Dražba nehnuteľností v obci Vojka v katastrálnom území Vojka

Katastrálne územie:
Vojka
Obec:
Vojka

Podanie: Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 13725€ 23.08.2018 Stiahnuť
Auctioneer s. r. o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 002/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Auctioneer s. r. o.
II. Sídlo/bydlisko Špitálska6181108 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Špitálska
b) Orientačné/súpisné číslo 61
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 81108
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sro , vložka číslo: 68079/B
IV. IČO/ dátum narodenia 45881014
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko OTP Faktoring Slovensko s. r. o.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Špitálska
b) Orientačné/súpisné číslo 61
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 81108
e) Štát Slovenská republika
IV. IČO/ dátum narodenia 45730008
C. Miesto konania dražby Ul. Špitálska 61, 811 08 Bratislava, 3. poschodie, zasadačka OTP Faktoring Slovensko s.r.o., miestnosť č.4
D. Dátum konania dražby 23. 08. 2018
E. Čas konania dražby 10:00
F. Kolo dražby opakované
G. Predmet dražby

STAVBY / POZEMKY

Okres

Obec

Katastrálne

Územie

Číslo listu vlastníctva

Súpisné

číslo

Parcelné číslo / na parcele číslo

Parcely registra

Výmera v m2

Druh pozemku/

stavby

Trebišov

VOJKA

Vojka

233

 

37/ 1

„C“

1241

Zastavané plochy a nádvoria

Trebišov

VOJKA

Vojka

233

 

37/ 2

„C“

1481

záhrady

Trebišov

VOJKA

Vojka

233

40

37/ 1

 

 

Rodinný dom

H. Opis predmetu dražby

Rodinný dom na parc. č. 37/1

Jedná sa o nehnuteľnosť - jednopodlažný rodinný dom s čiastočným podpivničením v individuálnej zástavbe

v obci Vojka, katastrálne územie Vojka, okres Trebišov.

Dispozičné riešenie:

V I. podzemnom podlaží sa nachádza schodisko a pivnica.

V I. nadzemnom podlaží sa nachádza chodba, 3x izba, šatník, 2x kuchyňa, 2x komora a kúpeľňa s WC.

Konštrukčné riešenie:

- Základy - 1. NP - betónové - objekt s podzemným podlažím bez izolácie

- Zvislé nosné konštrukcie - 1. PP - kamenné murivo v hrúbke nad 60 cm; 1. NP - kamenné murivo v hrúbke

do 60 cm; deliace konštrukcie - 1. NP - tehlové

- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - 1. PP - s rovným podhľadom betónové monolitické; 1. NP - s

rovným podhľadom drevené trámové

- Schodisko - 1. PP - cementový poter

- Strecha - krovy - 1. NP - hambálkové sústavy bez stĺpikov; krytiny strechy na krove - 1. NP -

azbestocementové šablóny na latách; klampiarske konštrukcie strechy - 1. NP - z pozinkovaného plechu len

žľaby a zvody, záveterné lišty

- Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - 1. NP - striekaný brizolit

- Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - 1. PP, 1. NP - vápenné štukové, stierkové plsťou

hladené; vnútorné obklady - 1. NP - vane; 1. NP - kuchyne

- Výplne otvorov - dvere - 1. PP - zvlakové; 1. NP - rámové s výplňou; okná - 1. NP - dvoj. s doskovým

ostením

- Podlahy - podlahy obytných miestností - 1. NP - palubovky a podlahy ost. miestností - 1. NP - keramické

dlažby

- Vybavenie kuchýň - 1. NP - sporák na propán-bután; 1. NP - sporák na tuhé palivo; 1. NP - drezové

umývadlo oceľové smaltované; 1. NP - kuchynská linka z materiálov na báze dreva

- Vybavenie kúpeľní - 1. NP - vaňa oceľová smaltovaná; 1. NP - umývadlo; vodovodné batérie - 1. NP -

