Dražba nehnuteľností v obci Zemianske Kostoľany v katastrálnom území Zemianske Kostoľany

Katastrálne územie:
Zemianske Kostoľany
Obec:
Zemianske Kostoľany

Podanie: Oznámenie o výsledku opakovanej dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 06.06.2018 Stiahnuť
DUPOS dražobná, spol. s r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo DU-POS DD 146a/2017
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko DUPOS dražobná, spol. s r.o.
II. Sídlo/bydlisko Tamaškovičova1791701 Trnava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Tamaškovičova
b) Orientačné/súpisné číslo 17
c) Názov obce Trnava d) PSČ 91701
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Trnava , oddiel: Sro , vložka číslo: 11681/T
IV. IČO/ dátum narodenia 36233935
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Grand Hotel, Palackého 3477, 911 01 Trenčín, salónik Galéria na 1. poschodí
D. Dátum konania dražby 06. 06. 2018
E. Čas konania dražby 14:00 hod.
F. Kolo dražby prvá opakovaná dražb
G. Predmet dražby

LV č.

Okresný úrad, katastrálny odbor

Katastrálne územie

Okres

Obec

1207

Prievidza

Zemianske Kostoľany

Prievidza

Zemianske Kostoľany

Parcely registra "C"

Parcelné číslo

Druh pozemku

Výmera /m2/

717/1

Orná pôda

1220

717/3

Zastavané plochy a nádvoria

200

 

 

Stavby

Súpisné číslo

Parcela

Druh stavby

 

717/3

rozostavaný rodinný dom

H. Opis predmetu dražby

Oceňovaná rozostavaná stavba RD je postavená na konci obce Zemianske Kostoľany v smere od mesta Nováky. Ide o samostatne stojaci , nepodpivničený rodinný dom s jedným nadzemným podlažím bez obytného podkrovia. Stavba rodinného domu bola dodatočne povolená - povolením vydaným obcou Zemianske Kostoľany pod č. 1574/2010/534/SOÚ, zo dňa : 30.5.2011. Povolenie je vydané na stavebníka – Mirolsav Pavkeje a nie na vlastníka nehnuteľností.

Rodinný dom bol podľa predloženého znaleckého posudku užívaný na bývanie už v roku 2013. Stavba domu nebola ku dňu vypracovania znaleckého posudku podľa údajov získaných na Obecnom úrade Zemianske Kostoľany ešte skolaudovaná. Vek stavby je počítaný znalcom od roku 2013, v ktorom nastalo užívanie stavby.

Vzhľadom na skutočnosť, že dom nebol znalcovi na obhliadku a zameranie sprístupnený je technický popis prevzatý z predloženého znaleckého posudku č. 110/2013.

Dom je postavený na betónových základoch s izoláciou, obvodové murivo je vyhotovené  z pórobetónových tvárnic Ytong, priečky z toho istého materiálu. Zateplenie domu je polystyrénom. Vonkajšie omietky sú vyhotovené na báze umelých látok.

Strop je drevný trámový s rovným sadrokartónovým podhľadom. Krov je väznicový, valbový s krytinou škridlovou. Klampiarske konštrukcie sú vyhotovené z pozinkovaného plechu, parapety - hliníkový plech. Okná sú plastové so žalúziami, dvere sú z tvrdého dreva. Vstupné vchodové dvere sú bezpečnostné. Podlahy sú vyhotovené nasledovne - v obytných miestnostiach - laminátová plávajúca podlaha, v ostatných miestnostiach - keramická dlažba. Vykurovanie domu je podlahové teplovodné v kombinácii s oceľovými panelovými radiátormi. V obývacej izbe je umiestnený krb s vyhrievacou vložkou. Vykurovanie domu je kondenzačným plynovým kotlom s výmeníkom. Elektroinštalácia  je svetelná, poistkové automaty. Dom je odkanalizovaný do ČOV.

V kuchyni sa nachádza kuch.linka dĺžky 5,0m ( dĺžka kuch.linky je prevzatá  podľa ocenenia v predloženom ZP) s drezovým umývadlom s odkvapkávačom s vodovodnou batériou nerezovou pákovou, zabudovaná je sklokeramická varná doska, teplovzdušná rúra, mikrovlnná rúra, umývačka riadu.

V kúpeľni je umiestnená rohová akrylátová vaňa obložená keramickým obkladom, keramické umývadlo, samostatný masážny sprchovací kút. Vodovodné batérie sú nerezové pákové. WC je so zabudovanou nádržkou v stene.

Zo zádveria domu je prístupné samostatné WC, kde v zmysle predloženého ZP bola umiestnená len zabudovaná nádržka v stene pre WC a vyhotovený keramický obklad dookola celého WC. Plánované je umiestnenie WC misy a keramického umývadlo s vodovodnou batériou nerezovou pákovou.

Na dome boli v deň obhliadky umiestnené kamery a pri vstupnej plotovej bránke zvonček s videovrátnikom.  Nakoľko dom nebol znalcovi sprístupnený nebolo možné zistiť ich funkčnosť.

