoloč. časti soc. zariadenia verejné, objekt je vybavený klimatizáciou v reš. časti, kabelážou dát pod omietkou - internet a TV, požiarnymi  hydrantmi. Vybavenie a štandard skladu nezistený pre nesprístupnenie.

 

ZATRIEDENIE STAVBY

JKSO: 801 73 budovy ubytovní zamestnancov, študentov, žiakov, s kuchyňou

KS: 1130 Ostatné budovy na bývanie.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
V 7975/2016 - Zmluva o zriadení záložného práva v prospech: FINANC PARTNERS s.r.o., IČO: 36 783 323, Jesenského 230/7, 958 01 Partizánske, na pozemky reg. CKN parc.č. 829/11, 829/26, 829/43 - 829/51, 829/56, 829/57, 829/59 - 829/62, 829/72, 829/73 a stavby: karanténna maštaľ na pozemku parc.č.829/10, kravín na pozemkoch parc.č.829/12, 829/43, 829/57, adminstratívno-prevádzkový objekt s.č. 840 na pozemkoch parc.č. 829/11, 829/26, 829/46, 829/50, 829/63, 829/50, 829/71, 829/72, 829/73, vklad povolený 20.09.2016 - 493/16

V 8534/2016 - Zmluva o zriadení záložného práva v prospech: FINANC PARTNERS s.r.o., IČO: 36 783 323, Jesenského 230/7, 958 01 Partizánske, na pozemky reg. CKN parc.č. 829/11, 829/26, 829/43 - 829/51, 829/56, 829/57, 829/59 - 829/62, 829/72, 829/73 a stavby: karanténna maštaľ na pozemku parc.č.829/10, kravín na pozemkoch parc.č.829/12, 829/43, 829/57, adminstratívno-prevádzkový objekt s.č. 840 na pozemkoch parc.č. 829/11, 829/26, 829/46, 829/50, 829/63, 829/50, 829/71, 829/72, 829/73, vklad povolený 07.10.2016 - 527/16

V 8651/2016 - Zmluva o zriadení záložného práva v prospech: Ján Svoboda r.Habánik, nar. 16.11.1953, na pozemky reg. CKN parc.č. 829/11 zast.pl. o vým. 1165 m2, 829/26 zast.pl. o vým. 52 m2, 829/46 zast.pl. o vým. 406 m2, 829/50 zast.pl. o vým. 1 m2, 829/72 zast.pl. o vým. 3 m2, 829/73 zast.pl. o vým. 21 m2 a stavbu: adminstratívno-prevádzkový objekt s.č. 840 na pozemkoch parc.č. 829/11, 829/26, 829/46, 829/50, 829/63, 829/50, 829/71, 829/72, 829/73, vklad povolený 13.10.2016 - 546/16

V 8773/2016 - Zmluva o zriadení záložného práva v prospech: Ing. Monika Ďurneková, nar. 11.10.1982, na pozemky reg. CKN parc.č. 829/11 zast.pl. o vým. 1165 m2, 829/26 zast.pl. o vým. 52 m2, 829/46 zast.pl. o vým. 406 m2, 829/50 zast.pl. o vým. 1 m2, 829/72 zast.pl. o vým. 3 m2, 829/73 zast.pl. o vým. 21 m2 a stavbu: adminstratívno-prevádzkový objekt s.č. 840 na pozemkoch parc.č. 829/11, 829/26, 829/46, 829/50, 829/63, 829/50, 829/71, 829/72, 829/73, vklad povolený 14.10.2016 - 547/16

V 8963/2016 - Zmluva o zriadení záložného práva v prospech: AUTO-PARTNER SK s.r.o., IČO: 47 428 023, Bezručova 2140/33, 958 03 Partizánske, na pozemky reg. CKN parc.č. 829/11, 829/26, 829/43 - 829/51, 829/56, 829/57, 829/59 - 829/62, 829/72, 829/73 a stavby: karanténna maštaľ na pozemku parc.č.829/10, kravín na pozemkoch parc.č.829/12, 829/43, 829/57, adminstratívno-prevádzkový objekt s.č. 840 na pozemkoch parc.č. 829/11, 829/26, 829/46, 829/50, 829/63, 829/50, 829/71, 829/72, 829/73, vklad povolený 24.11.2016 - 642/16

Z 614/2017 - EX 924/2016 - Exekučný príkaz na zriadenie exekuč.zal.práva od súd. exekútora: Mgr. Martin Thomka, Pavla Mudroňa 483/28, 036 01 Martin, v prospech oprávneného: Martin Krčmárik, nar. 08.04.1981, 023 14 Skalité 1542, na pozemky reg. CKN parc.č. 829/11, 829/26, 829/43 - 829/51, 829/56, 829/57, 829/59 - 829/62, 829/72, 829/73 a stavby: karanténna maštaľ na pozemku parc.č.829/10, kravín na pozemkoch parc.č.829/12, 829/43, 829/57, administratívno-prevádzkový objekt s.č. 840 na pozemkoch parc.č. 829/11, 829/26, 829/46, 829/50, 829/63, 829/50, 829/71, 829/72, 829/73 - 74/17

Z 637/2017 - EX 925/2016- Exekučný príkaz na zriadenie exekuč.zál.práva od súd. exekútora: Mgr. Martin Thomka, Pavla Mudroňa 483/28, 036 01 Martin, v prospech oprávneného: Emil Štens, nar. 07.03.1981, 023 01 Oščadnica 1341, na pozemky reg. CKN parc.č. 829/11, 829/26, 829/43 - 829/51, 829/56, 829/57, 829/59 - 829/62, 829/72, 829/73 a stavby: karanténna maštaľ na pozemku parc.č. 829/10, kravín na pozemkoch parc.č. 829/12, 829/43, 829/57, administratívno-prevádzkový objekt s.č. 840 na pozemkoch parc.č. 829/11, 829/26, 829/46, 829/50, 829/63, 829/50, 829/71, 829/72, 829/73 - 75/17.
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 1.480.000,00 EUR
K. Najnižšie podanie bolo urobené
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Ing.Marcel Bohunský
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva G.Svobodu
b) Orientačné/súpisné číslo 8
c) Názov obce Partizánske d) PSČ 95801
e) Štát SR
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 44150083
V. Odhad ceny predmetu dražby Číslo znaleckého posudku Meno znalca: Dátum vyhotovenia: Všeobecná cena odhadu
47/2018 Ing. Marek Taška 31. mája 2018 1.480.000,00 EUR