ostatné; záchod - 1. NP - splachovací bez umývadla

- Vykurovanie - zdroj vykurovania - 1. NP - lokálne - akumulačné kachle

- Vnútorné rozvody vody - 1. NP - z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja;

zdroj teplej vody - 1. NP - zásobníkový ohrievač elektrický

- Vnútorné rozvody kanalizácie - 1. NP - plastové potrubie

- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - 1. PP, 1. NP - svetelná,

motorická; elektrický rozvádzač - 1. PP, 1. NP - s automatickým istením

- Vnútorné rozvody plynu - 1. NP - rozvod zemného plynu

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Technický stav je primeraný veku rodinného domu, bez vykonávanej údržby. Životnosť objektu, vzhľadom na jeho stavebno-technický stav a materiálovo konštrukčné vyhotovenie stanovujem na 100 rokov.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Podľa LV č 233:
Časť C: Ťarchy
Záložné právo OTP Banky Slovensko, a.s., IČO: 313 18 916 so sídlom Štúrova ul.5, 813 54 Bratislava k
nehnuteľnostiam v časti A-stavba ako rodinný dom č.s.40 na parc.č.37/1, pozemky parc.č.37/1, 37/2, zapísané v
registri V-891/05, č.z.80/05
Exekútorský úrad v Michalovciach-súdny exekútor JUDr.Bartolomej Jakubčák, Nám.Slobody 13, 07101
Michalovce - Exekučný príkaz č.EX.686/2008/N zriadením ex.záložného práva k nehnuteľnostiam rodinný dom
č.s.40 na parc.č.37/1 a poz.parc.37/1,37/2 zo dňa 3.2.2009 vedené v registri Z-116/09-8/09
OTP Banky Slovensko, a.s., IČO: 313 18 916 so sídlom Štúrova ul.5, 813 54 Bratislava-Zmluva o postupení
pohľadávky v prospech OTP Faktoring Követeléskezelési Zrt.1066, Budapest na základe zmluvy o úvere
č.093501005SU k nehnuteľnostiam v časti A-stavba ako rodinný dom č.s.40 na parc.č.37/1, pozemky
parc.č.37/1, 37/2, zo dňa 25.3.2011 zapísané v registri Z-503/2011-35/2011
OTP Faktoring Slovensko, s.r.o.., IČO: 46730008 so sídlom Špitálska 81, 81108 Bratislava-Zmluva o postupení
pohľadávky v prospech OTP Faktoring Slovensko s.r.o.zmluva o úvere č.093501005SU k nehnuteľnostiam v
časti A-stavba ako rodinný dom č.s.40 na parc.č.37/1, pozemky parc.č.37/1, 37/2, zo dňa 20.04.2011 zapísané v
registri Z-1443/2011-58/2011
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Číslo znaleckého posudku 37/2018
Meno a priezvisko znalca Ing. Dušan Posypanka
Dátum vyhotovenia 19.02.2018
Všeobecná cena odhadu 18 300 €
K. Najnižšie podanie 13725€
L. Minimálne prihodenie 1000€
M. Dražobná zábezpeka a) výška 3000€
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky Účastník dražby je povinný zložiť dražobníkovi alebo do notárskej úschovy v lehote uvedenej v tomto oznámení o dražbe dražobnú zábezpeku v peniazoch alebo vo forme bankovej záruky.
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.
c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky Výpis z bankového účtu o úhrade dražobnej zábezpeky v prospech účtu dražobníka, potvrdenie o vklade dražobnej zábezpeky na bankový účet dražobníka v hotovosti, príjmový pokladničný doklad, vystavený dražobníkom, banková záruka, zápisnica o notárskej úschove.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky do otvorenia dražby u Dražobníka
