Dražba nehnuteľností v obci Vysoké Tatry v katastrálnom území Tatranská Lomnica

Katastrálne územie:
Tatranská Lomnica
Obec:
Vysoké Tatry

Podanie: Súdni exekútori
Najnižšie podanie 107.000,00 05.09.2018 Stiahnuť
Číslo exekučného konania: EX 328/2016
Typ dražobnej vyhlášky: EX 328/2016
Poradie dražby: 1
Exekútor: Mária Bíla (Hlavňová)
Ulica: Hlavná 115
Obec: 040 01 Košice
PSČ:
Dátum konania dražby: 05.09.2018
Čas konania dražby: 10:00
Miesto konania dražby: Hlavná 115, 04001Košice
Vlastník: ALFABAL, s.r.o.
Sídlo: Holubyho 12
Podiel: 1/1
Dátum vyhlásenia termínu dražby: 31.07.2018
Znalecká hodnota: 107.000,00
Reálna hodnota: 107.000,00
Výška zábezpeky: 53.500,00
Číslo bankového účtu: SK65 1100 0000 0026 2614 4451, VS: 32816
Najnižšie podanie: 107.000,00
Číslo bankového účtu najvyššieho podania: SK65 1100 0000 0026 2614 4451, VS: 32816
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez započítania na najvyššie podanie: Podľa znaleckého posudku neboli zistené žiadne závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez započítania na najvyššie podanie.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti: Po udelení príklepu sa vydražiteľ môže ujať držby vydraženej veci, o tom je povinný upovedomiť súdneho exekútora.
Odovzdanie: Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky nehnuteľnosti, ako aj závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby.
Dátum obhliadky: 21.08.2018
Čas obhliadky: 11:00
Miesto obhliadky veci: na mieste samom
Ďalšie informácie : Predmetom dražby je apartmán, ktorý sa nachádza na 3. nadzemnom podlaží. Celková podlahová plocha apartmánu je 74,66 m2. Apartmán pozostáva z 2 obytných miestností a príslušenstva (príslušenstvom apartmánu je kúpeľňa, kuchyňa a parkovacie státie č. 206 v suteréne objektu). Nebytový priestor má dva balkóny. V apartmáne sú plávajúce podlahy v izbách, kuchynská linka so vstavanými spotrebičmi, keramické obklady a dlažby v kúpeľni a kuchynskom kúte, kompletná sanita v kúpeľni s WC. Predmetom dražby je spoluvlastnícky podiel pozemku par. č. 182/1 + parc. č. 181/2 + parc. č. 181/6 (zapísané na LV č. 957), ktorý je situovaný v širšom centre osady Tatranská Lomnica. Parcela číslo 182/1 je celá zastavaná objektom JAVORINKA súp. č. 158. Parcela číslo 181/2 tvorí dvor k ohodnocovanému objektu. Parcela číslo 181/6 tvorí prístupovú cestu k zadnému vchodu/vjazdu do suterénu objektu, kde sa nachádzajú parkovacie státie. Podiel spoluvlastníka na parcelách 181/2 a 181/6 je určený na 7466/343905.
Predmet dražby
   Nehnutelnosť
     Okres : Poprad
     Obec : Vysoké Tatry
     Kataster : Tatranská Lomnica
     Číslo listu vlastníctva: 956, 957
   Parcela
     Parcelné číslo: 182/1
     Výmera: 900
     Druh: zastavané plochy a nádvoria
     Popis:
   Parcela
     Parcelné číslo: 181/2
     Výmera: 1758
     Druh: zastavané plochy a nádvoria
     Popis: zapísané na LV č. 957
   Parcela
     Parcelné číslo: 181/6
     Výmera: 463
     Druh: zastavané plochy a nádvoria
     Popis: zapísané na LV č. 957
   Stavba
     Supisné číslo: 158
     Pracelné číslo: 182/1
     Druh stavby: polyfunkčná budova
     Popis stavby: objekt JAVORINKA
Dôvod zrušenia:
Dátum zrušenia:
Zmenené skutočnosti:
Dôvod zmeny:
Dátum zmeny:
Zmenené skutočnosti:
Oprava údajov:
V časti:
Staré znenie textu:
Nové znenie textu: