Dražba nehnuteľností v obci Zborov nad Bystricou v katastrálnom území Zborov nad Bystricou

Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Obec:
Zborov nad Bystricou

Podanie: Oznámenie o upustení od dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 27.06.2018 Stiahnuť
AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 067/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Kopčianska1085101 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Kopčianska
b) Orientačné/súpisné číslo 10
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 85101
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sro , vložka číslo: 72494/B
IV. IČO/ dátum narodenia 46141341
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko EOS KSI Slovensko, s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Pajštúnska
b) Orientačné/súpisné číslo 5
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 85102
e) Štát Slovenská republika
IV. IČO/ dátum narodenia 35724803
C. Miesto konania dražby Salónik Reštaurácie VIX, Sládkovičova 164/3, 010 01 Žilina
D. Dátum konania dražby 27. 06. 2018
E. Čas konania dražby 10:00 hod.
F. Kolo dražby prvé
G. Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Čadca, obec: Zborov nad Bystricou, katastrálne územie: Zborov nad Bystricou, zapísané v evidencii Okresného úradu Čadca, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 1383, a to konkrétne:

 • dom č. s. 446 so súpisným číslom 446 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 1720/2 o výmere 143 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
 • pozemok parc. registra „C“ č. 1720/1 o výmere 65 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
 • pozemok parc. registra „C“ č. 1720/2 o výmere 143 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
 • pozemok parc. registra „C“ č. 1720/3 o výmere 33 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
 • pozemok parc. registra „C“ č. 1720/4 o výmere 59 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
 • pozemok parc. registra „C“ č. 1720/5 o výmere 30 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
 • pozemok parc. registra „C“ č. 1720/6 o výmere 27 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
 • pozemok parc. registra „C“ č. 1720/7 o výmere 10 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
 • pozemok parc. registra „C“ č. 1721/2 o výmere 113 m2, druh pozemku: záhrady,

(ďalej len ako „predmet dražby“).

Dôvody upustenia od dražby:

Ust. § 19 ods. 1 písm. h) zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov

R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
 1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
 2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
 3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
 4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
 5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.