e) vrátenie dražobnej zábezpeky Dražobník vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil, dražobnú zábezpeku alebo listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky bez zbytočného odkladu po skončení dražby alebo po upustení od dražby. V prípade, že dôjde k zmareniu dražby; t.z. vydražiteľ neuhradí v stanovenej lehote cenu, dosiahnutú vydražením, dražobná zábezpeka zložená vydražiteľom vrátane jej príslušenstva sa použije na úhradu nákladov zmarenej dražby. Ak sa koná opakovaná dražba, zúčtuje sa zostávajúca časť dražobnej zábezpeky zložená vydražiteľom, ktorý spôsobil zmarenie dražby, na náklady opakovanej dražby. Po úhrade nákladov zmarenej dražby a opakovanej dražby sa zostávajúca časť vráti vydražiteľovi, ktorý spôsobil zmarenie dražby. Vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie dražby, je povinný na vyzvanie dražobníka uhradiť tú časť nákladov dražby, ktorú nepokrýva dražobná zábezpeka ním zložená; to platí aj pre náklady opakovanej dražby, konanej v dôsledku zmarenia predchádzajúcej dražby vydražiteľom.
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Vydražiteľ je povinný uhradiť cenu dosiahnutú vydražením najneskôr do 15 dní odo dňa skončenia dražby v hotovosti alebo na účet Dražobníka. Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením, to neplatí v prípade, ak bola dražobná zábezpeka vydražiteľom zložená vo forme bankovej záruky.
Účet pre prevod alebo vklad:SK68 5200 0000 0000 1223 6061
BIC/SWIFT: OTPVSKBX
Variabilný symbol pri prevode alebo vklade na účet: 0022018
Adresa pre platbu v hotovosti: Špitálska 61, 811 08 Bratislava.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) 1. termín 03.08.2018 o 11:00 2. termín 17.08.2018 o 11:00
Miesto obhliadky v mieste predmetu dražby
Organizačné opatrenia Záujemcovia o obhliadku sa môžu ohlásiť aspoň jeden deň pred konaním obhliadky. V zmysle § 12 ods. 2 a § 13 ZoDD je vlastník Predmetu dražby, držiteľ alebo nájomca povinný umožniť riadnu obhliadku predmetu dražby v stanovených termínoch.
Kontaktná osoba:Mgr. Marian Strelecký, MBA
Čas dohodnutia obhliadky:Pondelok - Piatok, 8:00 – 16:00
Telefonický kontakt pre dohodnutie obhliadky: +421 948 481 515
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Ak vydražiteľ uhradil cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu
dražby ku dňu udelenia príklepu. Ak bol vydražený podnik, prechádzajú na vydražiteľa zaplatením ceny dosiahnutej vydražením ku dňu
udelenia príklepu všetky práva a záväzky spolu s právami a povinnosťami vyplývajúcimi z pracovnoprávnych vzťahov, oprávnenie používať
obchodné meno spojené s podnikom, ak to nie je v rozpore so zákonom alebo s právom tretej osoby a s právami z priemyselného a iného
duševného vlastníctva, ktoré sa týkajú podnikateľskej činnosti vydraženého podniku, ak to neodporuje povahe práv z priemyselného a iného
duševného vlastníctva alebo zmluve o poskytnutí výkonu týchto práv. Ak ide o časť podniku, prechádzajú na vydražiteľa všetky práva a
záväzky, ktoré sa týkajú tejto časti, vrátane práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
Dražobník odovzdá vydražiteľovi po zaplatení vydraženej ceny predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné
na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby bez zbytočného odkladu a vydražiteľ prevzatie
písomne potvrdí. Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, odovzdá predchádzajúci vlastník predmet dražby na základe predloženia
osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. O odovzdaní predmetu dražby spíše
dražobník zápisnicu.
Predchádzajúci vlastník odovzdá vyprataný predmet dražby, kľúče od dverí, vrát, ovládače od diaľkovo ovládaných brán a dokumenty ako sú kolaudačné rozhodnutia, geometrické plány, nájomné zmluvy a spoločne s vydražiteľom si navzájom potvrdia konečné stavy na meračoch médií.
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul JUDr.
b) meno Katarína
c) priezvisko Valová
d) sídlo Pribinova 10, 81109 Bratislava