 

 

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Oceňovaná rozostavaná stavba RD je postavená na konci obce Zemianske Kostoľany v smere od mesta Nováky. Ide o samostatne stojaci , nepodpivničený rodinný dom s jedným nadzemným podlažím bez obytného podkrovia. Stavba rodinného domu bola dodatočne povolená - povolením vydaným obcou Zemianske Kostoľany pod č. 1574/2010/534/SOÚ, zo dňa : 30.5.2011. Povolenie je vydané na stavebníka – Mirolsav Pavkeje a nie na vlastníka nehnuteľností.

Rodinný dom bol podľa predloženého znaleckého posudku užívaný na bývanie už v roku 2013. Stavba domu nebola ku dňu vypracovania znaleckého posudku podľa údajov získaných na Obecnom úrade Zemianske Kostoľany ešte skolaudovaná. Vek stavby je počítaný znalcom od roku 2013, v ktorom nastalo užívanie stavby.

Vzhľadom na skutočnosť, že dom nebol znalcovi na obhliadku a zameranie sprístupnený je technický popis prevzatý z predloženého znaleckého posudku č. 110/2013.

Dom je postavený na betónových základoch s izoláciou, obvodové murivo je vyhotovené  z pórobetónových tvárnic Ytong, priečky z toho istého materiálu. Zateplenie domu je polystyrénom. Vonkajšie omietky sú vyhotovené na báze umelých látok.

Strop je drevný trámový s rovným sadrokartónovým podhľadom. Krov je väznicový, valbový s krytinou škridlovou. Klampiarske konštrukcie sú vyhotovené z pozinkovaného plechu, parapety - hliníkový plech. Okná sú plastové so žalúziami, dvere sú z tvrdého dreva. Vstupné vchodové dvere sú bezpečnostné. Podlahy sú vyhotovené nasledovne - v obytných miestnostiach - laminátová plávajúca podlaha, v ostatných miestnostiach - keramická dlažba. Vykurovanie domu je podlahové teplovodné v kombinácii s oceľovými panelovými radiátormi. V obývacej izbe je umiestnený krb s vyhrievacou vložkou. Vykurovanie domu je kondenzačným plynovým kotlom s výmeníkom. Elektroinštalácia  je svetelná, poistkové automaty. Dom je odkanalizovaný do ČOV.

V kuchyni sa nachádza kuch.linka dĺžky 5,0m ( dĺžka kuch.linky je prevzatá  podľa ocenenia v predloženom ZP) s drezovým umývadlom s odkvapkávačom s vodovodnou batériou nerezovou pákovou, zabudovaná je sklokeramická varná doska, teplovzdušná rúra, mikrovlnná rúra, umývačka riadu.

V kúpeľni je umiestnená rohová akrylátová vaňa obložená keramickým obkladom, keramické umývadlo, samostatný masážny sprchovací kút. Vodovodné batérie sú nerezové pákové. WC je so zabudovanou nádržkou v stene.

Zo zádveria domu je prístupné samostatné WC, kde v zmysle predloženého ZP bola umiestnená len zabudovaná nádržka v stene pre WC a vyhotovený keramický obklad dookola celého WC. Plánované je umiestnenie WC misy a keramického umývadlo s vodovodnou batériou nerezovou pákovou.

Na dome boli v deň obhliadky umiestnené kamery a pri vstupnej plotovej bránke zvonček s videovrátnikom.  Nakoľko dom nebol znalcovi sprístupnený nebolo možné zistiť ich funkčnosť.

 

 

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
- Na p.č.717/1, 717/3 a rozost.rodinný dom na p.č.717/3: Záložné právo v prospech Slovenská sporiteľňa, a.s., 832 37 Bratislava, Tomášikova 48 (IČO:00151 653) na základe zmluvy o zriadení zál.práva V 3868/14 - vz 130/14
- EX 3093/14 - P - SE JUDr. Vladimír Sucháček - oprávnený : ČSOB, a.s., Michalská18, Bratislava, IČO: 36854140 - Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva - Z 108/16 - vz.6/16
Poznámka:
- EX 57/16 - U - SE JUDr. Martin Rišian - oprávnený : CETELEM SLOVENSKO, a.s., Karadžičova 2, Bratislava, IČO: 35787783 - Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva a k predaju nehnuteľnosti zo dňa 13.4.2016 - P 315/16 - vz.73/16


"Na predmete dražby viazne nájomná zmluva uzatvorená dňa 09.11.2012 medzi prenajímateľom Vladimír Mokoš, dát.nar.: 06.12.1982, bytom Domovina 382/120, 972 43 Zemianske Kostoľany a nájomcami Miroslav Pavkeje, bytom Kpt. Nálepku 389/30, 972 43 Zemianske Kostoľany a Paulína Rolincová, bytom Pod Horou 236, 972 43 Zemianske Kostoľany. Zmluva je k nahliadnutiu u dražobníka".
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 103 000,00 €
K. Najnižšie podanie bolo urobené
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Mgr. Miloš Brezina
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Čajkovského
b) Orientačné/súpisné číslo 6332/42
c) Názov obce Trnava d) PSČ 917 08
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 07.06.1990
V. Odhad ceny predmetu dražby Číslo znaleckého posudku: 4/2018
Meno znalca: Ing. Lenka Ďurechová
Dátum vyhotovenia: 17.01.2018
Všeobecná cena odhadu: 136 000,00 €